RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ευρωπαϊκός οργανισμός για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων – Frontex

Ο παρών κανονισμός συστήνει τον Ευρωπαϊκό οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex) για τη βελτίωση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Βλέπε πράξη τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Η σύσταση του Ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex) ανταποκρίνεται στην απαίτηση βελτίωσης της ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Παρόλο που τα κράτη μέλη έχουν την αρμοδιότητα του ελέγχου και της εποπτείας των εξωτερικών συνόρων, ο οργανισμός διευκολύνει την εφαρμογή των ισχυόντων και μελλοντικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ, σχετικών με τη διαχείριση αυτών των συνόρων.

Νοούνται ως εξωτερικά σύνορα τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα των κρατών μελών, τα αεροδρόμιά και οι λιμένες τους, στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του δικαίου της ΕΕ σχετικά με τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων από πρόσωπα.

Καθήκοντα του οργανισμού

Τα κύρια καθήκοντα του οργανισμού συνίστανται:

 • στο συντονισμό της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων·
 • στην εκπόνηση ενός προτύπου κοινής και ολοκληρωμένης αξιολόγησης των κινδύνων και την προετοιμασία των αναλύσεων των γενικών και ειδικών κινδύνων·
 • στην παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη για την επαγγελματική κατάρτιση των εθνικών συνοριακών φρουρών τους μέσω ανάπτυξης κοινών κανόνων επαγγελματικής κατάρτισης, παρέχοντας επίσης επαγγελματική κατάρτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο στους εκπαιδευτές των εθνικών συνοριακών φρουρών, οργανώνοντας σεμινάρια και προσφέροντας συμπληρωματική επαγγελματική κατάρτιση στους υπαλλήλους των αρμόδιων διοικήσεων·
 • στην παρακολούθηση της εξέλιξης της έρευνας στον τομέα του ελέγχου και της εποπτείας των εξωτερικών συνόρων·
 • στη συνδρομή στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν μια κατάσταση που απαιτεί ενισχυμένη τεχνική και επιχειρησιακή βοήθεια στα εξωτερικά τους σύνορα·
 • στην παροχή στα κράτη μέλη της αναγκαίας στήριξης για την οργάνωση κοινών επιχειρήσεων επαναπατρισμού. Ο οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει τους οικονομικούς πόρους της Ένωσης που είναι διαθέσιμοι γι' αυτόν το σκοπό και οφείλει να καταρτίσει κατάσταση των ορθών πρακτικών απομάκρυνσης των υπηκόων τρίτων χωρών που βρίσκονται παράνομα στα κράτη μέλη·
 • στην αποστολή ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα (RABIT) στα κράτη μέλη σε κατάσταση επείγουσας και εξαιρετικής πίεσης, η οποία οφείλεται, για παράδειγμα, σε μαζική εισροή παράνομων μεταναστών.

Υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του οργανισμού, τα κράτη μέλη δύνανται να συνεχίσουν την καθορισμένη συνεργασία σε επιχειρησιακό επίπεδο με τα άλλα κράτη μέλη ή/και τρίτες χώρες, όταν αυτή η συνεργασία είναι συμπληρωματική της δράσης του οργανισμού. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τον οργανισμό σχετικά με τις δραστηριότητές τους στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο του οργανισμού.

Δομή και οργάνωση του οργανισμού

Ο οργανισμός είναι ένα όργανο της ΕΕ και διαθέτει νομική προσωπικότητα. Ο οργανισμός είναι ανεξάρτητος σε ό,τι αφορά τα τεχνικά θέματα και διοικείται και εκπροσωπείται από τον εκτελεστικό του διευθυντή. Ο εκτελεστικός διευθυντής, ο οποίος είναι ανεξάρτητος κατά την άσκηση των καθηκόντων του, διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο για πέντε χρόνια με βάση τα προσόντα και την τεκμηριωμένη του ικανότητα σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης, καθώς και την εμπειρία του στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων. Επικουρείται από έναν αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή.

Το διοικητικό συμβούλιο επίσης εκδίδει κάθε έτος τη γενική έκθεση, το πρόγραμμα εργασίας και την πολιτική σε θέματα προσωπικού τού οργανισμού, και ορίζει την οργανωτική δομή του. Αποτελείται από ένα εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος και από δύο εκπροσώπους τής Επιτροπής. Κάθε κράτος μέλος διορίζει επίσης ένα αναπληρωματικό ενώ η Επιτροπή διορίζει δύο αναπληρωματικούς. Η διάρκεια της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τετραετής με δυνατότητα εφάπαξ ανανέωσης.

Στον οργανισμό μπορούν να μετάσχουν χώρες που συμμετέχουν στην υλοποίηση, εφαρμογή και ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν και κάθε μια από αυτές διορίζει έναν εκπρόσωπο και ένα αναπληρωματικό μέλος στο διοικητικό συμβούλιο.

Σε ό,τι αφορά την επικοινωνία, ο οργανισμός διασφαλίζει τη δημοσίευση της γενικής έκθεσης καθώς επίσης φροντίζει ώστε το κοινό και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος να λαμβάνουν μια αντικειμενική, αξιόπιστη και κατανοητή πληροφόρηση για τις εργασίες του.

Τα έσοδα του οργανισμού προέρχονται από επιδότηση της ΕΕ, συνεισφορά των συμμετεχουσών χωρών, τέλη που εισπράττονται για παρεχόμενες υπηρεσίες, και από εθελοντικές εισφορές κρατών μελών. Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζει ο οργανισμός μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή.

Το διοικητικό συμβούλιο αναθέτει σε ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα την αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού εντός τριών ετών μετά την ημερομηνία κατά την οποία ο οργανισμός αναλαμβάνει τα καθήκοντά του, και θα αναθέτει παρόμοια αξιολόγηση εφεξής ανά πενταετία. Το διοικητικό συμβούλιο διατυπώνει συστάσεις, βάσει των ευρημάτων των εν λόγω αξιολογήσεων.

Ο οργανισμός αναλαμβάνει τα καθήκοντά του από την 1η Μαΐου 2005.

Πλαίσιο

Στόχος της πολιτικής της ΕΕ για τα εξωτερικά σύνορα είναι η ολοκληρωμένη διαχείρισή τους ώστε να εξασφαλίζεται ομοιόμορφος και υψηλού επιπέδου έλεγχος των προσώπων και επιτήρηση ως προϋπόθεση για τη σύσταση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Προς μια ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» της 7ης Μαΐου 2002, η Επιτροπή προέβλεπε τη σύσταση ενός «κοινού φορέα των ενασχολούμενων με τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων» επιφορτισμένου με τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών.

Το σχέδιο για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, που θεσπίστηκε από το Συμβούλιο στις 13 Ιουνίου 2002, ενέκρινε τη σύσταση του κοινού φορέα ενασχολούμενων με τα εξωτερικά σύνορα με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, φορέας που ωστόσο παρουσιάζει διαρθρωτικά όρια όσον αφορά τον συντονισμό της επιχειρησιακής συνεργασίας.

Ο παρών κανονισμός απαντά στην πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης (στα συμπεράσματά του της 16ης και 17ης Οκτωβρίου 2003) και αξιοποιεί τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν από τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στα πλαίσια του κοινού φορέα, στη θέση του οποίου ο οργανισμός αναλαμβάνει να συντονίζει την επιχειρησιακή συνεργασία.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη Θέση σε ισχύ Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004

26.11.2004

-

ΕΕ L 349, 25.11.2004

Πράξη τροποποίησης Έναρξη ισχύος Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 863/2007

20.8.2007

-

ΕΕ L 199, 31.7.2007

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών της 13ης Φεβρουαρίου 2008 – Έκθεση για την αξιολόγηση και τη μελλοντική ανάπτυξη του οργανισμού FRONTEX [COM(2008) 67 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].
Η Επιτροπή, σε απάντηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Χάγης, υπέβαλε έκθεση με την οποία πραγματοποιείται η πολιτική αξιολόγηση του Οργανισμού και διατυπώνονται βραχυπρόθεσμες συστάσεις: μέγιστη αξιοποίηση της βάσης δεδομένων που καταγράφει τους εθνικούς τεχνικούς εξοπλισμούς, συγχώνευση των κοινών επιχειρήσεων και του Ευρωπαϊκού δικτύου περιπολίας (ΕΔΠ), απόκτηση από μέρους του οργανισμού τού εξοπλισμού των ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα (RABIT) και διαχείριση από τον Frontex του δικτύου ICONet και επανάληψη των δραστηριοτήτων του Κέντρου Πληροφόρησης, Μελετών και Ανταλλαγών στον τομέα της Διέλευσης των Συνόρων και της Μετανάστευσης (CIREFI).
Παράλληλα μ' αυτά, η Επιτροπή εκδίδει συστάσεις μακροπρόθεσμης ισχύος με συμμετοχή του Frontex σχετικά με:

 • το μηχανισμό αξιολόγησης του Σένγκεν των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών,
 • το ευρωπαϊκό σύστημα επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR),
 • την απόκτηση υλικού και την πρόσληψη προσωπικού στα πλαίσια της σύστασης ενός ευρωπαϊκού σώματος συνοριοφυλάκων (ακριτών).

Απόφαση 2005/358/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2005 σχετικά με τον ορισμό της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Επίσημη Εφημερίδα L 114, 4.5.2005].
Η απόφαση αυτή ορίζει την έδρα του οργανισμού στη Βαρσοβία, Πολωνία.

Ρυθμίσεις

Απόφαση του Συμβουλίου 2010/490/ΕΕ της 26ης Ιουλίου 2010 για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, αφετέρου, σχετικά με τις λεπτομέρειες της συμμετοχής αυτών των κρατών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής [Επίσημη Εφημερίδα L 243, 16.9.2010].

Απόφαση 2007/511/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2007 για τη σύναψη, εξ ονόματος της Κοινότητας, ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας, σχετικά με τις λεπτομέρειες της συμμετοχής αυτών των κρατών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Επίσημη Εφημερίδα L 188, 20.7.2007].
Αυτή η ρυθμίση αποσκοπεί στη σύνδεση της Νορβηγίας και της Ισλανδίας με τον Frontex. Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού σχετικά με τη σύσταση του οργανισμού, οι χώρες που συμμετέχουν στην ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν μπορούν να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες του οργανισμού αυτού. Η ρύθμιση έχει ως στόχο τον καθορισμό των όρων συμμετοχής της Νορβηγίας και της Ισλανδίας (δικαίωμα ψήφου που χορηγείται στους αντιπροσώπους τους στο διοικητικό συμβούλιο του Frontex, οικονομική συμμετοχή της Ισλανδίας και της Νορβηγίας, προστασία δεδομένων και αναγνώριση του νομικού καθεστώτος του Frontex στο ισλανδικό και νορβηγικό δίκαιο).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24.11.2010

βλέπε και

 • Δικτυακός τόπος του Frontex (EN)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας