RSS
Tähestikuline nimestik
See veebileht on kättesaadav 23 keeles
Uued kättesaadavad keeled:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Inimkaubanduse tõkestamine ja sellevastane võitlus

Uue direktiiviga kehtestatakse Euroopa Liidu (EL) tasandil miinimumeeskirjad kuritegude ja sanktsioonide määratlemiseks inimkaubanduse puhul. Samuti kehtestatakse meetmed, et tugevdada inimkaubanduse tõkestamist ja nende kuritegude ohvrite kaitset.

AKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/36/EL, 5. aprill 2011, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/629/JSK [ELT L 101, 15.4.2011].

KOKKUVÕTE

Inimkaubandust käsitatakse maailma ühe raskeima kuriteona. Sellega rikutakse inimõigusi ja tegemist on nüüdisaegse orjastamisliigiga. Euroopa Liidu uues direktiivis kehtestatakse inimkaubanduse süütegude ja sanktsioonide määratlemise ühised miinimumeeskirjad.

Määratlused

Karistatav on isiku värbamine, transportimine, üleviimine, varjamine või vastuvõtmine, sealhulgas kõnealuse isiku üle saavutatud kontrolli vahetamine või üleandmine ärakasutamise eesmärgil.

Ärakasutamine hõlmab vähemalt järgmist:

 • isiku kasutamine prostituudina või muud seksuaalse ärakasutamise vormid;
 • sunniviisiline töö või pealesunnitud teenused, sealhulgas kerjamine, orjus või muud samalaadsed tingimused, sunnitöö, ärakasutamine kuritegelikuks tegevuseks või elundite eemaldamine.

Ärakasutamisega on tegemist niipea, kui inimese osas võetakse sunnimeetmed (kasutatakse ähvardusi, jõudu, inimröövi, kelmust, pettust jne), ilma et isik oleks selleks andnud oma nõusoleku.

Kui kuriteoohver on laps (alla 18-aastane isik), on ärakasutamine automaatselt inimkaubandus, isegi kui ühtegi eespool nimetatud sunnimeedet ei ole võetud.

Sanktsioonid

Inimkaubandusele õhutamine, sellele kaasaaitamine ja süüteokatse on karistatavad.

Nimetatud süütegude eest kehtestatakse direktiiviga maksimaalne karistusmäär, milleks on vähemalt viieaastane vangistus ja vähemalt kümneaastane vangistus juhul, kui tuvastatakse järgmised raskendavad asjaolud:

 • kuriteoohver oli eriti kaitsetu (sellesse kategooriasse kuuluvad alati lapsed);
 • süütegu pandi toime organiseeritud kuritegevuse raames;
 • süüteoga seati tahtlikult või raske ettevaatamatuse tõttu ohtu ohvri elu;
 • süüteoga pandi toime rasket vägivalda kasutades või sellega põhjustati ohvrile eriti suur kahju.

Vastutusele võidakse võtta ka juriidilised isikud, kui õigusrikkumise pani juriidilise isiku nimeltoime selline isik, kes on juriidilise isiku juures juhtival kohal. Sama kehtib juhul, kui nimetatud isiku järelevalve või kontrolli puudumise tõttu osutus kõnealuse juriidilise isiku alluvuses oleval isikul võimalikuks süütegu toime panna.

Juriidilise isiku suhtes kohaldatavate sanktsioonide hulka kuuluvad kriminaalõiguslikud ja muud trahvid ning muud sanktsioonid, näiteks kohtuliku järelevalve alla võtmine või sundlõpetamine.

Liikmesriigid võivad otsustada jätta inimkaubanduse ohvrile süüdistus esitamata või karistus määramata kuritegelikus tegevuses sunnitud osalemise eest.

Direktiiviga antakse liikmesriikidele õigusrikkujale süüdistuse esitamise korral võimalus esitada oma kodanikele süüdistus selliste süütegude eest, mis pandi toime väljaspool ELi, kasutada selleks organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse uurimismeetmeid, nagu telefonide pealtkuulamine.

Inimkaubanduse ohvrite abistamine, toetamine ja kaitse

Liikmesriigid peavad tagama, et kannatanutele pakutaks abi ja toetust enne kriminaalmenetlust, selle käigus ja pärast seda, et nad saaksid kasutada oma õigusi, mida kuriteoohvri staatus kriminaalmenetluses neile annab. See toetus hõlmab majutust, vajalikku arstiabi, sealhulgas psühholoogilist abi, teavitamist ning vajaduse korral suulise ja kirjaliku tõlke teenused. Laste kuieriti kaitsetute kuriteoohvrite puhul tuleb võtta lisameetmeid, nagu füüsiline ja psühholoogiline abi, juurdepääs haridusele ja vajaduse korral võimalus määrata hooldaja või esindaja.

Uurimise ja kriminaalmenetluse ajal tuleb kuriteoohvritele tagada asjakohane kaitse, mis hõlmab juurdepääsu vajaduse korral tasuta pakutavale õigusabile ja õiguslikule esindamisele ning kui vaja, siis ka tunnistajakaitse programmile. Kuriteoohvrit tuleb kaitsta lisatraumade ja süüdistatavaga kokkupuutumise eest. Laste puhul tuleb võtta erimeetmed eelkõige nende ärakuulamise tingimuste puhul. Neid kuulatakse üle viivitamata, selleks ettenähtud kohtades ja seda peavad tegema vastava koolituse läbinud spetsialistid.

Inimkaubanduse ohvritel peab olema juurdepääs tahtliku vägivaldse kuriteo ohvritehüvitusskeemidele.

Ennetusmeetmed

Direktiivi kohaselt peavad liikmesriigid võtma inimkaubanduse tõkestamiseks järgmised meetmed:

 • vähendama inimkaubanduse aluseks olevat nõudlust haridus- ja koolitusmeetmetega;
 • viima ellu teavitus- ja teadlikkuse suurendamise kampaaniaid;
 • korraldama koolitusi inimkaubanduse ohvritega kokku puutuvatele ametnikele;
 • võtma vajalikud meetmed, et kriminaliseerida kas seksuaalsete või muude teenuste kasutamine juhul, kui teenust pakkuv isik on inimkaubanduse ohver.

Euroopa inimkaubandusevastase võitluse koordinaatori abil tagatakse inimkaubandusevastane ühtne lähenemisviis Euroopa Liidus.

Direktiiv ei ole Taani suhtes siduv.

Kontekst

Inimkaubandus on sõnaselgelt keelatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja Euroopa Liit on määranud inimkaubanduse vastase võitluse üheks Stockholmi programmi prioriteetidest.

Uue direktiiviga asendatakse raamotsus 2002/629/JSK inimkaubanduse vastu võitlemise kohta. Sellega võetakse kasutusele inimkaubanduse laiem määratlus, mis hõlmab muid ärakasutamise vorme.

VIITED

ÕigusaktJõustunudLiikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaegEuroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2011/36/EÜ

15.4.2011

6.4.2013

ELT L 101, 15.4.2011

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: Inimkaubanduse kaotamist käsitlev ELi strateegia aastateks 2012-2016 [KOM (2012) 286 lõplik – ei avaldata Euroopa Liidu Teatajas].
Teatises esitatakse strateegia, mille eesmärk on keskenduda konkreetsetele meetmetele, mis toetavad direktiivi 2011/36/EL ülevõtmist ja rakendamist, annavad lisaväärtust ning täiendavad valitsuste, rahvusvaheliste organisatsioonide ja kodanikuühiskonna poolt ELis ja kolmandates riikides juba tehtud tööd. Strateegias määratakse kindlaks järgmised viis prioriteeti, millele EL peaks keskenduma:

 • inimkaubanduse ohvrite tuvastamine, kaitsmine ja abistamine;
 • inimkaubanduse tõhusam ärahoidmine;
 • inimkaubitsejate vastu süüdistuste esitamise lihtsustamine;
 • peamiste toimijate vahelise koordineerimise ja koostöö tõhustamine ning poliitika sidususe parandamine;
 • teadlikkuse suurendamine uute tekkivate ohtude kohta, mis on seotud inimkaubanduse kõigi erinevate vormidega, ning nendele tõhusalt reageerimine.

Ülaltoodud prioriteetide raames esitatakse teatises meetmed, mida Euroopa Komisjon soovib järgmise viie aasta jooksul rakendada koos liikmesriikide, Euroopa välisteenistuse, ELi institutsioonide, ELi ametite, rahvusvaheliste organisatsioonide, kolmandate riikide, kodanikuühiskonna ja erasektoriga.

Komisjoni otsus 2007/675/EÜ, 17. oktoober 2007, inimkaubanduse eksperdirühma moodustamise kohta [ELT L 277, 20.10.2007].

ELi kava inimkaubanduse tõkestamise ja selle vastase võitluse heade tavade, standardite ning korra kohta [ELT C 311, 9.12.2005].

Viimati muudetud: 05.03.2013
Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles