RSS
Abecedno kazalo
Spletna stran je na voljo v 23 jezikih
Na voljo so novi jeziki:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Preprečevanje trgovine z ljudmi in boj proti njej

Ta nova direktiva vzpostavlja minimalna pravila na ravni Evropske unije (EU) glede opredelitve kaznivih dejanj in kazni na področju trgovine z ljudmi. Uvaja tudi ukrepe za boljše preprečevanje tega pojava in za okrepitev zaščite žrtev.

AKT

Direktiva 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev in o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/629/PNZ (UL L 101, 15.4.2011).

POVZETEK

Trgovina z ljudmi je eno najhujših kaznivih dejanj v svetovnem merilu. Pomeni kršitev temeljnih človekovih pravic in moderno obliko suženjstva. Nova direktiva, ki jo je sprejela Evropska unija (EU), vzpostavlja skupna minimalna pravila glede opredelitve kaznivih dejanj in kaznovanja na področju trgovine z ljudmi.

Definicije

Kazniva so naslednja naklepna dejanja: novačenje, prevoz, premestitev, dajanje zatočišča ali sprejemanje oseb, vključno z izmenjavo ali prenosom nadzora nad temi osebami za namene izkoriščanja.

Izkoriščanje vključuje najmanj:

 • izkoriščanje prostitucije ali drugih oblik spolne zlorabe,
 • prisilno delo ali storitve (vključno s prosjačenjem, suženjstvom ali podobnimi praksami, služabništvom, izkoriščanjem kriminalnih dejavnosti ali odstranitvijo organov).

Izkoriščanje se pojavi takoj, ko je bila na osebi izvršena prisila (uporaba grožnje ali sile, ugrabitev, prevara, goljufija itd.), ne glede na to, ali je oseba dala soglasje.

Kadar je žrtev otrok (oseba, ki ima manj kot 18 let), se ta ravnanja izkoriščanja samodejno obravnavajo kot trgovina z ljudmi, četudi ni bilo uporabljeno nobeno od zgoraj navedenih sredstev.

Sankcije

Spodbujanje k trgovini z ljudmi, sodelovanje, pomoč in poskus so kaznivi.

Direktiva za najvišjo kazen za ta kazniva dejanja določi zaporno kazen najmanj petih let oziroma najmanj desetih let v primeru naslednjih oteževalnih okoliščin:

 • kaznivo dejanje je bilo storjeno zoper posebej ranljivo žrtev (otroci so v vseh primerih vključeni v to kategorijo),
 • kaznivo dejanje je bilo storjeno v okviru hudodelske združbe,
 • kaznivo dejanje je naklepno ali iz hude malomarnosti ogrozilo življenje žrtve,
 • kaznivo dejanje je bilo storjeno z uporabo hudega nasilja ali je žrtvi povzročilo posebej veliko škodo.

Tudi pravne osebe lahko odgovarjajo za kazniva dejanja, ki jih je v njihovo korist storila oseba, ki ima vodilni položaj v pravni osebi. Enako velja, kadar je pomanjkanje nadzora ali kontrole te osebe omogočilo drugi osebi, ki je delovala v okviru njenih pristojnosti, storitev kaznivih dejanj.

Sankcije za pravne osebe vključujejo kazenske ali nekazenske denarne kazni in druge sankcije, kot so uvedba sodnega nadzora ali sodna likvidacija.

Države članice se lahko odločijo, da ne bodo preganjale ali kaznovale žrtev trgovine z ljudmi zaradi njihove vpletenosti v kriminalne dejavnosti, ki so jih bile prisiljene izvesti.

Za pregon avtorjev kaznivih dejanj direktiva za države članice predvideva možnost pregona njihovih državljanov zaradi kaznivih dejanj, storjenih v drugi državi članici EU, in uporabo preiskovalnih sredstev, značilnih za boj proti organiziranemu kriminalu, na primer prestrezanje telefonskih pogovorov.

Pomoč, podpora in zaščita žrtev

Države članice morajo poskrbeti, da sta žrtvam zagotovljeni pomoč in podpora pred, med in po zaključku kazenskega postopka, in da se jim omogoči uveljavljanje pravic, ki jih imajo iz naslovastatusa žrtve v okviru kazenskega postopka. Pomoč lahko vključuje predvsem zagotavljanje namestitve, zdravljenja, med drugim psihološke pomoči, ali pa tudi obveščanje in po potrebi prevajalske storitve in tolmačenje. Kot posebej ranljive žrtve morajo imeti otroci na voljo dodatne ukrepe, kot so fizična in psihosocialna pomoč, dostop do izobraževanja in po potrebi možnost imenovanja skrbnika ali zastopnika.

Med preiskavo ali kazenskim postopkom mora biti žrtvam zagotovljena ustrezna zaščita, ki vključuje dostop do pomoči in po potrebi brezplačnega pravnega zastopstva ter do programa za zaščito prič, če je to potrebno. Žrtev bi bilo treba zavarovati pred vsako nadaljnjo travmo, na primer tako, da se prepreči stik med njo in obdolžencem. Otrokom morajo biti zagotovljeni posebni ukrepi, predvsem kar zadeva njihova zaslišanja. Predvsem morajo biti zaslišani brez zamud, v prilagojenih prostorih in s strani strokovnjakov, usposobljenih za ta namen.

Žrtvam trgovine z ljudmi je potrebno zagotoviti dostop do sistemov odškodnin žrtvam nasilnih naklepnih kaznivih dejanj.

Preprečevanje

Za preprečevanje trgovine z ljudmi, Direktiva od držav članic zahteva, da:

 • z izobraževanjem in usposabljanjem odvračajo od povpraševanja,
 • vodijo informacijske kampanje in kampanje za izboljšanje osveščenosti,
 • usposabljajo uradnike, ki bi se lahko srečali z žrtvami trgovine z ljudmi,
 • sprejmejo potrebne ukrepe, da se kot kaznivo dejanje obravnava uporaba storitev, spolnih ali drugih, žrtve trgovine z ljudmi.

Za zagotavljanje skladnega pristopa v boju proti temu pojavu v EU se uvede evropski koordinator za boj proti trgovini z ljudmi.

Danska ne sodeluje pri sprejetju te direktive.

Ozadje

Trgovino z ljudmi izrecno prepoveduje Listina Evropske unije o temeljnih pravicah in EU je boj proti njej določila za prednostno nalogo stockholmskega programa.

Ta nova direktiva nadomesti Okvirni sklep 2002/629/PNZ o boju proti trgovini z ljudmi. Direktiva ta pojav pojmuje širše in vključuje dodatne oblike izkoriščanja.

REFERENCE

AktZačetek veljavnostiRok prenosa v državah članicahUradni list

Direktiva 2011/36/EU

15.4.2011

6.4.2013

UL L 101 z dne 15.4.2011

POVEZANI AKTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Strategija EU za odpravo trgovino z ljudmi za obdobje 2012–2016 [COM(2012) 286 final – Ni objavljeno v Uradnem listu].

Sporočilo predstavlja strategijo, ki se osredotoča na konkretne ukrepe, ki bodo podpirali prenos in izvajanje Direktive 2011/36/EU, prinesli dodano vrednost in dopolnili delo vlad, mednarodnih organizacij in civilne družbe v EU in tretjih državah. Strategija opredeljuje pet prednostnih nalog, na katere bi se morala osredotočiti EU:

 • odkrivanje in zaščita žrtev trgovine z ljudmi ter pomoč žrtvam;
 • okrepitev preprečevanja trgovine z ljudmi;
 • izboljšanje pregona trgovcev z ljudmi;
 • okrepljeno usklajevanje in sodelovanje med ključnimi akterji ter skladnost politike;
 • boljša seznanjenost z rastočimi težavami v zvezi z vsemi oblikami trgovine z ljudmi ter učinkovit odziv nanje.

Sporočilo v okviru navedenih prednostnih nalog opisuje tudi številne ukrepe, katerih izvedbo Evropska komisija predlaga v naslednjih petih letih v sodelovanju z državami EU, Evropsko službo za zunanje delovanje, institucijami EU, agencijami EU, mednarodnimi organizacijami, tretjimi državami, civilno družbo in zasebnim sektorjem.

Sklep Komisije 2007/675/ES z dne 17. oktobra 2007 o ustanovitvi strokovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi (UL L 277, 20.10.2007).

Načrt EU o najboljših praksah, standardih in postopkih za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi (UL C 311, 9.12.2005).

Zadnja posodobitev: 05.03.2013
Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh