RSS
Abėcėlinė rodyklė
Šis puslapis prieinamas 23 kalbu
Naujos galimos kalbos:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Prevencija ir kova su prekyba žmonėmis

Ši nauja direktyva nustato būtiniausias taisykles dėl nusikalstamų veikų ir bausmių, susijusių su prekyba žmonėmis visoje Europos Sąjungoje (ES). Ji taip pat numato priemones, kuriomis siekiama veiksmingiau užkirsti kelią šiam reiškiniui ir sustiprinti nukentėjusiųjų apsaugą.

DOKUMENTAS

2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR (OL L 101, 2011 4 15).

SANTRAUKA

Prekyba žmonėmis yra viena rimčiausių nusikalstamų veikų pasaulyje. Tai yra žmogaus teisių pažeidimas, šiuolaikinė vergovės forma. Naujoji Europos Sąjungoje priimta direktyva nustato bendrąsias pagrindines taisykles, kuriomis remiantis nustatomi su prekyba žmonėmis susiję pažeidimai ir sankcijos.

Apibrėžtys

Žmonių verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar jų priėmimas, įskaitant šių žmonių kontrolės keitimą ar perdavimą, laikomas išnaudojimu.

Išnaudojimas apima:

 • išnaudojimą prostitucijos tikslais ar kitų formų seksualinį išnaudojimą;
 • priverstinį darbą ar paslaugas (įskaitant elgetavimą, vergovę ar į vergovę, tarnystę panašią veiką, išnaudojimą nusikaltimų tikslais ar siekiant pasinaudoti jų organais).

Išnaudojimas yra, jei asmuo patyrė prievartą (grasinimus arba grasinimus panaudojant prievartą, pagrobimą, sukčiavimą, apgaulę ir pan.), nesvarbu, ar auka patyrė smurtą.

Kai auka yra vaikas (asmuo iki 18 metų), šie išnaudojimo aktai automatiškai priskiriami prekybai žmonėmis, net jei nebuvo panaudoti jokie minėti veiksmai.

Sankcijos

Prekyba žmonėmis, dalyvavimas, bendradarbiavimas ir kurstymas laikomi nusikalstama veika.

Direktyva už šiuos nusikaltimus nustato didžiausią, mažiausiai penkerių metų laisvės atėmimo bausmę ir mažiausiai dešimties metų laisvės atėmimo bausmę, jei nustatomos šios sunkinančios aplinkybės:

 • nusikalstama veika padaryta prieš ypač pažeidžiamas aukas (vaikai visada priskiriami šiai kategorijai);
 • nusikalstama veika buvo padaryta dalyvaujant nusikalstamoje organizacijoje;
 • nusikalstama veika, tyčia ar dėl neatsargumo, sukėlė pavojų aukos gyvybei;
 • nusikaltimo metu buvo panaudotas smurtas arba auka patyrė rimtų fizinių sužalojimų.

Juridiniai asmenys taip pat gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn, jei nusikalstamą veikąjų vardu atliko kiti asmenys. Tai taikoma, net jei nusikaltimą atlikti įpareigotas asmuo buvo nekontroliuojamas arba blogai kontroliuojamas.

Juridiniams asmenims taikomos sankcijos apima baudžiamąsias ar kitokio pobūdžio sankcijas, pavyzdžiui, teisminę priežiūrą ar likvidavimą.

Valstybės narės gali nuspręsti nepatraukti baudžiamojon atsakomybėn ir nebausti prekybos žmonėmis aukų, jei jos buvo verčiamos dalyvauti nusikalstamoje veikoje.

Dėl pažeidėjų baudžiamojo persekiojimo direktyva numato galimybę valstybėms narėms patraukti baudžiamojon atsakomybėn savo piliečius, nusikalstamą veiką atlikusius kitoje ES šalyje, ir naudoti kovos su organizuotu nusikalstamumu priemones, pavyzdžiui, telefoninių pokalbių pasiklausymą.

Parama, pagalba aukoms ir jų apsauga

Valstybės narės turi užtikrinti, kad parama ir pagalba aukoms būtų suteikta prieš, per ir po baudžiamojo proceso, kad jos galėtų naudotis savo teisėmis pagal nukentėjusiųjų baudžiamosiose bylose padėties statusą. Ši pagalba gali būti teikiama skiriant būstą, medicininę priežiūrą, įskaitant psichologinę pagalbą, taip pat suteikiant informaciją ir, jei reikia, vertimo žodžiu ir raštu paslaugas. Kaip ypač pažeidžiamoms aukoms, vaikams gali būti skiriamos papildomos priemonės, pavyzdžiui, fizinė ir psichosocialinė pagalba, galimybė mokytis ir tam tikrais atvejais globėjas ar atstovas.

Kol atliekamas tyrimas ir nagrinėjama baudžiamoji byla, aukos turėtų gauti tinkamą apsaugą, įskaitant pagalbą ir teisinį atstovavimą, jei reikia – nemokamą, ir, jei būtina, liudytojų apsaugos programą. Auka turėtų vengti bet kokios papildomos traumos, pavyzdžiui, kontakto su kaltinamuoju. Vaikams turėtų būti skiriamos specialios priemonės, ypač per apklausas. Jie bus apklausiami neatidėliojant, pritaikytoje vietoje ir apklausą atliks šiam tikslui išmokyti specialistai.

Prekybos žmonėmis aukos turėtų turėti prieigą prie smurtinių tyčinių nusikaltimų aukųkompensavimo sistemos.

Prevencija

Siekiant užkirsti kelią prekybai žmonėmis, direktyva įpareigoja valstybes nares:

 • sumažinti poreikį pasitelkiant švietimą ir mokymą;
 • vykdyti informavimo ir jautrinimo kampanijas;
 • paruošti pareigūnus, kurie galėtų bendrauti su prekybos žmonėmis aukomis;
 • priimti būtinas priemones, padedančias nustatyti nusikalstamos veiklos pobūdį per parduoto asmens seksualines ar kitokio pobūdžio paslaugas.

Europos kovos su prekyba žmonėmis koordinatorius turi laikytis nuoseklaus požiūrio į kovą su šiuo fenomenu Europos Sąjungoje.

Danija šioje direktyvoje nedalyvauja.

Kontekstas

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija aiškiai draudžia prekybą žmonėmis, ES kova su šiuo reiškiniu tapo vienu iš Stokholmo programos prioritetų.

Ši nauja direktyva pakeičia Pamatinį sprendimą 2002/629/TVR dėl kovos su prekyba žmonėmis. Ji nustato platesnį šio reiškinio apibrėžimą, įtraukiant kitas išnaudojimo formas.

NUORODOS

DokumentasĮsigaliojimo dataPerkėlimo į valstybių narių teisę terminasOficialusis leidinys
Direktyva 2011/36/ES

2011 4 15

2013 4 6

OL L 101, 2011 4 15

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui: prekybos žmonėmis panaikinimo ES strategija 2012–2016 m. [KOM(2012) 286 galutinis. Neskelbtas Oficialiajame leidinyje].
Komunikate pateikiama strategija, skirta daugiausia dėmesio teikti konkrečioms priemonėms, padėsiančioms perkelti į nacionalinę teisę ir įgyvendinti Direktyvą 2011/36/ES, duosiančioms papildomos naudos ir papildysiančioms ES bei trečiųjų šalių vyriausybių, tarptautinių organizacijų ir pilietinės visuomenės atliekamą darbą. Šioje strategijoje nustatomi penki prioritetai, kuriems ES turėtų skirti daugiausia dėmesio:

 • nustatyti, apsaugoti ir remti prekybos žmonėmis aukas;
 • stiprinti prekybos žmonėmis prevenciją;
 • griežtinti prekiautojų žmonėmis baudžiamąjį persekiojimą;
 • gerinti pagrindinių veikėjų tarpusavio veiklos koordinavimą, bendradarbiavimą ir politikos derinimą;
 • gilinti žinias apie problemas, kylančias dėl visų formų prekybos žmonėmis, ir veiksmingiau jas spręsti.

Remiantis pirmiau pateiktais prioritetais, Komunikate išdėstomos įvairios priemonės, kurių Europos Komisija siūlo imtis per ateinančius penkerius metus kartu su valstybėmis narėmis, Europos išorės veiksmų tarnyba, ES institucijomis, ES agentūromis, tarptautinėmis organizacijomis, trečiosiomis šalimis, pilietine visuomene ir privačiuoju sektoriumi.

2007 m. spalio 17 d. Komisijos sprendimu 2007/675/EB įsteigiama prekybos žmonėmis ekspertų grupė (OL L 277, 2007 10 20).

ES planas dėl geriausios praktikos, standartų ir procedūrų, kuriais siekiama užkirsti kelią ir kovoti su prekyba žmonėmis (OL C 311, 2005 12 9).

Paskutinį kartą atnaujinta: 05.03.2013
Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią