RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 23 jazycích
Nové jazyky:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Prevence obchodování s lidmi

Tato nová směrnice stanoví minimální pravidla platná v Evropské unii (EU) týkající se definice trestných činů a sankcí v oblasti obchodování s lidmi. Rovněž zavádí společná ustanovení, ve kterých tento jev lépe zohledňuje a která posílí prevenci této trestné činnosti a ochranu jejích obětí.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV

PŘEHLED

Obchodování s lidmi je považováno za jeden z nejzávažnějších trestných činů všude na světě. Představuje hrubé porušení základních lidských práv a je moderní formou otroctví. Nová směrnice přijatá Evropskou unií (EU) stanovuje minimální pravidla týkající se definice trestných činů a sankcí v oblasti obchodování s lidmi.

Definice

Za trestné činy se považuje najímání, převoz, převod, ukrývání nebo příjem osob, včetně výměny či předání kontroly nad těmito osobami za účelem vykořisťování.

Vykořisťování zahrnuje přinejmenším:

 • zneužívání prostituce jiných osob nebo jiné formy pohlavního vykořisťování;
 • nucenou práci či služby (včetně žebrání, otroctví či praktiky podobné otroctví, nevolnictví nebo využívání jiných osob k trestné činnosti či odebrání lidských orgánů).

K vykořisťování dochází, pokud je na osobu činěn nátlak (za použití hrozeb, síly či jiných forem nátlaku, únosu, podvodu, klamu atd.), bez ohledu na souhlas oběti.

Pokud je obětí dítě (osoba mladší 18 let), jsou tyto činy vykořisťování považovány za obchodování s lidmi automaticky, i tehdy, nebylo-li použito žádného z výše uvedených způsobů nátlaku.

Sankce

Návod ke spáchání trestného činu obchodování s lidmi, pomoc při jeho spáchání a účastenství na něm či pokus o něj jsou trestné.

Směrnice stanovuje za tyto trestné činy sankce s horní hranicí trestu odnětí svobody ve výši nejméně pět let a nejméně deset let, pokud byly konstatovány tyto přitěžující okolnosti:

 • trestný čin byl spáchán na oběti, která je zvlášť zranitelná, což v kontextu této směrnice zahrnuje přinejmenším všechny dětské oběti;
 • trestný čin byl spáchán v rámci zločinného spolčení;
 • trestný čin úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti ohrozil život oběti;
 • trestný čin byl spáchán za užití hrubého násilí nebo jím byla oběti způsobena zvláště závažná újma.

Také právnické osoby mohou být činěny odpovědnými za tyto trestné činy, pokud jsou spáchány v jejich prospěch osobou, která vykonává řídící pravomoci. To platí i v případech, kdy nedostatek dohledu nebo kontroly ze strany této osoby umožnil spáchání těchto trestných činů ve prospěch této právnické osoby osobou jí podřízenou.

Sankce vůči právnickým osobám zahrnují pokuty trestní nebo jiné povahy či jiné sankce, například uložení soudního dohledu nebo likvidaci.

Členské státy mohou rozhodnout, že nebudou stíhat ani trestat oběti obchodování s lidmi za jejich účast na trestné činnosti, kterou byly přinuceny spáchat.

Pokud jde o stíhání pachatelů trestných činů, směrnice především stanovuje možnost členských států stíhat své státní příslušníky pro trestné činy spáchané v jiném členském státě a používat způsoby vyšetřování typické pro boj s organizovaným zločinem, jako jsou telefonické odposlechy.

Pomoc obětem a jejich podpora a ochrana

Členské státy musí dbát na to, aby obětem byla poskytnuta pomoc a podpora v průběhu trestního řízení a přiměřenou dobu po jeho skončení s cílem pomoci jim uplatňovat práva, která jim přiznává postavení obětí v trestním řízení. Tato podpora může mít formu poskytnutí ubytování, lékařské péče včetně psychologické pomoci, poskytování informací či přístupu k překladatelským a tlumočnickým službám. Děti jako zvláště zranitelné oběti mají nárok na zvláštní opatření, jako je lékařská a psychosociální péče, přístup ke vzdělání, případně jim členské státy ustanoví opatrovníka nebo zástupce.

V průběhu vyšetřování a trestního řízení musí být obětem poskytnuta přiměřená ochrana, která zahrnuje přístup k pomoci a právnímu zastoupení, podle potřeby i bezplatně, a v případě potřeby i přístup k programům na ochranu svědků. Je nutné předejít další traumatizaci oběti, například kontaktem s obžalovaným. Na děti jsou zaměřena zvláštní opatření, zejména pokud jde o podmínky výslechů. Musí být vyslýchány bez zbytečného prodlení, v prostorách určených nebo upravených k tomuto účelu a odborníky vyškolenými k tomuto účelu.

Oběti obchodování s lidmi musí mít přístup k systémům odškodnění obětí úmyslně spáchaných násilných trestných činů.

Prevence

V rámci prevence proti obchodování s lidmi směrnice požaduje, aby členské státy:

 • odrazovaly poptávku formou vzdělávání a odborné přípravy;
 • prováděly informační a osvětové kampaně;
 • prováděly odbornou přípravu úředníků, kteří přicházejí do styku s oběťmi obchodování s lidmi;
 • přijaly nezbytná opatření, jejichž cílem je zařadit mezi trestné činy využívání služeb sexuální či jiné povahy s vědomím, že dotčená osoba je obětí trestného činu obchodování s lidmi.

Zavádí se funkce koordinátora pro boj proti obchodování s lidmi, který bude garantem soudržného přístupu v oblasti boje proti tomuto jevu v EU.

Dánsko se této směrnice neúčastní.

Kontext

Obchodování s lidmi zakazuje Listina základních práv Evropské unie a EU činí z boje proti tomuto jevu jednu z priorit Stockholmského programu.

Tato nová směrnice nahrazuje rámcové rozhodnutí 2002/629/SVV o boji proti obchodování s lidmi. Směrnice vymezuje širší definici tohoto jevu zahrnutím dalších forem vykořisťování.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Směrnice 2011/36/EU

15. 4. 2011

6. 4. 2013

Úř. věst. L 101 ze dne 15. 4. 2011

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Strategie EU pro vymýcení obchodu s lidmi 2012–2016 (KOM(2012) 286 final v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).
Komise předkládá strategii, s jejíž pomocí se snaží zaměřit na konkrétní opatření, která budou podporovat provedení a uplatňování směrnice 2011/36/EU, přinesou přidanou hodnotu a doplní práci vlád, mezinárodních organizací a občanské společnosti v EU a ve třetích zemích. Strategie stanovuje těchto pět priorit, na které se EU zaměří:

 • identifikace, ochrana a pomoc obětem obchodu s lidmi;
 • zesílení prevence obchodu s lidmi;
 • intenzivnější stíhání obchodníků s lidmi;
 • posílená koordinace a spolupráce mezi hlavními aktéry a soudržnost politik;
 • zlepšení znalostí o vznikajících problémech, které se týkají všech forem obchodu s lidmi, a účinnou reakci na ně.

V rámci této strategie sdělení stanoví řadu akcí, které Evropská komise navrhuje provést během příštích pěti let v součinnosti s jinými subjekty, včetně členských států, Evropské služby pro vnější činnost, orgánů EU, agentur EU, mezinárodních organizací, třetích zemí, občanské společnosti a soukromého sektoru.

Rozhodnutí Komise 2007/675/ES ze dne 17. října 2007, kterým se zřizuje Odborná skupina pro otázky obchodování s lidmi (Úř. věst. L 277 ze dne 20. 10. 2007)

Plán EU týkající se osvědčených postupů, norem a způsobů práce pro boj proti obchodu s lidmi a jeho předcházení (Úř. věst. C 311 ze dne 9. 12. 2005)

Poslední aktualizace: 05.03.2013
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky