RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 23 sprog
Nye sprog:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel

Dette nye direktiv fastsætter minimumsregler for Den Europæiske Union (EU) for afgrænsningen af forbrydelser og sanktioner i forbindelse med menneskehandel. Det indfører endvidere fælles bestemmelser med henblik på i højere grad at forebygge denne form for kriminalitet og beskytte ofrene herfor.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA [EUT L 101 af 15.4.2011].

RESUMÉ

Menneskehandel betragtes som en af de alvorligste forbrydelser på verdensplan. Den udgør en grov overtrædelse af menneskerettighederne og er en moderne form for slavehandel. Det nye direktiv vedtaget af Den Europæiske Union (EU) fastlægger fælles minimumsregler for definition af menneskehandel og retsforfølgelse heraf.

Definitioner

Rekruttering, transport, overførelse, ydelse af husly til eller modtagelse af en person, herunder udveksling eller overdragelse af kontrol over de pågældende med henblik på udnyttelse betragtes som strafbart.

Udnyttelse skal mindst omfatte:

 • udnyttelse af andres prostitution og andre former for seksuel udnyttelse
 • tvangsarbejde eller tvangstjenester, herunder tiggeri, slaveri og slaverilignende forhold, trældom samt udnyttelse af strafbare handlinger og fjernelse af organer

Der er tale om udnyttelse, når der anvendes tvang over for personen (ved trusler eller ved brug af magt eller andre former for tvang, ved bortførelse, ved bedrag, ved svig, etc.), uanset om et offer for menneskehandel har givet sit samtykke hertil.

Hvis offeret er et barn (personer under 18 år), er der tale om strafbar menneskehandel, selv om der ikke er gjort brug af nogen af de ovennævnte midler.

Straffe

Anstiftelse af, medvirken i og tilskyndelse til samt forsøg herpå er strafbart.

Direktivet fastsætter en maksimumsstraf for disse typer forbrydelser på mindst fem års fængselsstraf og mindst ti års fængsel, når følgende skærpende omstændigheder foreligger:

 • Forbrydelsen er begået mod et offer, der i særlig grad var sårbart (hvilket i dette direktiv mindst omfatter børneofre).
 • Forbrydelsen er begået inden for en kriminel organisation.
 • Forbrydelsen har forsætligt eller groft uagtsomt bragt offeret i livsfare.
 • Forbrydelsen er begået med brug af grov vold, eller offeret blev forvoldt særlig alvorlig skade ved lovovertrædelsen.

Juridiske personer kan ligeledes drages til ansvar for lovovertrædelser, der begås på deres foranledning af en person, som har en ledende stilling. Ligeledes kan en juridisk person drages til ansvar, når manglende tilsyn eller kontrol fra disse personers side har gjort det muligt for en person, der er underlagt den juridiske persons myndighed, at begå lovovertrædelserne.

Sanktioner over for juridiske personer omfatter strafferetlige og andre bøder samt andre sanktioner, bl.a. anbringelse under retsligt tilsyn eller tvangsopløsning.

Medlemsstaterne har ret til at undlade at retsforfølge eller straffe ofre for menneskehandel i forbindelse med deres indblanding i kriminelle aktiviteter, som de er blevet tvunget til.

Hvad angår jurisdiktionskompetence med hensyn til retsforfølgelse af gerningsmændene, giver direktivet medlemsstaterne mulighed for at retsforfølge deres egne statsborgere for lovovertrædelser begået i et andet EU-land samt at anvende efterforskningsmetoder, der anvendes til bekæmpelse af organiseret kriminalitet, blandt andet telefonaflytning.

Bistand og støtte til og beskyttelse af ofre

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at ofre får bistand og støttefør, under og i et passende tidsrum efter straffesagens afslutning, så de kan udøve deres rettigheder ifølge deres status som offer i en straffesag. Støtte ydes i form af foranstaltninger såsom indkvartering samt den nødvendige lægehjælp, herunder psykologisk bistand, rådgivning og information og, hvor det er relevant, oversættelse og tolkning. Som særligt sårbare ofre skal børn omfattes af særlige foranstaltninger såsom fysisk og psykosocial rehabilitering, adgang til skolesystemet og eventuelt mulighed for udpegning af en værge eller en repræsentant for barnet.

Under efterforskningen og straffesagen skal ofrene ydes en passende beskyttelse inklusive adgang til juridisk rådgivning og bistand, eventuelt gratis, og til et vidnebeskyttelsesprogram, hvis det er relevant. Enhver yderligere traumatisering af offeret skal undgås, for eksempel ved at skåne dem for kontakt med den anklagede. Børn skal omfattes af særlige foranstaltninger, navnlig vilkårene for deres afhøring. Afhøring af barneofret skal finde sted uden ugrundet ophold, i lokaler, der er indrettet eller tilpasset til formålet, og af eller gennem personer, der er uddannet hertil.

Medlemsstaterne sikrer, at ofre for menneskehandel får adgang til eksisterende kompensationsordninger for ofre for forsætlige voldsforbrydelser.

Forebyggelse

Med henblik på forebyggelse af menneskehandel pålægger direktivet medlemsstaterne at:

 • begrænse efterspørgslen gennem uddannelse
 • iværksætte informations- og bevidstgørelseskampagner
 • fremme regelmæssig uddannelse af offentligt ansatte, som det er sandsynligt vil komme i kontakt med ofre eller mulige ofre for menneskehandel
 • træffe foranstaltninger til at strafbelægge brug af ydelser, seksuelle og andre, ydet af ofre for menneskehandel.

En EU-koordinator for bekæmpelse af menneskehandel udnævnes med henblik på at sikre en samordnet tilgang til bekæmpelse af menneskehandel i EU.

Direktivet finder ikke anvendelse i Danmark.

Kontekst

Menneskehandel er udtrykkeligt forbudt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og endvidere er bekæmpelsen af menneskehandel en klar prioritet i Stockholmprogrammet.

Dette nye direktiv erstatter rammeafgørelse 2002/629/RIA om bekæmpelse af menneskehandel. Hermed indføres en bredere definition af begrebet, så det også omfatter andre former for udnyttelse.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2011/36/EU

15.4.2011

6.4.2013

EUT L 101 af 15.4.2011

TILHØRENDE RETSAKTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: EU's strategi for bekæmpelse af menneskehandel 2012-2016 [KOM(2012) 286 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].
Meddelelsen fremlægger en strategi, som har til formål at fokusere på konkrete foranstaltninger, der skal understøtte gennemførelsen af direktiv 2011/36/EU i national ret og i praksis, tilføre merværdi og supplere det arbejde, som regeringer, internationale organisationer og civilsamfundet i EU og tredjelande udfører. Strategien indeholder følgende fem prioriteter, som EU skal fokusere på:

 • identificere, beskytte og bistå ofrene for menneskehandel
 • intensivere forebyggelsen af menneskehandel
 • øge retsforfølgning af menneskehandlere
 • forbedre koordineringen og samarbejdet mellem centrale aktører samt styrke sammenhængen mellem de forskellige politikker
 • udbygge kendskabet til nye problemer vedrørende alle former for menneskehandel samt effektive reaktioner på disse.

Inden for rammerne af disse prioriteter beskriver Kommissionen i meddelelsen en række foranstaltninger, som den foreslår gennemført i løbet af de næste fem år i samarbejde med medlemsstaterne, EU-Udenrigstjenesten, EU's institutioner og agenturer, internationale organisationer, tredjelande, civilsamfundet og den private sektor.

Kommissionens afgørelse 2007/675/EF af 17. oktober 2007 om oprettelse af Ekspertgruppen vedrørende menneskehandel [EUT L 277 af 20.10.2007].

EU's plan for bedste praksis, standarder og procedurer i forbindelse med bekæmpelse og forebyggelse af menneskehandel [EUT C 311 af 9.12.2005].

Seneste ajourføring: 05.03.2013
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top