RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Program szczegółowy: Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu (2007–2013)

W ramach programu ogólnego „Bezpieczeństwo i ochrona wolności” Unia Europejska (UE) ustanowiła na lata 2007–2013 specjalny program mający na celu wspieranie projektów w zakresie zapobiegania, gotowości i zarządzania skutkami ataków terrorystycznych i innymi rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa.

AKT

Decyzja Rady 2007/124/WE z dnia 12 lutego 2007 r. ustanawiająca na lata 2007–2013, jako część ogólnego programu w sprawie bezpieczeństwa i ochrony wolności, szczegółowy program „Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa”.

STRESZCZENIE

Program ten ma na celu wspieranie wysiłków państw członkowskich w celu zapobiegania atakom terrorystycznym, zapewnienia gotowości na nie oraz ochrony obywateli i infrastruktury krytycznej. Jego zadaniem jest pomoc w ochronie przed terroryzmem i innymi ryzykami dla bezpieczeństwa.

Zapobieganie i gotowość

Program ma na celu:

  • promowanie oceny zagrożeń dla infrastruktury krytycznej oraz opracowywanie metodologii ochrony i standardów bezpieczeństwa,
  • wspieranie korzystania z tych samych środków operacyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa w zakresie transgranicznych łańcuchów dostaw,
  • stymulowanie współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej.

Zarządzanie skutkami

Program przewiduje w szczególności promowanie wymiany know-how i dobrych praktyk pomiędzy różnymi podmiotami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe, jak również organizowanie wspólnych ćwiczeń w celu zwiększenia koordynacji między właściwymi służbami.

Kwalifikowane projekty i działania

Program umożliwi finansowanie w formie dotacji lub zamówień publicznych:

  • projektów o wymiarze europejskim inicjowanych i zarządzanych przez Komisję,
  • projektów ponadnarodowych, w których muszą uczestniczyć partnerzy z co najmniej dwóch państw członkowskich lub co najmniej jednego państwa członkowskiego i jednego innego państwa, którym może być państwo przystępujące lub kandydujące,
  • projektów krajowych w państwach członkowskich, które przygotowują projekty ponadnarodowe lub działania wspólnotowe, które je uzupełniają i które przyczyniają się do rozwoju innowacyjnych metod lub technologii, które mogą być wykorzystane w innych krajach.

Kwalifikujące się działania obejmują w szczególności działania w zakresie współpracy i koordynacji operacyjnej, działania w zakresie analizy, audytu i kontroli, wymiany informacji, szkolenia i wymiany ekspertów oraz działania związane z podnoszeniem świadomości i rozpowszechnianiem informacji.

Aby wziąć udział w programie „Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu”, zainteresowane instytucje muszą mieć osobowość prawną i siedzibę w państwie członkowskim. Organy i organizacje nastawione na osiąganie zysku będą miały dostęp do dotacji wyłącznie w powiązaniu z organizacjami nienastawionymi na osiąganie zysku lub organizacjami państwowymi.

Kontekst

Szczegółowy program w zakresie terroryzmu, podobnie jak szczegółowy program dotyczący walki z przestępczością, jest częścią programu ramowego „Bezpieczeństwo i ochrona wolności” z budżetem o wysokości 745 mln EUR na lata 2007–2013.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Decyzja 2007/124/WE

24.2.2007

Dz.U. L 58 z 24.2.2007

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie śródokresowej oceny programu ramowego „Bezpieczeństwo i ochrona wolności (2007–2013)” [COM (2011) 318 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].
Sprawozdanie ocenia realizację programu „Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa” w latach 2007–2009. Wynika z niego, że projekty wspierane przez program przyniosły na ogół oczekiwane rezultaty: tworzenie nowych narzędzi i metodologii, rozpowszechnianie dobrych praktyk oraz wzmocnienie wiedzy o konkretnych zagadnieniach. Zdecydowana większość projektów dotyczyła zapobiegania ryzykom oraz gotowości na nie i była przeznaczona dla funkcjonariuszy organów ścigania. 48% projektów realizowanych jest w jedynie dwóch państwach (Włochy i Hiszpania). Komisja zauważa jednak różnego typu problemy związane z ich realizacją i stwierdza niedostateczne wykorzystywanie środków. Komisja proponuje, aby kontynuować program do 2013 r. przy udoskonaleniu procedury zatwierdzania dotacji i procesu oceny.

Komunikat Komisji w sprawie europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej [COM(2006) 786 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego ustanawiający program ramowy „Bezpieczeństwo i ochrona wolności” na lata 2007–2013 [COM(2005) 124 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 05.09.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony