RSS
Werrej alfabetiku
Din il-pagna hija disponibbli fi 22-il lingwa
Lingwi godda disponibbli:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Il-ġlieda konta l-abbuż sesswali, l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pornografija tat-tfal

L-Unjoni Ewropea (UE) adottat leġiżlazzjoni li tiġġieled l-offiżi sesswali mwettqa kontra t-tfal. Id-Direttiva tkopri aspetti li jvarjaw mill-penali għall-prevenzjoni u l-għajnuna lill-vittmi. Hemm ipprovdut dispożizzjonijiet speċjali b'mod partikolari fir-rigward tal-pornografija tat-tfal fuq l-Internet u t-turiżmu għal skopijiet ta' sess.

ATT

Id-Direttiva 2011/93/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2011 dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pornografija tat-tfal, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/68/ĠAI.

SOMMARJU

Din id-direttiva tarmonizza fi ħdan l-Unjoni Ewropea (UE) kollha, l-offiżi penali dwar abbużi sesswali mwettqa fuq tfal, l-isfruttament sesswali tat-tfal kif ukoll il-pornografija tat-tfal. Tistabbilixxi wkoll il-penali minimi. Ir-regoli l-ġodda jinkludu wkoll dispożizzjonijiet li għandhom l-għan li jiġġieldu l-pornografija tat-tfal kif ukoll it-turiżmu għal skopijiet sesswali. Barra minn hekk, għandhom l-għan ukoll li jimpedixxu lil pedofili li jkunu ġew ikkundannati mill-possibilità li jinvolvu ruħhom f'attivitajiet professjonali li jinvolvu kuntatt regolari mat-tfal.

Infrazzjonijiet u penali

Hemm madwar għoxrin offiża penali definita mid-Direttiva skont erba' kategoriji:

  • l-abbuż sesswali, bħall-involviment f'attivitajiet sesswali ma' tfal taħt l-età jew li dawn it-tfal jiġu sfurzati jissottomettu ruħhom għal attivitajiet bħal dawn ma' persuna oħra;
  • l-isfruttament sesswali, bħal pereżempju li wieħed iġiegħel lil tifel/tifla li jidħol fiċ-ċirku tal-prostituzzjoni jew li jipparteċipa fi spettakli pornografiċi;
  • il-pornografija tat-tfal: iż-żamma, aċċess, distribuzzjoni, fornitura u produzzjoni tal-pornografija tat-tfal;
  • li persuna tħajjar lit-tfal online sabiex iwettqu għanijiet sesswali: li permezz tal-Internet, persuna tipproponi li tiltaqa' ma' tifel/tifla bil-għan li twettaq abbuż sesswali kif ukoll li tħeġġeġ bl-istess mezz, li tipprovdilu/ha materjal pornografiku.

Fuq livell nazzjonali, il-pieni massimi ta' tneħħija tal-libertà għandhom tal-inqas ivarjaw minn sena sa għaxar snin skont il-gravità tal-fatti u jiddependi fuq jekk it-tifel/tifla kellhomx l-età adulta jew le. It-tħajjir sabiex iwettqu tali ksur huwa punibbli wkoll.

Persuna ġuridika tista' tinżamm responsabbli u tiġi kkastigata jekk il-ksur isir f'isimha minn persuna li timxi skont l-istruzzjonijiet mogħtija lilha.

Hemm ippjanati bosta ċirkostanzi aggravanti, b'mod partikolari meta l-offiża ssir kontra tifel/tifla partikolarment vulnerabbli jew minn membru tal-familja jew persuna li tkun abbużat mill-pożizzjoni ta' fiduċja tagħha jew minn awtorità, jew meta l-awtur tal-fatt ikun diġà ġie kkundannat għal offiża tal-istess natura.

F'dak li għandu x'jaqsam ma' attivitajiet sesswali b'kunsens, id-Direttiva tħalli lill-Istati Membri fil-libertà li jiddeċiedu jekk ċerti prattiċi humiex punibbli jew le meta dawn jinvolvu persuni li jkunu qrib ta' xulxin fl-età, fil-livell tal-maturità fiżika jew psikoloġika u meta dawn ikunu jistgħu jitqiesu bħala parti normali mill-iskopertà tas-sesswalità.

L-attivitajiet professjonali li għandhom kuntatt mat-tfal

Bil-għan li jiġi evitat kull riskju min-naħa tar-reċidiv, persuna kkundannata għal xi waħda mill-offiżi definiti mid-Direttiva għandha tiġi impeduta milli teżerċita impjieg li jinvolvi kuntatti diretti u regolari mat-tfal. L-impjegaturi kkonċernati għandhom jitolbu informazzjoni fuq l-eżistenza ta' kundanna jew ta' impediment ta' xogħol. Din l-informazzjoni għandha wkoll tiġi trasmessa lil Stati Membri oħrajn bil-għan li jiġi evitat li pedofilu japprofitta miċ-ċirkolazzjoni libera li jgawdu minnha l-vjaġġaturi fl-UE sabiex jivvjaġġa flimkien ma' tfal f'pajjiż ieħor.

It-turiżmu għal għanijiet sesswali

L-organizzazzjoni ta' vjaġġi għal għanijiet ta' twettiq ta' abbuż sesswali, sfruttament sesswali fuq tfal kif ukoll pornografija tat-tfal għandha tiġi pprojbita. Spiss, dawn id-delitti jibqgħu ma jiġux ikkastigati fil-pajjiż fejn iseħħu, id-Direttiva tistabbilixxi li l-Istati Membri jistgħu jtellgħu l-Qorti lin-nazzjonali tagħhom għal offiżi mwettqa barra minn pajjiżhom.

Barra minn hekk, apparti l-kompetenzi tagħhom li għandhom meta l-offiża ssir fit-territorju tagħhom jew minn wieħed miċ-ċittadini tagħhom, l-Istati Membri jistgħu jestendu wkoll il-kompetenza tagħhom għal offiżi mwettqa barra mit-territorju tagħhom fejn l-awtur tal-offiża jkun jgħix b'mod abitwali fuq it-territorju tagħhom, jew jekk l-offiża ssir f'isem persuna ġuridika stabbilita fuq it-territorju tagħhom jew jekk il-vittma hija waħda miċ-ċittadini tagħhom.

Il-pornografija tat-tfal fuq l-Internet

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-siti li juru pornografija tat-tfal ospitati fit-territorju tagħhom jingħalqu malajr u għandhom jagħmlu ħilithom sabiex ineħħu dawn is-siti li jkunu ospitati barra minn pajjiżhom. Barra minn hekk, għandhom, taħt ċerti kundizzjonijiet ta' trasparenza u ta' informazzjoni tal-utenti tal-Internet, il-possibilità li jimblokkaw l-aċċess għal siti bħal dawn fuq it-territorju tagħhom.

Investigazzjonijiet, prosekuzzjonijiet u kompetenza

L-investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' offiżi bħal dawn ma għandhomx jiddependu biss fuq ilment jew akkuża min-naħa tal-vittma u l-proċedura penali għandha tkompli anki jekk il-persuna tkun irtirat id-dikjarazzjoni tagħha. Barra minn hekk, għal ċerti offiżi li jkunu fost l-aktar serji, il-proċeduri jistgħu jibdew wara perjodu twil biżżejjed wara li l-vittma tkun laħqet l-età adulta.

L-assistenza, l-għajnuna u l-protezzjoni tal-vittmi

B'mod konformi mad-dispożizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva dwar l-istatus tal-vittmi fil-qafas tal-proċeduri penali, il-vittmi għandhom jingħataw assistenza u appoġġ qabel, matul u wara l-proċeduri kriminali. Tfal li jkunu vittmi ta' abbuż sesswali, ta' sfruttament sesswali jew ta' pornografija tat-tfal huma meqjusin bħala vittmi partikolarment vulnerabbli u għandhom jiġu ttrattati bil-mod l-aktar adatt għas-sitwazzjoni tagħhom.

B'mod partikolari qegħdin jittieħdu miżuri ta' protezzjoni partikolari meta l-aggressur huwa membru tal-familja tat-tifel/tifla. Barra minn hekk, il-vittmi żgħar fl-età għandu jkollhom aċċess mingħajr telf ta' żmien għal parir u għal rappreżentazzjoni legali, jekk ikun hemm bżonn bla ħlas. L-għajnuna u l-appoġġ mogħtija ma għandhomx jiddependu fuq ir-rieda tagħhom li jikkooperaw fl-investigazzjoni jew fil-proċess ġudizzjarju.

Il-Prevenzjoni

Għandhom jiġu proposti programmi speċifiċi li jkollhom l-għan li jnaqqsu r-riskji ta' ripetizzjoni tal-offiża għal persuni kkundannati jew li jkunu għaddejjin minn proċess għal offiżi sesswali fuq it-tfal. Dawn il-persuni għandhom ukoll jiġu evalwati sabiex jiġi stabbilit il-periklu li huma jirrappreżentaw u r-riskju li jerġgħu jwettqu l-offiża.

Kuntest

Din id-Direttiva tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadra 2004/68/ĠAI. Minħabba li xi vittmi ta' traffikar tal-bnedmin huma wkoll tfal vittmi ta' abbuż sesswali jew ta' sfruttament sesswali, din id-Direttiva tikkumplimenta wkoll id-Direttiva dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin.

REFERENZI

AttDħul fis-seħħSkadenza għat-traspożizzjoni fl-Istati MembriĠurnal Uffiċjali
Id-Direttiva 2011/93/UE

17.12.2011

18.12.2013

ĠU L 335, 17.12.2011

L-aħħar aġġornament: 01.02.2012
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna