RSS
Werrej alfabetiku
Din il-pagna hija disponibbli fi 23-il lingwa
Lingwi godda disponibbli:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Prevenzjoni u ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin

Din id-direttiva l-ġdida timplimenta regoli minimi madwar l-Unjoni Ewropea (UE) relatati mad-definizzjoni tar-reati u s-sanzjonijiet fir-rigward tat-traffikar tal-bnedmin. Tipprevedi wkoll miżuri sabiex jipprevjenu aħjar dan il-fenomenu kif ukoll sabiex isaħħu l-protezzjoni tal-vittmi.

ATT

Id-Direttiva 2011/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ April 2011 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/629/ĠAI (ĠU L 101, 15.4.2011).

SOMMARJU

It-traffikar tal-bnedmin huwa meqjus bħala wieħed mill-aktar reati gravi fil-livell dinji. Jikkostitwixxi ksur tad-drittijiet tal-bniedem u huwa forma moderna ta’ skjavitù. Id-direttiva l-ġdida adottata mill-Unjoni Ewropea (UE) tiddefinixxi r-regoli komuni minimi sabiex jiġi stabbilit il-ksur relatat mat-traffikar tal-bnedmin u sabiex tissanzjonah.

Definizzjonijiet

Ir-reklutaġġ, it-trasport, l-akkomodazzjoni jew l-ospitar ta’ persuni, inklużi l-iskambju jew it-trasferiment tal-kontroll eżerċitat fuq dawn il-persuni, għal finijiet ta’ sfruttament huma meqjusa bħala punibbli.

Bħala minimu, l-isfruttament ikopri:

 • l-isfruttament tal-prostituzzjoni jew ta’ forom oħrajn ta’ sfruttament sesswali;
 • ix-xogħol jew is-servizzi sfurzati (inklużi tallaba sfurzati, l-iskjavitù jew il-prattiki analogi għall-iskjavitù, is-servitudni, l-isfruttament ta’ attivitajiet kriminali, jew is-serq ta’ organi).

L-isfruttament jeżisti meta persuna tiġi sfurzata (theddid ta’ vjolenza, ħtif, frodi, tqarriq, eċċ.), indipendentement minn jekk il-vittma tatx il-kunsens tagħha.

Meta l-vittma tkun taħt l-età (persuna ta’ inqas minn 18-il sena), dawn l-atti ta’ sfruttament jaqgħu b’mod awtomatiku taħt il-kategorija ta’ traffikar tal-bnedmin, anki jekk ma jkun intuża l-ebda wieħed mill-mezzi ta’ sfurzar ċitati aktar ’il fuq.

Sanzjonijiet

Is-solleċitar tat-traffikar tal-bnedmin kif ukoll il-parteċipazzjoni, il-kumpliċità u t-tentattiv huma punibbli.

Id-direttiva tistabbilixxi l-piena massima għal dan il-ksur għal minimu ta’ ħames snin priġunerija u għal minimu ta' għaxar snin meta jistgħu jiġu pprovati ċ-ċirkustanzi aggravanti li ġejjin:

 • il-ksur twettaq kontra vittmi partikolarment vulnerabbli (it-tfal dejjem jaqgħu taħt din il-kategorija);
 • il-ksur twettaq fi ħdan organizzazzjoni kriminali;
 • il-ksur, b’mod deliberat jew minħabba negliġenza gravi, ipperikola ħajjet il-vittma;
 • il-ksur twettaq permezz ta’ vjolenzi gravi jew ikkaġuna ħsara partikolarment gravi lill-vittma.

Anki l-persuni ġuridiċi jistgħu jitqiesu responsabbli jekk il-ksur jitwettaq f'isimhom minn persuna li għandha setgħa ta’ tmexxija. L-istess japplika jekk nuqqas fis-sorveljanza jew fil-kontroll min-naħa ta’ din il-persuna jippermetti lil persuna oħra li hija responsabbli minnha sabiex twettaq dan il-ksur.

Is-sanzjonijiet kontra l-persuni ġuridiċi jinkludu multi penali jew mhux penali kif ukoll sanzjonijiet oħrajn bħat-tqegħid taħt kontroll ġudizzjarju jew stralċ.

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li la jixlu u lanqas ma jissanzjonaw lill-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin għaliex ħadu sehem f’attivitajiet kriminali li ġew sfurzati jagħmlu.

Fir-rigward tax-xili tal-awturi ta’ ksur, id-direttiva tipprevedi b’mod partikolari l-possibilità li l-Istati Membri jixlu liċ-ċittadini tagħhom għal ksur imwettaq f’pajjiż ieħor tal-UE u sabiex jirrikorru għal mezzi ta’ inkjesta tipiċi tal-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, bħas-smigħ tal-konverżazzjonijiet telefoniċi.

L-assistenza, l-għajnuna u l-protezzjoni tal-vittmi

L-Istati Membri jridu jiżguraw li l-vittmi jingħataw assistenza u għajnuna qabel, matul u wara l-proċedura penali sabiex ikunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet mogħtija lilhom mill-istatus ta’ vittma fil-kuntest tal-proċeduri penali. B’mod partikolari, din l-għajnuna tista’ tikkonsisti fl-għoti ta’ post ta’ kenn, kura medika, fosthom għajnuna psikoloġika, iżda anki tagħrif u servizzi ta’ interpretazzjoni u traduzzjoni jekk dawn ikunu meħtieġa. Fir-rigward ta’ vittmi partikolarment vulnerabbli, it-tfal iridu jibbenefikaw minn miżuri addizzjonali bħal assistenza fiżika u psikosoċjali, l-aċċess għal sistema edukattiva u, jekk ikun hemm bżonn, il-possibilità li jinħatrilhom tutur jew rappreżentant.

Matul l-inkjesta u l-proċedura penali, il-vittmi jridu jirċievu protezzjoni adattata li tinkludi l-aċċess għal assistenza u rappreżentanza legali, jekk ikun hemm bżonn anki b’xejn, u għal programm ta’ protezzjoni tax-xhieda, jekk ikun hemm bżonn. Trid tiġi evitata kwalunkwe trawma ulterjuri għall-vittma, pereżempju billi jiġi evitat milli jkollha kwalunkwe tip ta’ kuntatt mal-persuna akkużata. It-tfal iridu jibbenefikaw minn miżuri speċifiċi, b’mod partikolari fir-rigward tal-kundizzjonijiet tas-smigħ tagħhom. B’mod partikolari, jiġu interrogati mingħajr dewmien, f’postijiet xierqa u minn professjonisti mħarrġa f’dan ir-rigward.

Il-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin irid ikollhom aċċess għal skemi ta’ kumpens tal-vittmi tal-kriminalità vjolenti intenzjonata.

Prevenzjoni

Sabiex jiġi evitat it-traffikar tal-bnedmin, id-direttiva titlob lill-Istati Membri sabiex:

 • jiskoraġġixxu d-domanda permezz tal-edukazzjoni u t-tagħlim;
 • jorganizzaw kampanji ta’ tagħrif u sensibilizzazzjoni;
 • iħarrġu lill-uffiċjali li aktarx li se jkunu f’kuntatt mal-vittmi tat-traffikar;
 • jadottaw il-miżuri meħtieġa sabiex jiġi stabbilit il-karattru illegali tal-użu tas-servizzi, sesswali jew oħrajn, ta’ persuna vittma tat-traffikar.

Ġie magħżul koordinatur Ewropew tal-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin sabiex jiggarantixxi approċċ koerenti fir-rigward tal-ġlieda kontra dan il-fenomenu fl-UE.

Id-Danimarka ma tiħux sehem fid-direttiva.

Kuntest

It-traffikar tal-bnedmin huwa projbit b’mod espliċitu mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-UE qiegħdet il-ġlieda kontra dan il-fenomenu bħala waħda mill-prijoritajiet tal-programm ta’ Stokkolma.

Din id-direttiva l-ġdida tieħu post Id-Deċiżjoni kwadru 2002/629/ĠAI dwar il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin. Tadotta definizzjoni usa’ ta’ dan il-fenomenu billi tinkorpora forom oħra ta’ sfruttament.

REFERENZI

AttDħul fis-seħħSkadenza għat-traspożizzjoni fi ħdan l-Istati MembriĠurnal Uffiċjali

Id-Direttiva 2011/36/UE

15.4.2011

6.4.2013

ĠU L 101, 15.4.2011

ATTI RELATATI

Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: L-Istrateġija tal-UE lejn il-Qerda tat-Traffikar tal-Bnedmin 2012-2016 [COM(2012) 286 finali – Għadha ma ġietx ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali].
Il-Komunikazzjoni tippreżenta strateġija mfassla sabiex tiffoka fuq miżuri konkreti li sejrin jappoġġjaw it-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2011/36/UE, iġibu valur miżjud u jikkumplimentaw il-ħidma mwettqa mill-gvernijiet, organizzazzjonijiet internazzjonali u s-soċjetà ċivili kemm fl-UE kif ukoll fil-pajjiżi mhux fl-UE. L-istrateġija tidentifika l-ħames prijoritajiet li ġejjin bħala dawk li l-UE għandha tiffoka fuqhom:

 • l-identifikazzjoni, il-ħarsien u l-assistenza lill-vittmi tat-traffikar;
 • l-intensifikazzjoni tal-prevenzjoni tat-traffikar tal-bnedmin;
 • iż-żieda fil-prosekuzzjoni tat-traffikanti;
 • koordinazzjoni u kooperazzjoni msaħħa fost l-atturi ewlenin u koerenza politika;
 • għarfien akbar dwar tħassib emerġenti relatat ma’ kull għamla ta’ traffikar tal-bnedmin u reazzjoni effettiva għalih.

F’dawn il-prijoritajiet ta’ hawn fuq, il-Komunikazzjoni tiddeskrivi għadd ta’ azzjonijiet li l-Kummissjoni Ewropea qiegħda tipproponi li timplimenta matul il-ħames snin li ġejjin, flimkien mal-pajjiżi tal-UE, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, l-istituzzjonijiet tal-UE, l-aġenziji tal-UE, organizzazzjonijiet internazzjonali, is-soċjetà ċivili tal-pajjiżi mhux fl-UE u s-settur privat.

Id-Deċiżjoni 2007/675/KE tal-Kummissjoni tas-17 ta’ Ottubru 2007 dwar it-twaqqif tal-Grupp ta' Esperti dwar it-Traffikar tal-Bnedmin (ĠU L 277, 20.10.2007).

Pjan tal-UE li jikkonċerna l-aħjar prattiki, normi u proċeduri għall-prevenzjoni u l-ġlieda tat-traffikar tal-bnedmin (mhux disponibbli bil-Malti) (ĠU C 311, 9.12.2005).

L-aħħar aġġornament: 05.03.2013
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna