RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Terroristbrott

Sedan attackerna den 11 september 2001 har Europeiska unionen (EU) intensifierat kampen mot terrorismen. Som ett led i den strategin har ett rambeslut antagits genom vilket medlemsländerna uppmanas att tillnärma sina lagar varigenom minimiregler fastställs för vad som ska räknas som terroristbrott. Efter att ha definierat de brott som ska räknas som terrorism föreskrivs i texten vilka påföljder som medlemsländerna ska fastställa genom sina nationella lagar.

RÄTTSAKT

Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism [Se ändringsrättsakt].

SAMMANFATTNING

Detta rambeslut harmoniserar alla medlemsstaters definitioner på terroristbrott genom att introducera en specifik och allmän definition. Dess koncept om terrorism är en kombination av två element

  • ett objektivt element, såtillvida att det hänvisar till en lista med exempel på allvarligt kriminellt beteende (mord, misshandel, gisslantagande, utpressning, vapentillverkning, angrepp, hot att begå någon av ovan nämnda handlingar osv.),
  • ett subjektivt element, såtillvida att dessa handlingar kan betraktas som terroristbrott när de begås i syfte att på allvar injaga fruktan hos en befolkning, otillbörligen tvinga en regering eller internationell organisation att vidta åtgärder eller avstå från att vidta åtgärder, allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i ett land eller i en internationell organisation.

Enligt rambeslutet avses med terroristgrupp en strukturerad sammanslutning, inrättad för en begränsad tid, som handlar i samförstånd, och syftar till att leda en terroristgrupp och delta i gruppens brottsverksamhet.

Medlemsstaterna måste dessutom se till att vissa uppsåtliga handlingar, som brott kopplade till terroristverksamhet, bestraffas även om det inte har begåtts något terroristbrott. Dessa handlingar omfattar

  • allmän anstiftan till att begå ett terroristbrott,
  • rekrytering och utbildning för terrorism,
  • grov stöld, utpressning och förfalskning av administrativa dokument i syfte att begå ett terroristbrott.

Medlemsstaterna måste se till att den nationella lagstiftningen innehåller bestämmelser för bestraffning av terrorister, rörande påföljder som är effektiva, proportionella och avskräckande, och som kan medföra utlämning. Vidare måste medlemsstaterna se till att juridiska personer kan hållas ansvariga när det kan styrkas att den fysiska personen har befogenhet att företräda den juridiska personen eller befogenhet att utöva kontroll inom den juridiska person som har begått ett terroristbrott.

Medlemsstaterna måste åta sig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att

  • fastställa sin behörighet beträffande terroristhandlingar,
  • fastställa sin behörighet då de vägrar att överlämna eller utlämna en person misstänkt för eller dömd för ett sådant brott till en annan medlemsstat eller till ett tredje land,
  • samordna sina åtgärder och fastställa behörighet i syfte att koncentrera de rättsliga åtgärderna till en enda medlemsstat, när flera medlemsstater är ansvariga.

Dessutom ska de garantera adekvat stöd till brottsoffren och deras familjer (utöver de åtgärder som föreskrivs i rambeslut 2001/220/RIF).

Bakgrund

Terroristattentaten i september 2001 föranledde Europeiska unionen (EU) att utöka sina insatser på området. Föreliggande rambeslut syftar till att effektivisera kampen mot terrorism på EU-nivå. Frågan behandlades redan vid Europeiska rådets möte i Tammerfors i oktober 1999 och vid Europeiska rådets möte i Santa Maria da Feira i juni 2000.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförande i medlemsländernaEuropeiska unionens officiella tidning
Rambeslut 2002/475/RIF

22.6.2002

31.12.2002

EUT L 164, 22.6.2002

ÄndringsrättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförande i medlemsländernaEuropeiska unionens officiella tidning
Rambeslut 2008/919/RIF

9.12.2008

9.12.2010

EUT L 330, 9.12.2008

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen av den 6 november 2007 enligt artikel 11 i rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism [COM(2007) 681 slutlig – Europeiska unionens officiella tidning C 9 av den 15 januari 2008].
I denna andra rapport anges att de flesta av de evaluerade medlemsstaterna för första gången tillfredsställande har genomfört de huvudbestämmelser som ingår i rambeslutet. Vissa viktiga problem är trots allt framträdande. Vad gäller de medlemsstater som evaluerades för andra gången, har den tilläggsinformation som de skickat in tillåtit kommissionen att dra den allmänna slutsatsen att det finns en högre grad av överensstämmelse. De flesta av de bristfälligheter som påträffades i den första evalueringsrapporten är dock oförändrade.
Kommissionen oroar sig främst över det bristfälliga genomförandet i vissa medlemsstater av de bestämmelser som fastställer en gemensam definition av terrorism och harmonisering av straff för brott som relaterar till en terroristgrupp samt juridiska personers kriminella ansvar för terroristbrott.

Rapport från kommissionen av den 8 juni 2008 enligt artikel 11 i rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism [COM(2004) 409 slutlig – Europeiska unionens officiella tidning C 321 av den 28 december 2004].
I denna rapport redovisas de åtgärder som medlemsstaterna har vidtagit för att rätta sig efter rambeslutet om bekämpande av terrorism. Enligt rapporten har de flesta medlemsstaterna genomfört de nödvändiga åtgärderna för att överensstämma med de huvudsakliga bestämmelserna i denna rättsakt. Vissa bristfälligheter pekades dock ut.

Senast ändrat den 18.08.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början