RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zamrażanie funduszy: lista terrorystów i grup terrorystycznych

Niniejsze wspólne stanowisko zakłada stworzenie listy osób, grup i podmiotów uczestniczących w atakach terrorystycznych, których fundusze i aktywa finansowe należy zamrozić.

AKT

Wspólne stanowisko Rady 2001/931/WPZiB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu.

STRESZCZENIE

Na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 21 września 2001 r. Rada Europejska oświadczyła, że terroryzm jest głównym wyzwaniem, przed jakim stoi świat, a walkę z terroryzmem uznała za jeden z priorytetowych celów Unii Europejskiej (UE). Celem tego wspólnego stanowiska jest zastosowanie kolejnych środków służących zwalczaniu terroryzmu w uzupełnieniu rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 1373 (2001). Określono w nim w szczególności listę osób, grup i podmiotów zaangażowanych w terroryzm, których fundusze i inne aktywa finansowe zostaną zamrożone w ramach walki z finansowaniem terroryzmu.

Definicje

„Osoby, grupy i podmioty uczestniczące w aktach terrorystycznych” oznaczają osoby, grupy i podmioty, co do których istnieją dokładne informacje potwierdzające, że dokonały lub usiłują dokonać aktów terrorystycznych albo że ułatwiają dokonanie takich aktów.

„Akt terrorystyczny” oznacza zamierzony czyn, który może wyrządzić poważną szkodę krajowi lub organizacji międzynarodowej poprzez zastraszenie ludności, nieuzasadnione wymuszenie, destabilizację lub zniszczenie podstawowych struktur politycznych, konstytucyjnych, gospodarczych lub społecznych tego kraju lub organizacji międzynarodowej. Lista aktów terrorystycznych obejmuje:

 • ataki na ludzkie życie lub integralność cielesną,
 • porwanie lub branie zakładników,
 • spowodowanie rozległych zniszczeń urządzeń użyteczności rządowej lub publicznej, włączając w to system informatyczny,
 • porwanie środków transportu, takich jak samoloty lub statki,
 • produkowanie, posiadanie, nabywanie, transport, dostarczanie lub używanie broni, materiałów wybuchowych lub broni jądrowej, biologicznej lub chemicznej,
 • uwalnianie substancji niebezpiecznych lub powodowanie pożarów, wybuchów lub powodzi,
 • zakłócanie lub przerywanie dostaw wody, energii elektrycznej lub jakichkolwiek innych podstawowych zasobów naturalnych,
 • kierowanie działalnością grupy terrorystycznej lub uczestniczenie w działalności grupy terrorystycznej, w tym poprzez finansowanie jej działalności lub dostarczanie jej zasobów materialnych.

Sama groźba popełnienia któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów karalnych jest również traktowana jako przestępstwo terrorystyczne.

We wspólnym stanowisku definiuje się także pojęcie „grup terrorystycznych” jako sformalizowanych grup osób, działających w uzgodniony sposób w celu dokonywania aktów terrorystycznych niezależnie od składu i poziomu rozwoju ich struktury.

Lista osób i podmiotów objętych wspólnym stanowiskiem

Lista załączona do wspólnego stanowiska została sporządzana na podstawie dochodzeń przeprowadzonych przez właściwe organy sądowe i policyjne w państwach UE. Co najmniej raz w ciągu każdych sześciu miesięcy należy dokonać przeglądu listy w celu jej uaktualnienia. Lista obejmuje grupy rewolucjonistów oraz nazwiska osób należących do takich grup, w tym:

 • Kontynuacja Irlandzkiej Armii Republikańskiej (CIRA),
 • E.T.A (Baskijska Ojczyzna i Wolność),
 • G.R.A.P.O (Antyfaszystowskie Grupy Oporu Pierwszego Października),
 • Hamas-Izz al-Din al-Qassem (terrorystyczne skrzydło Hamasu),
 • LVF (Loyalist Volunteer Force),
 • PIJ (Palestyński Islamski Dżihad).

Osama bin Laden oraz osoby i grupy z nim związane nie figurują na liście, gdyż objęte są wspólnym stanowiskiem Rady 2002/402/WPZiB z dnia 27 maja 2002 r. dotyczącym środków ograniczających przeciwko Osamie bin Ladenowi, członkom organizacji Al-Kaida i Talibom oraz innym osobom fizycznym, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym. Środki zawarte w tym wspólnym stanowisku zostały zastosowane rozporządzeniem (WE) nr 881/2002, przyjętym tego samego dnia.

Środki planowane przez UE i państwa członkowskie

Działając w ramach swoich uprawnień UE zamrozi fundusze i inne aktywa finansowe osób i grup znajdujących się na liście. Dopilnuje również, by osoby takie i grupy nie uzyskały dostępu do zamrożonych funduszy i aktywów.

Państwa UE, poprzez odpowiednią współpracę policyjną i sądową, udzielą sobie nawzajem pomocy w zapobieganiu aktom terrorystycznym i zwalczaniu takich aktów. W celach związanych z prowadzeniem dochodzeń przeciwko osobom i podmiotom z listy oraz ściganiem takich osób i podmiotów państwa członkowskie mogą w pełni korzystać z uprawnień przyznanych im aktami UE lub na mocy wszelkich innych umów dwustronnych lub międzynarodowych.

Wspólne stanowisko Rady 2001/930/WPZiB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, podobnie jak niniejsze wspólne stanowisko, przewiduje zamrażanie funduszy i innych aktywów finansowych i zasobów gospodarczych osób i grup ułatwiających dokonanie, usiłujących dokonać lub dokonujących aktów terrorystycznych na terytorium UE.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB

27.12.2001

Dz.U. L 344 z 28.12.2001

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu [Dz.U. L 344 z 28.12.2001].
Rozporządzenie to jest niezbędnym środkiem przyjętym na poziomie unijnym, który opiera się na administracyjnych i sądowych procedurach odnoszących się do organizacji terrorystycznych w państwach UE i poza nią. Przewidziano w nim zwalczanie wszelkich form finansowania działalności terrorystycznej. W tym celu określono znaczenia pojęć „fundusze i inne aktywa finansowe” podlegające zamrożeniu, „usługi bankowe i inne usługi finansowe” oraz „kontrolowanie osoby prawnej”. W rozporządzeniu przewidziano ponadto wyjątki pozwalające na odmrożenie aktywów w określonych okolicznościach.
Rozporządzenie przewiduje ustanowienie, przegląd i możliwość zmiany listy osób, grup i podmiotów, których dotyczy. Lista jest aktualizowana kolejnymi rozporządzeniami i decyzjami.

Decyzja Rady 2005/671/WSiSW z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wymiany informacji i współpracy dotyczącej przestępstw terrorystycznych [Dz.U. L 253 z 29.9.2005].

Ostatnia aktualizacja: 30.03.2010

Zobacz także

 • Portal internetowy Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej do Spraw Wewnętrznych dotyczący walki z zagrożeniem terrorystycznym (EN)
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony