RSS
Abecedný register
Táto lokalita je k dispozícii v 23 jazykoch
Nové jazyky k dispozícii:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Prevencia obchodovania s ľuďmi a boj proti nemu

Touto novou smernicou sa stanovujú minimálne pravidlá na úrovni Európskej únie (EÚ), ktoré sa týkajú vymedzenia trestných činov a trestov v oblasti obchodovania s ľuďmi. Zavádza takisto opatrenia na predchádzanie tomuto fenoménu a na posilnenie ochrany jeho obetí.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV [Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011].

SÚHRN

Obchodovanie s ľuďmi sa považuje za jeden z najzávažnejších trestných činov na svete. Je porušením ľudských práv a modernou formou otroctva. Novou smernicou, ktorú prijala Európska únia (EÚ), sa stanovujú spoločné minimálne pravidlá na vymedzenie trestných činov a trestov v oblasti obchodovania s ľuďmi.

Vymedzenie pojmov

Za trestné činy sa považuje zlákanie, preprava, presun, ukrývanie alebo prevzatie osôb vrátane výmeny alebo odovzdania kontroly nad týmito osobami na účely vykorisťovania.

Vykorisťovanie zahŕňa prinajmenšom:

 • zneužívanie iných osôb na prostitúciu alebo iné formy sexuálneho vykorisťovania;
 • nútenú prácu alebo služby (vrátane žobrania, otroctva alebo praktík podobným otroctvu, nevoľníctva, zneužívania na trestnú činnosť alebo odoberania orgánov).

Vykorisťovanie existuje, ak dôjde k donucovaniu osoby (hrozba alebo použitie násilia, únos, podvod, klamstvo atď.), pričom nie je podstatné, či obeť dala svoj súhlas.

Ak je obeťou dieťa (osoba mladšia ako 18 rokov), tieto skutky vykorisťovania sa automaticky považujú za trestný čin obchodovania s ľuďmi, a to aj vtedy, ak nebol použitý žiadny zo spôsobov donucovania uvedených v predošlom texte.

Tresty

Za trestný čin sa považuje obchodovanie s ľuďmi a takisto aj jeho napomáhanie, navádzanie naň a pokus o jeho spáchanie.

V smernici sa stanovuje horná hranica trestu za tieto činy najmenej na päť rokov odňatia slobodya najmenej desať rokov v prípade, že sa konštatovala prítomnosť týchto priťažujúcich okolností:

 • trestný čin bol spáchaný voči obzvlášť zraniteľnej obeti (do tejto kategórie spadajú všetky deti);
 • trestný čin bol spáchaný v rámci zločineckej organizácie;
 • trestný čin úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti ohrozil život obete;
 • trestný čin bol spáchaný s použitím hrubého násilia alebo spôsobil obeti obzvlášť závažnú ujmu.

Právnické osoby môžu byť takisto brané na zodpovednosť, ak sa akákoľvek osoba, ktorá má rozhodujúce postavenie v ich rámci, dopustila trestného činu v ich prospech. To isté platí aj v prípade, že nedostatočný dohľad a kontrola zo strany takejto osoby umožnili spáchanie týchto trestných činov.

Sankcie voči právnickým osobám zahŕňajú trestné sankcie alebo aj iné sankcie, ako napr. nariadenie súdneho dohľadu či zrušenie právnickej osoby.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že nebudú trestne stíhať ani ukladať obetiam obchodovania s ľuďmi tresty za ich účasť na trestnej činnosti, k páchaniu ktorej boli donútené.

Pokiaľ ide o stíhanie páchateľov trestných činov, smernica predovšetkým umožňuje členským štátom stíhať svojich štátnych príslušníkov za skutky, ktoré spáchali v inom členskom štáte EÚ, a využívať vyšetrovacie prostriedky, ktoré sa používajú pri organizovanej trestnej činnosti, ako napr. telefonické odpočúvania.

Pomoc, podpora a ochrana určené obetiam

Členské štáty musia zaistiť, aby počas trestného konania a po jeho skončení mali obete k dispozícii podporu a pomoc s cieľom zabezpečiť dodržiavanie ich práv, ktoré im prináležia z titulu postavenia obete v trestnom konaní. Táto pomoc môže pozostávať z poskytnutia ubytovania, lekárskeho ošetrenia vrátane psychologickej pomoci, informácií alebo tlmočníckych a prekladateľských služieb, ak sú potrebné. Pre deti, ktoré sú obzvlášť zraniteľnými obeťami, sa musia zabezpečiť doplnkové opatrenia, ako napr. pomoc pri fyzickom a psychicko-sociálnom zotavovaní, prístup k vzdelaniu a v prípade potreby možnosť ustanovenia poručníka alebo zástupcu.

Obete musia počas trestného konania dostať náležitú ochranu vrátane prístupu k pomoci a právnemu zastupovaniu, ak je to potrebné, bezplatne, a k programu ochrany svedkov. Malo by sa predchádzať akémukoľvek ďalšiemu traumatizovaniu obete, a to napríklad tak, že sa zabráni kontaktu s obžalovaným. V prípade detí musí byť možné využiť osobitné opatrenia, ktoré sa týkajú najmä podmienok ich vypočúvania. Deti sa vypočúvajú bez odkladu, v prispôsobených priestoroch a vypočúvanie vykonávajú odborníci, ktorí sú na tento účel vyškolení.

Obete obchodovania s ľuďmi musia mať prístup k systémom odškodnenia obetí úmyselne spáchaných násilných trestných činov.

Prevencia

S cieľom predchádzať obchodovaniu s ľuďmi smernica od členských štátov vyžaduje tieto opatrenia:

 • odrádzať od dopytu prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy;
 • viesť informačné a osvetové kampane;
 • vyškoľovať úradníkov, ktorí budú vedieť, ako sa správať pri styku s obeťami obchodovania;
 • prijať opatrenia, ktorými sa medzi trestné činy zaradí využívanie služieb sexuálnej alebo inej povahy, ktoré vykonáva obeť obchodovania s ľuďmi.

Ustanovuje sa európsky koordinátor pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi s cieľom zaručiť konsolidovaný prístup k boju proti tomuto fenoménu v EÚ.

Dánsko sa na tejto smernici nezúčastňuje.

Kontext

Obchodovanie s ľuďmi sa výslovne zakazuje v Charte základných práv Európskej únie a EÚ začlenila boj proti tomuto fenoménu medzi priority Štokholmského programu.

Táto nová smernica nahrádza rámcové rozhodnutie 2002/629/SVV o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Prijíma sa ňou širšie vymedzenie tohto fenoménu, keďže zahŕňa ďalšie formy vykorisťovania.

REFERENCIE

AktNadobudnutie platnostiTermín transpozície v členských štátochÚradný vestník

Smernica 2011/36/EÚ

15. 4. 2011

6. 4. 2013

Ú. v. EÚ L 101, 15. 4. 2011

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Stratégia EÚ na roky 2012 – 2016 zameraná na odstránenie obchodovania s ľuďmi [KOM(2012) 286 v konečnom znení – Nezverejnené v Úradnom vestníku].
V oznámení sa predstavuje stratégia zameraná na konkrétne opatrenia, ktorými sa podporí preberanie a vykonávanie smernice 2011/36/EÚ, ktoré zveľadia a doplnia prácu vlád, medzinárodných organizácií a občianskej spoločnosti v členských štátoch EÚ aj v tretích krajinách. V stratégii sa ustanovuje týchto päť priorít, na ktoré by sa mala EÚ zameriavať:

 • identifikácia a ochrana obetí obchodovania s ľuďmi a pomoc týmto obetiam;
 • zintenzívnenie predchádzania obchodovaniu s ľuďmi;
 • zintenzívnenie stíhania obchodníkov s ľuďmi;
 • posilnenie koordinácie a spolupráce s kľúčovými aktérmi a posilnenie súdržnosti politík;
 • zlepšovanie poznatkov o účinných reakciách na problémy objavujúce sa v súvislosti so všetkými formami obchodovania s ľuďmi.

V rámci vymenovaných priorít sa v oznámení načrtáva niekoľko opatrení, ktoré Európska komisia navrhuje vykonávať počas nasledujúcich piatich rokov spolu s ďalšími aktérmi vrátane členských štátov, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, inštitúcií EÚ, agentúr EÚ, medzinárodných organizácií, tretích krajín, občianskej spoločnosti a súkromného sektora.

Rozhodnutie Komisie 2007/675/ES zo 17. októbra 2007 o vytvorení skupiny expertov pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi [Ú. v. EÚ L 277, 20. 10. 2007].

Plán EÚ týkajúci sa osvedčených postupov, noriem a spôsobov prevencie a boja proti obchodovaniu s ľuďmi [Ú. v. EÚ C 311, 9. 12. 2005].

Posledná aktualizácia: 05.03.2013
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok