RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

Celem decyzji jest usprawnienie funkcjonowania CEPOL. Przewidziano w niej finansowanie CEPOL z budżetu ogólnego Unii Europejskiej oraz zastosowanie Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich i warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich do personelu CEPOL. Europejskie Kolegium Policyjne jest siecią współpracy łączącą krajowe instytucje szkoleniowe, które zajmują się szkoleniami wyższych funkcjonariuszy policji. Jego celem jest stworzenie wspólnych standardów w ramach zapobiegania przestępstwom i walki z przestępczością poprzez zapewnienie szkoleń, przygotowanie zharmonizowanych programów i rozpowszechnianie najlepszej praktyki.

AKT

Decyzja Rady 2005/681/WSiSW z dnia 20 września 2005 r. ustanawiająca Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) i uchylająca decyzję 2000/820/WSiSW.

STRESZCZENIE

CEPOL został początkowo ustanowiony na mocy decyzji Rady (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) z dnia 22 grudnia 2000 r. Ponieważ w sprawozdaniu z jego pierwszych trzech lat działalności wykazano kilka trudności, Rada, w swoich konkluzjach z dnia 24 lutego 2005 r., wezwała do udoskonalenia funkcjonowania Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL): okazało się, że funkcjonowanie CEPOL uległoby poprawie, gdyby jego finansowanie pochodziło z budżetu ogólnego, a Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich miały zastosowanie do personelu CEPOL. Powołane zostaje więc na mocy tej decyzji Europejskie Kolegium Policyjne, jako następca CEPOL, ustanowionego decyzją 2008/820/WSiSW. Decyzja nadaje CEPOL status agencji finansowanej z budżetu Wspólnot Europejskich i określa środki przejściowe dotyczące ogólnego następstwa prawnego.

Organizacja CEPOL

CEPOL przyjmuje formę sieci krajowych instytucji szkoleniowych zajmujących się szkoleniami wyższych funkcjonariuszy policji. Jego zarządzaniem zajmuje się zarząd i dyrektor, a zadania administracyjne wykonuje sekretariat generalny.

Zarząd składa się z dyrektorów krajowych instytucji szkoleniowych. Każda delegacja krajowa (składająca się z jednego lub większej liczby dyrektorów krajowych instytucji szkoleniowych) ma jeden głos. W posiedzeniach zarządu, jako obserwatorzy bez prawa głosu, mogą brać udział przedstawiciele Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej, Komisji i Europolu.

Zarząd stanowi większością dwóch trzecich głosów swoich członków, z wyjątkiem projektu budżetu przedkładanego Komisji, kiedy musi być jednomyślny. Przyjmuje programy, moduły szkoleniowe, wspólne metody nauczania i sprawozdanie roczne z działalności CEPOL. Zarząd przyjmuje również decyzję o mianowaniu dyrektora.

Dyrektor mianowany jest przez zarząd z listy przynajmniej trzech kandydatów i odpowiada za zarządzanie bieżącą działalnością CEPOL. Wykonuje budżet, utrzymuje kontakty z odpowiednimi służbami w państwach członkowskich i koordynuje realizację programu prac. Podlega Regulaminowi pracowniczemu urzędników Wspólnot Europejskich i warunkom zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

Sekretariat wspiera CEPOL w zadaniach administracyjnych i realizacji programu rocznego. Personel sekretariatu podlega Regulaminowi pracowniczemu urzędników Wspólnot Europejskich i warunkom zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

CEPOL posiada zdolność prawną oraz zdolność do zaciągania zobowiązań. Jego prawnym przedstawicielem jest dyrektor CEPOL. Siedziba CEPOL znajduje się w Bramshill w Zjednoczonym Królestwie.

Finansowanie CEPOL z budżetu UE

CEPOL finansowany jest z budżetu wspólnotowego. Wydatki finansowane z budżetu wspólnotowego obejmują wydatki kadrowe, administracyjne, infrastrukturalne oraz operacyjne. Do dnia 31 marca każdego roku zarząd przyjmuje projekt preliminarza i przedkłada go Komisji i władzy budżetowej (Parlamentowi Europejskiemu i Radzie) wraz ze wstępnym projektem budżetu Unii Europejskiej. Ostateczny budżet dla CEPOL zatwierdza władza budżetowa.

Bez ograniczeń zastosowanie ma do CEPOL rozporządzenie nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). CEPOL stosuje się też do innych przepisów w zakresie walki z nadużyciami finansowymi, takimi jak porozumienia międzyinstytucjonalne w tej dziedzinie.

Decyzja staje się skuteczna z dniem 1 stycznia 2006 r. Co pięć lat od tej daty zarząd zleca przeprowadzenie niezależnej zewnętrznej oceny wykonania decyzji.

ODNIESIENIA

Akt Wejście w życie Termin transpozycji przez państwa członkowskie Dziennik Urzędowy
Decyzja Rady 2005/681/WSiSW

1.1.2006

-

Dz.U. 256 z 1.10.2005

Ostatnia aktualizacja: 10.11.2005

Zobacz także

Więcej informacji dostępnych jest na następujących portalach internetowych:

  • Komisja Europejska: Dyrekcja Generalna do spraw Wewnętrznych (EN)
  • CEPOL (EN)
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony