RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 12 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Informationsutbyte om kidnappningar utförda av terrorister

Denna rekommendation syftar till att stoppa kidnappningar utförda av terrorister. Rådet förespråkar därför insamling av bakgrundsinformation, etablera kontakter och inleda diskussioner. Rådet listar de upplysningar som medlemsstaterna bör utbyta.

RÄTTSAKT

Rådets rekommendation 2007/562/EG av 12 juni 2007 om informationsutbyte om kidnappningar utförda av terrorister.

SAMMANFATTNING

Kidnappningar utförda av terroristgrupper utgör en utmaning som medlemsstaterna bör ta sig an. Rådet rekommenderar att medlemsstaterna utbyter information för att öka möjligheterna att stoppa denna typ av kidnappningar.

De erfarenheter som medlemsstater som har utsatts för denna typ av situationer har inhämtat bör delas för att förbättra alla medlemsstaters förmåga att klara liknande situationer. Därför bör varje medlemsstat överlämna ett datablad med icke sekretessbelagda upplysningar om kidnappningar. Upplysningarna bör endast gälla internationell terrorism och överlämnas inte förrän affären är avslutad.

Förmedla upplysningar

Medlemsstaterna utbyter upplysningar om brott, offer och förövare. Personuppgifter förmedlas i enlighet med nationell lagstiftning.

Upplysningarna om brottet ska vara plats, datum och tid för kidnappningens inledning och avslutning, förfaringssätt, målet för brottet och om en medlare har medverkat.

Upplysningarna om offren ska vara offrens nationalitet, kön, skälen till att de befinner sig i landet och deras språkkunskaper.

Den information som ska förmedlas om terroristerna är deras ideologi, ansvarig grupp, nationalitet, språkkunskaper, arbetssätt och det medium de har använt för att kommunicera med befolkningen.

Sambandskontorens funktion är att utbyta information om terrorism på europeisk nivå. Slutligen förmedlar medlemsstaterna alla upplysningar till Europol och avgör utifrån mängden och typen av utbytt information om det är lämpligt att skapa en databas.

Medlemsstaterna upprättar en lista över alla kidnappningar som har skett efter den 1 januari 2002 samt en lista med kontaktuppgifter för att kunna utbyta information om kidnappningarna.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning
Rekommendation 2007/562/EG - - EGT L 214, 17.8.2007

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 2005/671/RIF av den 20 september 2005 om informationsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 253, 29.09.2005].

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 16 juni 2004 med titeln "Ökad tillgång till information för brottsbekämpande organ" [KOM(2004) 429 slutlig - Ej publicerat i Europeiska unionens officiella tidning].

Senast ändrat den 25.10.2007
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början