RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 9 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Grupa Ekspertów ds. Handlu Ludźmi

Grupa ekspertów, której zadaniem jest doradzanie Komisji we wszystkich sprawach związanych z handlem ludźmi, istnieje od 2003 r. Skład i funkcjonowanie grupy są systematycznie dostosowywane zgodnie ze zmianami w tej dziedzinie na szczeblu Unii Europejskiej (UE).

AKT

Decyzja Komisji 2011/502/UE z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Grupy Ekspertów ds. Handlu Ludźmi i uchylająca decyzję 2007/675/WE [Dz.U. L 207 z 12.8.2011].

STRESZCZENIE

Decyzją ustanowiona zostaje Grupa Ekspertów ds. Handlu Ludźmi, której zadaniem jest doradzanie Komisji we wszystkich sprawach związanych ze zwalczaniem handlu ludźmi.

Do zadań grupy należy przede wszystkim:

  • sporządzanie dla Komisji pisemnych opinii na temat spraw związanych z handlem ludźmi oraz zapewnienie spójnego podejścia do tego zagadnienia,
  • wspieranie Komisji w ocenie rozwoju polityki w tej dziedzinie na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym oraz w identyfikowaniu możliwych do podjęcia środków,
  • wypełnianie roli forum dyskusji na tematy związane z handlem ludźmi.

Grupa składa się z piętnastu członków, powoływanych przez Komisję na okres czterech lat spośród kandydatów, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do składania kandydatur. Członkowie grupy to osoby posiadające fachową wiedzę na temat zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi. Muszą być obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), kraju kandydującego, potencjalnego kraju kandydującego lub kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Grupie przewodniczy koordynator UE ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi. Do udziału w spotkaniach grupy przewodniczący może zaprosić ekspertów lub obserwatorów.

Ani członkowie grupy ani eksperci czy obserwatorzy nie otrzymują wynagrodzenia za świadczone usługi.

Kontekst

Powołana w 2003 r. grupa ekspertów umożliwiła Komisji dalszy rozwój polityki w obszarze zwalczania handlu ludźmi. Decyzją uchylona zostaje wcześniejsza decyzja ustanawiająca grupę ekspertów, celem dostosowania jej do nowej europejskiej dyrektywy w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego zjawiska oraz stworzenia stanowiska koordynatora UE ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi. Zadaniem koordynatora jest poprawa koordynacji działań prowadzonych na szczeblu europejskim, krajowym i międzynarodowym oraz uczestnictwo w opracowywaniu polityki UE w dziedzinie zwalczania handlu ludźmi.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Decyzja 2011/502/UE

1.9.2011

Dz.U. L 207 z 12.8.2011

Ostatnia aktualizacja: 16.11.2011

Zobacz także

  • Zwalczanie handlu ludźmi — Grupa Ekspertów UE (DE) (EN) (FR)
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony