RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Det Europæiske Agentur for forvaltning af Ydre Grænser – Frontex

Med denne forordning oprettes et agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser (Frontex) for at forbedre den integrerede forvaltning af EU-medlemsstaternes ydre grænser.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Formålet med oprettelsen af Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) var at forbedre den integrerede forvaltning af EU-medlemsstaternes ydre grænser.

Skønt ansvaret for kontrol og overvågning af ydre grænser beror hos medlemsstaterne, vil agenturet forenkle gennemførelsen af eksisterende og fremtidige EU-foranstaltninger vedrørende forvaltningen af disse grænser.

Ved medlemsstaternes ”ydre grænser” forstås grænserne til lands og til søs, lufthavne og skibshavne, hvor EU-rettens bestemmelser om personers passage af de ydre grænser finder anvendelse.

Agenturets opgaver

Det nye agenturs hovedopgaver består i at:

 • samordne det operative samarbejde mellem medlemsstaterne, hvad angår forvaltning af de ydre grænser
 • opstille en fælles og integreret risikoevalueringsmodel og udarbejde analyser af generelle og specifikke risici
 • yde bistand til medlemsstaterne med uddannelse af nationale grænsevagter på basis af fælles uddannelsesstandarder, ved at udbyde uddannelse på europæisk niveau for nationale instruktører af grænsevagter samt afholde seminarer og tilbyde videreuddannelse af ansatte i de kompetente administrationer
 • følge udviklingen inden for forskning, der er relevant for kontrol og overvågning af de ydre grænser
 • bistå medlemsstaterne i situationer, der kræver øget teknisk og operativ bistand ved de ydre grænser
 • yde medlemsstaterne den nødvendige støtte til at tilrettelægge fælles tilbagesendelsesaktioner. Agenturet kan benytte de EU-ressourcer, der er til rådighed hertil, og skal udarbejde en fortegnelse over bedste praksis for tilbagesendelse af tredjelandes statsborgere, som opholder sig ulovligt i EU
 • indsætte hurtige grænseindsatshold i medlemsstater, som er under hastende og exceptionelt pres, for eksempel som følge af en massiv indstrømning af ulovlige indvandrere.

Medlemsstaterne kan uanset agenturets kompetenceområder fortsætte det samarbejde, der er etableret på operativt niveau med andre medlemsstater og/eller tredjelande, når dette samarbejde supplerer agenturets arbejde. Medlemsstaterne skal informere agenturet om, hvilke samarbejdsaktioner der foregår uden om agenturet.

Agenturets struktur og organisation

Agenturet er et EU-organ og har status som juridisk person. Det er uafhængigt i tekniske spørgsmål og ledes og repræsenteres af sin administrerende direktør. Den administrerende direktør, som er uafhængig i udførelsen af sit hverv, udnævnes af bestyrelsen for en periode på fem år på grundlag af faglige kvalifikationer og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige evner samt relevant erfaring med forvaltning af ydre grænser. Han bistås af en vicedirektør.

Bestyrelsen godkender også årsberetningen, arbejdsprogrammet for agenturet og personalepolitikken samt fastlægger agenturets organisatoriske struktur. Den består af en repræsentant fra hver medlemsstat og to repræsentanter fra Kommissionen. Hver medlemsstat udnævner også en suppleant, mens Kommissionen udnævner to suppleanter. Mandatperioden for bestyrelsesmedlemmer er fire år og kan forlænges én gang.

De lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, deltager i agenturet og udpeger hver en repræsentant og en suppleant til bestyrelsen.

Med hensyn til kommunikation sørger agenturet for offentliggørelse af årsrapporten såvel som for at offentligheden og andre interesserede parter får objektive, pålidelige og letforståelige oplysninger om dets arbejde.

Agenturets indtægter udgøres af et tilskud fra EU, et bidrag fra de associerede lande, gebyrer for ydede tjenester og frivillige bidrag fra medlemsstaterne. Agenturets finansforordning vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommissionen.

Inden tre år fra den dato, hvor agenturet påbegynder sin virksomhed og derefter hvert femte år, lader bestyrelsen foretage en uafhængig ekstern evaluering af gennemførelsen af denne forordning. Bestyrelsen fremsætter anbefalinger baseret på resultaterne af disse evalueringer.

Agenturet indleder sin virksomhed den 1. maj 2005.

Baggrund

Formålet med EU’s politik for de ydre grænser er at skabe en integreret forvaltning, der kan sikre et højt og ensartet niveau for personkontrol og overvågning, hvilket er en forudsætning for oprettelse af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Kommissionen foreslog i sin meddelelse "På vej mod en integreret forvaltning af de ydre grænser for medlemslandene af Den Europæiske Union" af 7. maj 2002, at der oprettes en "fællesinstans for de ydre grænser", som har til opgave at varetage forvaltningen af det operationelle samarbejde ved medlemsstaters ydre grænser.

Den plan for forvaltningen af medlemsstaters ydre grænser, som blev godkendt af Rådet den 13. juni 2002, bekræftede oprettelsen af denne fællesinstans for de ydre grænser med henblik på en integreret forvaltning af de ydre grænser. Denne instans har ikke desto mindre vist sig at lide af strukturelle begrænsninger med hensyn til koordineringen af det operationelle samarbejde.

Forordningen skal ses i lyset af opfordringen fra Det Europæiske Råd i Thessaloniki (konklusionerne af 16. og 17. oktober 2003). Den bygger på erfaringerne fra medlemsstaters samarbejde inden for rammerne af fællesinstansen. Agenturet overtager ansvaret for at koordinere det operative samarbejde i fællesinstansen.

REFERENCER

Retsakt Ikrafttrædelsesdato Gennemførelsesdato i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 2007/2004

26.11.2004

-

EUT L 349 af 25.11.2004

Ændringsretsakt(er) Ikrafttrædelsesdato Frist for gennemførelse i medlemsstaterne EU-Tidende

Forordning (EF) nr. 863/2007

20.8.2007

-

EUT L 199 af 31.7.2007

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 13. februar 2008 ‑ Rapport om evalueringen og den fremtidige udbygning af FRONTEX-agenturet [KOM(2008) 67 endelig – Ikke offentliggjort i EU-Tidende].
Som svar på Det Europæiske Råds møde i Haag fremlagde Kommissionen en rapport, hvori der foretages en politisk evaluering af agenturet. Den fremkommer med en række henstillinger på kort sigt om maksimal udnyttelse af databaserne med oplysninger om medlemsstaternes tekniske udstyr, de fælles operationer og det europæiske patruljeringsnetværk, agenturets erhvervelse af udstyr til de hurtige grænseindsatshold (RABIT), agenturets forvaltning af ICON-nettet og overtagelse af aktiviteterne i Oplysnings-, Analyse- og Udvekslingscentret for Grænsepassage og Indvandring (CIREFI).
Parallelt hermed fremkom Kommissionen med en række henstillinger på lang sigt vedrørende Frontex’ deltagelse i:

 • Schengenevalueringsmekanismen vedrørende medlemsstaters ydre grænser
 • det europæiske grænseovervågningssystem (EUROSUR)
 • anskaffelse af udstyr samt ansættelser af personale i forbindelse med oprettelsen af et europæisk grænsepolitikorps.

Rådets afgørelse 2005/358/EF af 26. april 2005 om hjemstedet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser [EU-Tidende L 114 af 4.5.2005].
Ved denne afgørelse bestemmes det, at agenturet placeres i Warszawa, Polen.

Aftaler

Rådets afgørelse 2010/490/EU af 26. juli 2010 om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein på den anden side om vilkårene for disse staters deltagelse i Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser [EU-Tidende L 243 af 16.9.2010].

Rådets afgørelse 2007/511/EF af 15. februar 2007 om undertegnelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om vilkårene for Islands og Norges deltagelse i det europæiske agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser [EU-Tidende L 188 af 20.7.2007].
Denne aftale tager sigte på at inddrage Norge og Island i Frontex. I overensstemmelse med bestemmelserne i forordningen om oprettelse af agenturet skal lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, deltage i agenturets aktiviteter. Aftalen har til formål at fastsætte retningslinjerne for Norges og Islands deltagelse (deres repræsentanters stemmeret i Frontex' bestyrelse, Islands og Norges finansielle bidrag til agenturets budget, databeskyttelse og anerkendelse af agenturets retlige status i islandsk og norsk ret).

Seneste ajourføring: 24.11.2010

Se endvidere

 • Frontex-websitet (EN)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top