RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


De Europese politieacademie (EPA)

Dit besluit heeft ten doel de werking van de EPA te verbeteren. Het voorziet met name in de financiering van de EPA uit de algemene begroting van de Europese Unie en in de toepassing van het statuut van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen op het personeel van de EPA. De Europese politieacademie is een samenwerkingsnetwerk van de nationale opleidingsinstituten voor hoge leidinggevende functionarissen van de politiediensten. De EPA heeft ten doel een gemeenschappelijke aanpak van de problemen op het gebied van de criminaliteitspreventie en -bestrijding te ontwikkelen via opleiding, het opstellen van geharmoniseerde plannen en de verspreiding van beste praktijken.

BESLUIT

Besluit 2005/681/JBZ van de Raad van 20 september 2005 tot oprichting van de Europese Politieacademie (EPA) en tot intrekking van Besluit 2000/820/JBZ.

SAMENVATTING

De EPA is oorspronkelijk opgericht bij een besluit van de Raad van 22 december 2000. Uit het verslag over de eerste drie jaar waarin de EPA operationeel was, zijn verscheidene moeilijkheden gebleken. In zijn conclusies van 24 februari 2005 roept de Raad ertoe op de werking van de Europese Politieacademie (EPA) te verbeteren: het is gebleken dat de EPA beter zou kunnen functioneren als zij uit de algemene begroting van de Europese Unie zou worden gefinancierd en haar personeel onder het statuut van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen zou vallen. Bij dit besluit wordt een Europese Politieacademie opgericht, die de opvolger is van de EPA zoals opgericht bij Besluit 2000/820/JBZ. Door dit besluit wordt de EPA een uit de begroting van de Europese Gemeenschappen gefinancierd orgaan. Het besluit voorziet in overgangsmaatregelen voor de algemene rechtsopvolging.

Organisatie van de EPA

De EPA heeft de vorm van een netwerk dat is opgebouwd uit de nationale instituten voor de opleiding van hoge leidinggevende politiefunctionarissen. Zij wordt beheerd door twee organen: de raad van bestuur en de directeur. Het secretariaat houdt zich bezig met de administratieve taken.

De raad van bestuur is samengesteld uit de directeuren van de nationale opleidingsinstituten. Elke nationale delegatie (bestaande uit een of meer directeuren van nationale opleidingsinstituten) beschikt over één stem in de raad van bestuur. Vertegenwoordigers van het secretariaat-generaal van de Raad, van de Commissie en van Europol hebben als waarnemers zonder stemrecht zitting in de raad van bestuur.

De besluiten van de raad van bestuur worden met een meerderheid van twee derde van zijn leden genomen, behalve voor het bij de Commissie in te dienen ontwerp van begroting waarvoor eenparigheid van stemmen vereist is. De raad van bestuur neemt besluiten aan voor de goedkeuring van onder meer gemeenschappelijke onderwijsprogramma's, opleidingsmodules en leermethoden, en van het jaarverslag van de EPA. Het is ook de raad van bestuur die het besluit tot aanstelling van de directeur neemt.

De directeur wordt door de raad van bestuur uit een lijst van ten minste drie kandidaten aangesteld. Hij heeft de dagelijkse leiding over de EPA-werkzaamheden. Voorts is hij verantwoordelijk voor het uitvoeren van de begroting, voor de contacten met de bevoegde diensten uit de lidstaten en de coördinatie van de uitvoering van het werkprogramma. Het statuut van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen is van toepassing op de directeur van de EPA.

Het secretariaat staat de EPA bij in haar administratieve taken en in de uitvoering van haar jaarprogramma. Het statuut van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen is van toepassing op het personeel van het secretariaat.

De EPA bezit rechtspersoonlijkheid. De administratief directeur van de EPA is haar wettelijke vertegenwoordiger. De zetel van de EPA is gevestigd in Bramshill in het Verenigd Koninkrijk.

Financiering van de EPA uit de begroting van de EU

De EPA wordt gefinancierd uit de communautaire begroting. De uitgaven ten laste van de communautaire begroting bestaan uit personeelsuitgaven, administratieve uitgaven, uitgaven voor infrastructuur en beleidsuitgaven. Uiterlijk op 31 maart van ieder jaar keurt de raad van bestuur de ontwerp-begrotingsraming van de EPA goed en zendt deze samen met het voorontwerp van begroting van de Europese Unie naar de Commissie en de begrotingsautoriteit, namelijk het Europees Parlement en de Raad. De begrotingsautoriteit stelt de definitieve begroting van de EPA op.

Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding is zonder beperkingen van toepassing op de EPA. De EPA treedt toe tot de andere bepalingen inzake de bestrijding van fraude, zoals de interinstitutionele akkoorden op dat gebied.

Dit besluit wordt van kracht op 1 januari 2006. Vanaf die datum geeft de raad van bestuur om de vijf jaar opdracht tot een onafhankelijke externe evaluatie van de uitvoering van dit besluit.

REFERENTIES

Besluit Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten Publicatieblad
Besluit 2005/681/JBZ van de Raad 01.01.2006 - L 256 van 1.10.2005
Laatste wijziging: 10.11.2005

Zie ook

Nadere inlichtingen kunt u vinden op de volgende websites:

  • Europese Commissie: Directoraat-generaal Binnenlandse zaken (EN)
  • CEPOL (EN)
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven