RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Terrorismirikokset

Syyskuun 11. päivän 2001 terrori-iskujen jälkeen Euroopan unioni (EU) on tehostanut terrorismin torjuntaan liittyviä toimia. Komissio onkin hyväksynyt puitepäätöksen, jonka tavoitteena on lähentää jäsenvaltioiden lainsäädäntöä laatimalla vähimmäissäännöt, jotka koskevat terroritekojen tunnusmerkkejä. Tunnusmerkkien lisäksi puitepäätöksessä määritellään terroritekojen seuraamukset, jotka jäsenvaltioiden on sisällytettävä kansalliseen lainsäädäntöönsä.

SÄÄDÖS

Neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, terrorismin torjumisesta [ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Puitepäätöksellä yhdenmukaistetaan terrorismirikosten määritelmät kaikissa jäsenvaltioissa ottamalla käyttöön tarkka yhteinen määritelmä. Puitepäätöksessä käytetty terrorismin käsite koostuu kahdesta osasta:

  • objektiivisesta osasta, sillä siinä viitataan vakavien rikosten luetteloon (murha, ruumiinvamma, panttivangin ottaminen, kiristys, aseiden valmistus, terrori‑iskujen tekeminen, edellä lueteltujen tekojen tekemisellä uhkaaminen jne.)
  • subjektiivisesta osasta, sillä kyseisiä tekoja pidetään terrorismirikoksina, kun tekijän tarkoituksena on pelotella vakavasti väestöä, pakottaa aiheettomasti viranomaiset tai kansainvälinen järjestö johonkin tekoon tai pidättymään jostakin teosta tai horjuttaa vakavasti jonkin maan tai kansainvälisen järjestön poliittisia, perustuslaillisia, taloudellisia tai sosiaalisia perusrakenteita tai tuhota ne.

Puitepäätöksessä terroristiryhmällä tarkoitetaan rakenteeltaan jäsentynyttä, tietyksi ajaksi perustettua, useamman kuin kahden henkilön yhteenliittymää, joka toimii yhdessä, ja terroristiryhmään liittyvillä terrorismirikoksilla terroristiryhmän johtamista ja sen toimintaan osallistumista.

Lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että määrätyistä tahallisista teoista rangaistaan kuten terroritoimintaan liittyvistä rikoksista, vaikkei tekijä olisikaan syyllistynyt terrorismirikokseen. Tällaisia tekoja ovat muun muassa

  • julkinen yllytys terrorismirikoksiin
  • terrorismia koskeva värväys ja koulutus
  • ryöstö, kiristys ja väärien hallintoasiakirjojen laatiminen terrorismirikoksen tekemiseksi.

Terroritekojen rankaisemiseksi jäsenvaltioiden on säädettävä kansallisessa lainsäädännössään tehokkaista, oikeasuhteisista ja varoittavista rangaistusseuraamuksista, joista voi seurata rikoksentekijän luovuttaminen. Lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraamuksia sovelletaan oikeushenkilöihin, jos luonnollisella henkilöllä on valta edustaa oikeushenkilöä tai valtuudet harjoittaa valvontaa terrorismirikoksen tehneessä oikeushenkilössä.

Jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimenpiteet

  • ulottaakseen tuomiovaltansa terroritekoihin
  • ulottaakseen tuomiovaltansa terroritekoihin, kun jäsenvaltio kieltäytyy luovuttamasta tällaisesta rikoksesta epäiltyä tai tuomittua henkilöä toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen valtioon
  • toimiensa koordinoimiseksi ja päättääkseen, minkä niistä on ryhdyttävä syytetoimiin rikoksentekijöitä vastaan, jotta syytetoimet voidaan keskittää vain yhteen jäsenvaltioon silloin, kun niihin osallistuu useampi kuin yksi jäsenvaltio.

Jäsenvaltioiden on myös taattava asianmukainen apu rikoksen uhreille ja heidän perheilleen (puitepäätöksessä 2001/220/YOS säädettyjen toimenpiteiden lisäksi).

Taustaa

Euroopan unioni (EU) on vahvistanut toimintaansa tällä alalla syyskuun 2001 terrori-iskujen seurauksena. Puitepäätöksellä pyritään siten tehostamaan terrorismin torjuntaa EU:n tasolla. Tämä ongelma otettiin esille jo Tampereella lokakuussa 1999 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa ja Santa María da Feirassa kesäkuussa 2000 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEuroopan yhteisöjen virallinen lehti
Puitepäätös 2002/475/YOS

22.6.2002

31.12.2002

EYVL L 164, 22.6.2002

MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Puitepäätös 2008/919/YOS

9.12.2008

9.12.2010

EUVL L 330, 9.12.2008

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus, annettu 6 päivänä marraskuuta 2007, terrorismin torjumisesta 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 11 artiklan perusteella [KOM(2007) 681 lopullinen – EUVL C 9, 15.1.2008].
Tässä toisessa kertomuksessa todetaan useimpien ensimmäistä kertaa arvioitujen jäsenvaltioiden panneen tärkeimmät puitepäätöksen säännökset tyydyttävästi täytäntöön. Joitakin ilmeisiä ongelmia on kuitenkin vielä havaittavissa. Toista kertaa arvioitujen jäsenvaltioiden toimittamien lisätietojen perusteella komissio on voinut todeta, että yleisesti ottaen puitepäätöksen noudattaminen on korkeammalla tasolla. Useimpien ensimmäisessä arviointikertomuksessa todettujen keskeisten puutteiden suhteen tilanne on kuitenkin muuttumaton.
Komission suurimpiin huolenaiheisiin kuuluu yhteistä terrorismin määritelmää, terroristiryhmään liittyvistä rikoksista määrättävien rangaistusten yhdenmukaistamista ja oikeushenkilöiden asettamista rikosoikeudelliseen vastuuseen terrorismirikoksista koskevien säädösten puutteellinen täytäntöönpano joissakin jäsenvaltioissa.

Terrorismin torjumisesta 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 11 artiklan mukainen komission kertomus, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2004 [KOM(2004) 409 lopullinen – EUVL C 321, 28.12.2004].
Kertomuksessa arvioidaan jäsenvaltioissa toteutettuja toimenpiteitä, joita terrorismin vastaisen puitepäätöksen noudattaminen edellyttää. Kertomuksen mukaan suurin osa jäsenvaltioista on toteuttanut tarvittavat toimenpiteet säädöksen keskeisten säännösten noudattamiseksi. Määrättyihin puutteisiin kiinnitettiin kuitenkin huomiota.

Viimeisin päivitys 18.08.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun