RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 23 kielellä
Uudet kielet:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ihmiskaupan ehkäiseminen ja torjuminen

Uudella direktiivillä otetaan käyttöön Euroopan unionin (EU) vähimmäissäännöt ihmiskauppaan liittyvien rikosten ja seuraamusten määrittelylle. Siinä säädetään myös toimenpiteistä, joilla pyritään tehostamaan tämän ilmiön ehkäisyä ja uhrien suojelua.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/36/EU, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011, ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS korvaamisesta (EUVL L 101, 15.4.2011).

TIIVISTELMÄ

Ihmiskauppaa pidetään maailmanlaajuisesti yhtenä vakavimmista rikoksista. Se on ihmisoikeusloukkaus ja nykyaikainen orjuuden muoto. Euroopan unionin (EU) antamassa uudessa direktiivissä määritellään yhteiset vähimmäissäännöt ihmiskauppaan liittyvien rikosten ja niistä määrättävien seuraamusten määrittelemiseksi.

Määritelmät

Rangaistaviksi katsotaan henkilöiden värvääminen, kuljettaminen, siirtäminen, kätkeminen tai vastaanottaminen sekä näihin henkilöihin kohdistuvan määräysvallan vaihtaminen tai siirtäminen hyväksikäyttötarkoituksessa.

Hyväksikäytöksi katsotaan ainakin

 • hyväksikäyttö prostituutiotarkoituksessa ja muut seksuaalisen hyväksikäytön muodot
 • pakkotyö tai pakollinen palvelu (mukaan lukien kerjääminen, orjuus ja muut orjuuden kaltaiset käytännöt, orjuuden kaltaiset olot, rikollisen toiminnan hyväksikäyttö ja elinten poistaminen).

Kyse on hyväksikäytöstä, kun henkilöön on kohdistettu pakkokeinoja (voimankäytöllä uhkaaminen tai voimankäyttö, sieppaus, petos, harhaanjohtaminen jne.) riippumatta siitä, onko uhri antanut suostumuksensa.

Kun uhrina on lapsi (alle 18-vuotias henkilö), hyväksikäyttö katsotaan automaattisesti ihmiskaupaksi, vaikka mitään edellä mainituista pakkokeinoista ei olisikaan käytetty.

Seuraamukset

Yllytys ja avunanto ihmiskauppaan sekä sen yritys ovat rangaistavia tekoja.

Näistä rikoksista säädetään direktiivissä rangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään viisi vuotta vankeutta ja vähintään kymmenen vuotta, kun rikokseen liittyy jokin seuraavista raskauttavista olosuhteista:

 • rikos kohdistuu erityisen haavoittuvaan uhriin (lapset kuuluvat aina tähän ryhmään)
 • rikos tehdään osana järjestäytynyttä rikollisuutta
 • rikoksella on tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella vaarannettu uhrin henki
 • rikoksen teossa on käytetty vakavaa väkivaltaa tai rikoksesta on aiheutunut uhrille erityisen vakavaa vahinkoa.

Myös oikeushenkilö voidaan saattaa vastuuseen, jos johtavassa asemassa oleva henkilö on tehnyt rikoksen oikeushenkilön hyväksi. Sama pätee, jos kyseisen henkilön harjoittaman ohjauksen tai valvonnan puutteellisuus on mahdollistanut sen, että hänen määräysvallassaan oleva henkilö on tehnyt nämä rikokset.

Oikeushenkilölle määrättäviin seuraamuksiin kuuluvat rikosoikeudelliset tai muut sakot ja muut seuraamukset, kuten tuomioistuimen valvontaan asettaminen tai purkaminen.

Jäsenvaltiot voivat päättää jättää ihmiskaupan uhrit syyttämättä tai seuraamuksetta osallistumisesta rikolliseen toimintaan, johon heidät on pakotettu.

Rikoksentekijöiden syytteeseen asettamista koskevien direktiivin säännösten mukaan jäsenvaltioiden on mahdollista muun muassa nostaa syyte omia kansalaisiaan vastaan toisessa EU-maassa tehdystä rikoksesta ja turvautua järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa tavanomaisesti käytettäviin tutkintamenetelmiin, kuten puhelinkuunteluun.

Uhrien auttaminen, tukeminen ja suojelu

Jäsenvaltioiden on huolehdittava uhreille ennen rikosoikeudenkäyntiä, sen aikana ja sen jälkeen annettavasta avusta ja tuesta, jotta he voivat käyttää oikeuksiaan, jotka on vahvistettu uhrin asemasta rikosoikeudenkäyntimenettelyissä tehdyssä puitepäätöksessä. Apu voi käsittää muun muassa majoituksen järjestämisen, sairaanhoidon (myös psykologinen tuki) sekä tarvittaessa käännös- ja tulkkauspalvelut. Koska lapset ovat uhreina erityisen haavoittuvia, heille on tarjottava lisätoimenpiteitä, kuten fyysistä tai psykososiaalista tukea, koulunkäyntimahdollisuus ja tarvittaessa mahdollisuus holhoojan tai edustajan nimittämiseen.

Tutkinnan ja rikosoikeudenkäynnin aikana uhrien on saatava tarkoituksenmukaista suojelua, johon kuuluu mahdollisuus tarvittaessa maksuttomaan oikeusapuun ja oikeudelliseen edustukseen sekä tarvittaessa todistajansuojeluohjelma. Uhria on suojeltava lisätraumoilta esimerkiksi estämällä kohtaaminen syytetyn kanssa. Lasten on saatava erityiskohtelua etenkin kuulustelutilanteissa. Heitä on kuulusteltava viipymättä tarkoitukseen suunnitelluissa tiloissa, ja kuulustelun suorittajina on oltava ammattihenkilöitä, joilla on tähän sopiva koulutus.

Ihmiskaupan uhreilla on oltava mahdollisuus päästä tahallisten väkivaltarikosten uhreille tarkoitettujen korvausjärjestelmien piiriin.

Ehkäisy

Direktiivissä vaaditaan jäsenvaltioita toteuttamaan seuraavat toimenpiteet ihmiskaupan ehkäisemiseksi:

 • hillitsemään kysyntää koulutuksen avulla
 • järjestämään tiedotus- ja valistuskampanjoita
 • kouluttamaan viranomaisia, jotka todennäköisesti kohtaavat ihmiskaupan uhreja
 • toteuttamaan toimenpiteitä ihmiskaupan kohteeksi joutuneen henkilön tarjoamien seksipalvelujen tai muiden palvelujen käytön kriminalisoimiseksi.

Perustamalla ihmiskaupan torjunnan koordinaattorin toimi varmistetaan johdonmukaisen lähestymistavan soveltaminen ihmiskaupan torjuntaan EU:ssa.

Tanska ei osallistu direktiivin hyväksymiseen.

Taustaa

Ihmiskauppa on nimenomaisesti kielletty Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, ja EU on asettanut sen torjumisen yhdeksi Tukholman ohjelman ensisijaisista tavoitteista.

Uusi direktiivi korvaa puitepäätöksen 2002/629/YOS ihmiskaupan torjunnasta. Siinä vahvistetaan tälle ilmiölle laajempi määritelmä sisällyttämällä siihen muita hyväksikäytön muotoja.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Direktiivi 2011/36/EU

15.4.2011

6.4.2013

EUVL L 101, 15.4.2011

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävä EU:n strategia vuosiksi 2012–2016 [COM(2012) 286 final – Ei julkaistu EUVL:ssä].
Tiedonannossa esitetyssä strategiassa on tarkoitus keskittyä konkreettisiin toimenpiteisiin, jotka tukevat direktiivin 2011/36/EU saattamista osaksi EU-maiden kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanoa, tuovat lisäarvoa ja täydentävät hallitusten, kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan EU:ssa ja EU:n ulkopuolisissa maissa tekemää työtä. Strategiassa määritellään viisi ensisijaista tavoitetta, joihin EU:n olisi panostettava:

 • ihmiskaupan uhrien tunnistaminen, suojeleminen ja auttaminen
 • ihmiskaupan ehkäisytoimien tehostaminen
 • syytteen nostaminen ihmiskauppiaita vastaan aiempaa herkemmin
 • tärkeimpien toimijoiden välisen koordinoinnin ja yhteistyön tehostaminen sekä politiikan johdonmukaisuuden lisääminen
 • tietämyksen lisääminen ihmiskaupan kaikkiin muotoihin liittyvistä uusista huolenaiheista ja tehokas reagointi niihin.

Tiedonannossa esitellään joitakin edellä lueteltujen ensisijaisten tavoitteiden mukaisia toimia, joita Euroopan komissio ehdottaa toteutettavaksi seuraavien viiden vuoden aikana yhdessä EU-maiden, Euroopan ulkosuhdehallinnon, EU:n muiden toimielinten, EU:n virastojen, kansainvälisten järjestöjen, EU:n ulkopuolisten maiden, kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin kanssa.

Komission päätös 2007/675/EY, tehty 17 päivänä lokakuuta 2007, ihmiskauppaa käsittelevän asiantuntijaryhmän perustamisesta (EUVL L 277, 20.10.2007).

EU:n suunnitelma parhaista käytännöistä, vaatimuksista ja menettelyistä ihmiskaupan estämiseksi ja torjumiseksi (EUVL C 311, 9.12.2005)

Viimeisin päivitys 05.03.2013
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun