RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europees agentschap voor het beheer van de buitengrenzen – Frontex

Deze verordening strekt tot oprichting van een Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) om het geïntegreerd beheer van de buitengrenzen van de Unie te verbeteren.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de Raad van 26 oktober 2004 tot oprichting van een Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Het Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) werd opgericht naar aanleiding van de behoefte om het geïntegreerd beheer van de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie te verbeteren.

De lidstaten zijn weliswaar zelf verantwoordelijk voor de controle en bewaking van de buitengrenzen, maar het agentschap vergemakkelijkt de tenuitvoerlegging van bestaande en toekomstige EU-maatregelen.

Onder de “buitengrenzen” van de lidstaten wordt verstaan de land- en zeegrenzen van de lidstaten, alsmede hun lucht- en zeehavens, die vallen onder de bepalingen van de EU-wetgeving inzake de overschrijding van de buitengrenzen door personen.

Taken van het agentschap

De belangrijkste taken van het agentschap zijn:

 • het coördineren van de operationele samenwerking tussen de lidstaten met betrekking tot het beheer van de buitengrenzen;
 • het ontwikkelen van een gemeenschappelijk model voor geïntegreerde risicobeoordeling en het voorbereiden van algemene of specifieke risicoanalyses;
 • het verlenen van bijstand aan de lidstaten bij het opleiden van hun grenswachten, door de vaststelling van gemeenschappelijke opleidingsnormen, door op Europees niveau een opleiding voor opleiders van nationale grenswachten te verstrekken, door seminars te organiseren en een aanvullende opleiding voor grenswachten aan te bieden;
 • het opvolgen van de ontwikkelingen op het gebied van onderzoek die relevant zijn voor de controle en de bewaking van de buitengrenzen;
 • het verlenen van bijstand aan lidstaten die worden geconfronteerd met omstandigheden die een versterkte operationele en technische bijstand aan de buitengrenzen vergen;
 • het ondersteunen van de lidstaten bij de organisatie van gezamenlijke terugkeeroperaties. Het agentschap kan daartoe de beschikbare middelen van de EU gebruiken en moet optimale werkwijzen vaststellen voor de verwijdering van onderdanen van derde landen die illegaal in een lidstaat verblijven;
 • het inzetten van snelle-grensinterventieteams in lidstaten die plotseling onder grote druk komen te staan, bijvoorbeeld ten gevolge van een massale toestroom van illegale immigranten.

Onverminderd de bevoegdheden van het agentschap mogen de lidstaten hun operationele samenwerking met andere lidstaten en/of derde landen aan de buitengrenzen voortzetten wanneer dit een aanvulling vormt op het optreden van het agentschap. Zij brengen aan het agentschap verslag uit over de in het kader van deze samenwerking uitgevoerde activiteiten buiten het kader van het agentschap.

Structuur en organisatie van het agentschap

Het agentschap is een orgaan van de EU en heeft rechtspersoonlijkheid. Het is onafhankelijk met betrekking tot technische aangelegenheden en wordt geleid en vertegenwoordigd door zijn uitvoerend directeur. De uitvoerend directeur, die volledig onafhankelijk is in de uitoefening van zijn/haar taken, wordt door de raad van bestuur benoemd voor een periode van vijf jaar op grond van zijn/haar verdiensten, zijn/haar met bewijsstukken gestaafde bestuurlijke en leidinggevende vaardigheden en zijn/haar ervaring op het gebied van het beheer van de buitengrenzen. Hij/zij wordt bijgestaan door een plaatsvervangend uitvoerend directeur.

De raad van bestuur keurt ook het algemene verslag, het werkprogramma en het personeelsbeleid goed en bepaalt de organisatorische structuur van het agentschap. Hij bestaat uit één vertegenwoordiger van iedere lidstaat en twee vertegenwoordigers van de Commissie. Elke lidstaat benoemt tevens een plaatsvervanger, terwijl de Commissie er twee benoemt. De ambtstermijn van de bestuursleden bedraagt vier jaar en kan eenmaal worden verlengd.

De landen die betrokken zijn bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis participeren in het agentschap en benoemen ieder een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de raad van bestuur.

Op het gebied van communicatie is het agentschap verantwoordelijk voor de publicatie van het algemeen verslag en dient het ervoor te zorgen dat het publiek en alle belanghebbende partijen objectieve, betrouwbare en begrijpelijke informatie omtrent zijn werk ontvangen.

De ontvangsten van het agentschap bestaan uit een subsidie van de EU, een bijdrage van de geassocieerde landen, vergoedingen voor geleverde diensten en vrijwillige financiële bijdragen van de lidstaten. Het financiële reglement van het agentschap wordt vastgesteld door de raad van bestuur, na raadpleging van de Commissie.

Drie jaar na de datum waarop het agentschap zijn taken heeft aangevangen, en vervolgens telkens om de vijf jaar, geeft de raad van bestuur opdracht tot een onafhankelijke externe evaluatie van de uitvoering van deze verordening. Hij formuleert aanbevelingen op basis van de bevindingen van deze evaluaties.

Het agentschap vangt zijn werkzaamheden aan op 1 mei 2005.

Achtergrond

Met het EU-beleid inzake de buitengrenzen wordt een geïntegreerd beleid beoogd waardoor een hoog en uniform niveau van persoonscontrole en bewaking wordt gegarandeerd als noodzakelijke voorwaarde voor de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. In haar mededeling van 7 mei 2002 “Naar een geïntegreerd beheer van de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie” pleit de Commissie voor de oprichting van een “gemeenschappelijke instantie van buitengrensdeskundigen”, met als taak het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten.

In het op 13 juni 2002 aangenomen plan voor het beheer van de buitengrenzen van de lidstaten gaf de Raad zijn goedkeuring voor de oprichting van de gemeenschappelijke instantie van buitengrensdeskundigen om tot een geïntegreerd beheer van de buitengrenzen te komen. De instantie vertoont evenwel structurele beperkingen op het gebied van de coördinatie van de operationele samenwerking.

Deze verordening is een antwoord op het verzoek dat de Europese Raad van Thessaloniki in zijn conclusies van 16 en 17 oktober 2003 heeft geformuleerd. Zij stoelt op de ervaring die op het gebied van samenwerking tussen de lidstaten is opgedaan in het kader van de gemeenschappelijke instantie, waarvan het agentschap de coördinatie van de operationele samenwerking overneemt.

REFERENTIES

Besluit Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 2007/2004

26.11.2004

-

L 349 van 25.11.2004

Wijzigingsbesluit(en) Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 863/2007

20.8.2007

-

L 199 van 31.7.2007

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 13 februari 2008: Verslag over de evaluatie en de toekomstige ontwikkeling van het Frontex-agentschap [COM(2008) 67 definitief – Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt].
Op verzoek van de Europese Raad van Den Haag heeft de Commissie een verslag over de evaluatie van het agentschap gepresenteerd. Daarin doet zij aanbevelingen voor maatregelen op korte termijn: het optimaal benutten van de mogelijkheden van de database met gegevens over nationale technische uitrusting, het samenvoegen van de gezamenlijke operaties met het Europees patrouillenetwerk (EPN), het aanschaffen door het agentschap van uitrusting voor snelle-grensinterventieteams (RABIT), beheer door het agentschap van het netwerk ICONet en overname van de activiteiten van het Centrum voor informatie, beraad en gegevensuitwisseling inzake grensoverschrijding en immigratie (CIBGGI).
Tegelijk doet de Commissie aanbevelingen voor maatregelen op lange termijn betreffende de deelname van Frontex aan:

 • het Schengenevaluatiemechanisme betreffende de buitengrenzen van de lidstaten;
 • het Europees grensbewakingssysteem (Eurosur);
 • het aanschaffen van materieel en het aanwerven van personeel in het kader van de oprichting van een Europese grenswacht.

Besluit 2005/358/EG van de Raad van 26 april 2005 tot vaststelling van de vestigingsplaats van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie [Publicatieblad L 114 van 4.5.2005].
De vestigingsplaats van het agentschap is Warschau, Polen.

Regelingen

Besluit 2010/490/EU van de Raad van 26 juli 2010 betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Regeling tussen enerzijds de Europese Gemeenschap en anderzijds de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein inzake de wijze waarop deze staten worden betrokken bij het Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie [Publicatieblad L 243 van 16.9.2010].

Besluit 2007/511/EG van de Raad van 15 februari 2007 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van een regeling tussen de Europese Gemeenschap enerzijds en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen anderzijds inzake de wijze waarop deze twee staten worden betrokken bij het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie [Publicatieblad L 188 van 20.7.2007].
Deze regeling heeft tot doel Noorwegen en IJsland bij Frontex te betrekken. Volgens de verordening tot oprichting van het agentschap participeren de landen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het Schengenacquis in het agentschap. De tekst heeft ten doel te regelen op welke wijze Noorwegen en IJsland bij het agentschap worden betrokken (stemrecht voor hun vertegenwoordigers in de raad van bestuur van Frontex, financiële bijdrage van IJsland en Noorwegen, gegevensbescherming en erkenning van de juridische status van Frontex in het IJslandse en het Noorse recht).

Laatste wijziging: 24.11.2010

Zie ook

 • Frontex-website (EN)
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven