RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ειδικό πρόγραμμα: πρόληψη, προετοιμασία και διαχείριση των συνεπειών στον τομέα της τρομοκρατίας (2007-2013)

Στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Ασφάλεια και προστασία των ελευθεριών», η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) καθορίζει ένα ειδικό πρόγραμμα για την περίοδο 2007-2013 με σκοπό να υποστηρίξει τα σχέδια στον τομέα πρόληψης, προετοιμασίας και διαχείρισης των συνεπειών των τρομοκρατικών επιθέσεων και άλλων κινδύνων που συνδέονται με την ασφάλεια.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 2007/124/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2007, για τη θέσπιση κατά την περίοδο 2007-2013 του ειδικού προγράμματος «Πρόληψη, ετοιμότητα και διαχείριση των συνεπειών της τρομοκρατίας και άλλων κινδύνων που συνδέονται με την ασφάλεια» ως μέρος του γενικού προγράμματος «Ασφάλεια και προστασία των ελευθεριών».

ΣΥΝΟΨΗ

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να υποστηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών για την πρόληψη των τρομοκρατικών ενεργειών, προετοιμάζοντάς τα γι' αυτές και προστατεύοντας τους πολίτες και τις υποδομές ζωτικής σημασίας. Πρέπει να συμβάλει στη διασφάλιση της προστασίας έναντι της τρομοκρατίας και των άλλων κινδύνων που συνδέονται με την ασφάλεια.

Πρόληψη και προετοιμασία

Το πρόγραμμα έχει στόχο να:

  • προωθήσει την αξιολόγηση των κινδύνων που βαραίνουν τις υποδομές ζωτικής σημασίας και την εκπόνηση μεθοδολογιών προστασίας και προτύπων ασφάλειας·
  • να υποστηρίξει τα από κοινού λειτουργικά μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των διασυνοριακών αλυσίδων ανεφοδιασμού·
  • να ενθαρρύνει τη συνεργασία και τις ανταλλαγές εμπειριών στον τομέα της προστασίας των υποδομών ζωτικής σημασίας.

Διαχείριση των συνεπειών

Το πρόγραμμα προβλέπει ιδίως την προώθηση των ανταλλαγών τεχνογνωσίας και ορθών πρακτικών μεταξύ των διαφόρων παραγόντων που είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση των κρίσεων καθώς και την οργάνωση από κοινού ασκήσεων προκειμένου να αυξηθεί ο συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών.

Επιλέξιμα σχέδια και ενέργειες

Το πρόγραμμα θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση, μέσω επιδοτήσεων ή δημόσιων αγορών:

  • προγραμμάτων ευρωπαϊκής διάστασης τα οποία προτείνει και διαχειρίζεται η Επιτροπή·
  • διεθνικών προγραμμάτων τα οποία φέρνουν σε επαφή εταίρους σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος και μία χώρα υποψήφια για ένταξη ή σε προενταξιακό στάδιο·
  • εθνικών προγραμμάτων στο πλαίσιο των κρατών μελών που προετοιμάζουν διακρατικά σχέδια ή/και κοινοτικές δράσεις που τα συμπληρώνουν ή ακόμη που τελειοποιούν καινοτόμες τεχνικές οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε άλλες χώρες.

Οι επιλέξιμες ενέργειες είναι, ειδικότερα, οι λειτουργικές δραστηριότητες προετοιμασίας και συντονισμού, οι ενέργειες ανάλυσης, λογιστικού και άλλου ελέγχου, η διάδοση πληροφοριών, η κατάρτιση και η ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, καθώς και οι ενέργειες ευαισθητοποίησης και διάδοσης.

Για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Πρόληψη, προετοιμασία και διαχείριση των συνεπειών της τρομοκρατίας», οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί οφείλουν να έχουν νομικό πρόσωπο και να είναι εγκατεστημένοι σε ένα από τα κράτη μέλη. Οι οργανώσεις με κερδοσκοπικό σκοπό έχουν πρόσβαση στις επιδοτήσεις μόνον εφόσον εργάζονται μαζί με δημόσιους οργανισμούς ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Πλαίσιο

Το ειδικό πρόγραμμα για την τρομοκρατία, όπως και το ειδικό πρόγραμμα για θέματα εγκληματικότητας, αποτελούν μέρος του προγράμματος-πλαισίου «Ασφάλεια και προστασία των ελευθεριών» για το οποίο προβλέπεται προϋπολογισμός ύψους 745 εκατ. ευρώ που θα καλύπτει την περίοδο 2007-2013.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 2007/124/ΕΚ

24.2.2007

-

ΕΕ L 58 της 24.2.2007

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με αντικείμενο τη μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση του προγράμματος-πλαισίου «Ασφάλεια και προστασία των ελευθεριών» (2007-2013) [COM(2011) 318 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].
Η έκθεση αξιολογεί την εφαρμογή του προγράμματος «Πρόληψη, ετοιμότητα και διαχείριση των συνεπειών της τρομοκρατίας και άλλων κινδύνων που συνδέονται με την ασφάλεια» κατά τη χρονική περίοδο 2007-2009. Συμπεραίνεται ότι τα έργα που υποστηρίχθηκαν από το πρόγραμμα απέδωσαν γενικότερα τα αναμενόμενα αποτελέσματα: ανάπτυξη νέων εργαλείων και μεθοδολογιών, εξάπλωση βέλτιστων πρακτικών και προώθηση των γνώσεων για ειδικά θέματα. Η πλειονότητα των έργων αφορά την πρόληψη και προετοιμασία έναντι των κινδύνων και απευθύνεται σε φορείς καταστολής. Η Ιταλία και η Ισπανία αντιπροσωπεύουν μόνες τους 48 % των έργων. Η Επιτροπή διαπιστώνει ωστόσο διάφορα προβλήματα κατά την εφαρμογή και υστέρηση δαπάνης σχετικά με τις πληρωμές. Προτείνει τη συνέχιση του προγράμματος μέχρι το 2013 με παράλληλη βελτίωση της διαδικασίας έγκρισης επιδοτήσεων και της διαδικασίας αξιολόγησης.

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας [COM(2006) 786 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου «Ασφάλεια και προστασία των ελευθεριών» για την περίοδο 2007-2013 [COM(2005) 124 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05.09.2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας