RSS
Азбучен показалец
Тази страница е достъпна на 23 езика
Налични нови езици:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Предотвратяване и борба с трафика на хора

Тази нова директива установява минимални правила на равнище Европейски съюз (ЕС) относно определението на престъпленията и наказанията в сферата на трафика на хора. С нея се предвиждат и мерки, целящи да предотвратят това явление, както и да укрепят защитата на жертвите.

АКТ

Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 година относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета [ОВ L 101 от 15.4.2011 г.].

РЕЗЮМЕ

Трафикът на хора се разглежда като едно от най-тежките престъпления в световен мащаб. Той представлява нарушение на правата на човека и модерна форма на робство. Новата директива, приета от Европейския съюз (ЕС), определя минимални общи правила за определяне на престъпленията и наказанията, свързани с трафика на хора.

Определения

Като наказуеми се разглеждат набирането, превоза, прехвърлянето, подслоняването или приемането на лица, включително размяната или прехвърлянето на контрола над тези лица с цел експлоатация.

Експлоатацията включва като минимум:

 • експлоатация на извършвана от други лица проституция или други форми на сексуална експлоатация;
 • принудителен труд или услуги (включително просия, робство или практики, подобни на робството, принудително подчинение, експлоатация за престъпни дейности или отнемане на телесни органи).

Експлоатацията е налице от момента, в който върху личността бъде упражнена принуда(заплаха за или употреба на сила, отвличане, измама, заблуда и др.), независимо дали жертвата е дала съгласието си.

Когато жертвата е дете (лице под 18 години), тези действия на експлоатация съставляват автоматично наказуемото деяние трафик на хора, дори и да не е използвано никое от горепосочените средства.

Наказания

Подбудителството към трафик на хора, както и участието, помагачеството и опитът за извършване на престъпление са наказуеми.

Директивата определя максимално наказание за тези престъпления най-малко пет години лишаване от свобода и най-малко десет години, когато могат да се установят следните утежняващи вината обстоятелства:

 • престъплението е извършено срещу жертви, които са особено уязвими (децата винаги са част от тази категория);
 • престъплението е извършено в рамките на престъпна организация;
 • престъплението е застрашило, умишлено или поради престъпна небрежност, живота на жертвата;
 • престъплението е извършено с особено насилие или е причинило особено тежки вреди на жертвата.

Юридическите лица могат също да бъдат подведени под отговорност, ако престъпленията са извършени в тяхна полза от лице, което заема ръководна длъжност. Същото се прилага и когато липса на надзор или контрол от страна на това лице е направила възможно извършването на тези престъпления от негово подчинено лице.

Санкциите за юридически лица включват наказателни или друг вид глоби, както и други санкции, като поставяне под съдебен надзор или съдебна ликвидация.

Държавите-членки могат да решат да не наказват, нито да санкционират жертвите на трафик на хора за участието им в престъпна дейност, която са били принудени да извършват.

Що се отнася до извършителите на престъпления, директивата предвижда по-специално държавите-членки да налагат наказания на своите граждани за престъпления, извършени в друга страна на ЕС, и да прибягват до средства за разследване, характерни за борбата с организираната престъпност, като подслушването на телефони.

Помощ, подкрепа и защита на жертвите

Държавите-членки следва да осигурят помощ и подкрепа на жертвите преди, по време на и след наказателното производство, за да могат те да упражняват правата, които са им предоставени от статута на жертви в рамките на наказателни производства. Тази помощ може да се състои по-специално в осигуряването на жилище, медицински грижи, в това число психологическа помощ, както и информация и преводачески услуги (устен и писмен превод), когато това е необходимо. Като особено уязвими жертви, децата трябва да имат право на допълнителни мерки, като например физическа и психо-социална помощ, достъп до образователната система и при необходимост, възможност за определяне на настойник или представител.

По време на разследването и наказателното производство жертвите трябва да получаватподходяща защита, включваща достъп до правна помощ и процесуално представителство, ако е необходимо безплатни, и на програма за защита на свидетелите, когато се налага. Жертвите трябва да бъдат предпазвани от допълнително травмиране, като бъдат пазени например от контакт с обвиняемия. Децата трябва да имат право на специални мерки, по-специално по отношение на условията на провеждане на разпитите им. Те ще бъдат разпитвани без забавяне в приспособени за целта помещения и от професионалисти, специално обучени за тази цел.

Жертвите на трафик на хора трябва да имат достъп до режими за обезщетение на жертвите на насилствени умишлени престъпления.

Превенция

С цел превенция на трафика на хора директивата изисква от държавите-членки:

 • да възпират търсенето чрез образование и квалификация;
 • да провеждат информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността;
 • да обучават служителите, за които има вероятност да влязат в контакт с жертви на трафика на хора;
 • да приемат необходимите мерки за криминализиране на ползването на услуги, сексуални или други, от лице, което е жертва на трафика на хора.

Създава се европейски координатор за борба с трафика, за да се гарантира прилагането на съгласуван подход в борбата с това явление в ЕС.

Дания не участва в приемането на тази директива.

Контекст

Трафикът на хора се забранява изрично от Хартата на основните права на Европейския съюз. ЕС издигна борбата с това явление като един от приоритетите на Стокхолмската програма.

Тази нова директива заменя Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета от 19 юли 2002 г. относно борбата с трафика на хора. В нея се приема по-широко определение на това явление, като се включват и други форми на експлоатация.

ПРЕПРАТКИ

АктВлизане в силаКраен срок за транспониране в държавите-членкиОфициален вестник

Директива 2011/36/ЕС

15.4.2011 г.

6.4.2013 г.

ОВ L 101 от 15.4.2011 г.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Стратегия на ЕС за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г. [COM(2012) 286 окончателен – непубликувано в Официален вестник].
Решението представя стратегия, чиято цел е концентрирането върху конкретни мерки, които ще подкрепят транспонирането и прилагането на Директива 2011/36/ЕС, ще имат добавена стойност и ще допълват работата на правителствата, международните организации и гражданското общество в страни от ЕС и извън него. Стратегията определя следните пет приоритета, върху които ЕС трябва да се съсредоточи:

 • идентифициране, защита и оказване на помощ на жертвите на трафик;
 • засилване на превенцията срещу трафика на хора;
 • по-активно наказателно преследване на трафикантите;
 • подобряване на координацията и сътрудничеството между ключовите участници и съгласуваност на политиката;
 • по-добро познаване на зараждащите се опасения, свързани с всички форми на трафик на хора, и по-ефективна реакция.

В рамките на горните приоритети Решението описва редица действия, които Европейската комисия предлага да осъществи през следващите пет години заедно с държавите от ЕС, Европейската служба за външна дейност, институциите и агенциите на ЕС, международни организации, страни извън ЕС, гражданското общество и частния сектор.

Решение 2007/675/ЕО на Комисията от 17 октомври 2007 г. за създаване на експертна група по трафика на хора [ОВ L 277 от 20.10.2007 г.].

План на ЕС за най-добри практики, стандарти и процедури за борба и предотвратяване на трафика на хора [ОB C 311 от 9.12.2005 г.].

Последна актуализация: 05.03.2013
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата