RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 11 talen

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


De verstrekking van persoonsgegevens door Europol

Archief

De strijd van de Unie tegen de georganiseerde criminaliteit wordt ondersteund door de Europese politiedienst Europol, die de taak heeft de samenwerking tussen de bevoegde diensten van de lidstaten te verbeteren. Dit besluit staat Europol toe persoonsgegevens te verstrekken aan derde staten en derde instanties ten einde op een doeltreffende wijze bij te dragen tot de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit.

BESLUIT

Besluit van de Raad van 12 maart 1999 houdende vaststelling van de regels betreffende de verstrekking van persoonsgegevens door Europol aan derde staten en instanties [Publicatieblad C 88 van 30.03.1999] [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

In dit besluit wordt de definitie gegeven van een aantal belangrijke termen met betrekking tot het verstrekken van persoonsgegevens zoals: derde staten, derde instanties, overeenkomst en bevoegde autoriteiten. In het bijzonder wordt verstaan onder "persoonsgegevens" iedere informatie betreffende een rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (identificatienummer of inlichtingen betreffende zijn fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit). Onder "verwerking van gegevens" wordt verstaan elke al dan niet met behulp van geautomatiseerde procédés uitgevoerde bewerking zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, mededelen, wijzigen, raadplegen, gebruiken en bijwerken van gegevens.

Europol kan persoonsgegevens verstrekken:

  • naar aanleiding van het sluiten van een overeenkomst met een derde staat of een derde instantie;
  • bij wijze van uitzondering om de wezenlijke belangen van de betrokken lidstaat te waarborgen of om een op handen zijnd gevaar te voorkomen.

In de tussen Europol en derde staten of instanties gesloten overeenkomsten moeten regels worden gespecificeerd betreffende de ontvanger van de gegevens, het soort gegevens dat wordt toegezonden en het doel waarvoor de gegevens worden toegezonden. Voorts moeten er in de overeenkomst bepalingen worden opgenomen over de verantwoordelijkheid ingeval van onwettige of niet-correcte behandeling van de gegevens. De directeur van Europol knoopt, na advies van de Raad van bestuur en het gemeenschappelijke controleorgaan van Europol en na akkoord van de Raad, onderhandelingen aan met het oog op het sluiten van de bovengenoemde overeenkomsten.

De doorgifte van gegevens aan derde staten is beperkt tot autoriteiten die bevoegd zijn op het gebied van het voorkomen en het bestrijden van strafbare feiten. Bovendien weigert Europol iedere doorgifte van gegevens wanneer niet wordt gespecificeerd waarvoor de gegevens zullen worden gebruikt.

De verdere doorgifte van gegevens door een derde instantie die met Europol een overeenkomst heeft gesloten kan slechts gebeuren:

  • met voorafgaande toestemming van Europol, of;
  • na toestemming van de directeur van Europol, indien hij meent dat de doorgifte absoluut noodzakelijk is om de wezenlijke belangen van de lidstaten te waarborgen in het kader van de doelstellingen van Europol of ter voorkoming van op handen zijnd gevaar dat verband houdt met misdaad.

De verdere doorgifte van door een lidstaat meegedeelde gegevens is niet toegelaten zonder de instemming van de betrokken lidstaat.

Het verstrekken van persoonsgegevens waaruit ras, politieke en godsdienstige overtuiging blijkt, of van gegevens die betrekking hebben op gezondheid of seksueel gedrag, wordt beperkt tot die gevallen waarin zulks absoluut noodzakelijk is.

De ontvanger van de gegevens moet zich ertoe verbinden dat deze enkel worden gebruikt voor de bij het verzoek om doorgifte gespecificeerde doeleinden. Deze autoriteit dient wanneer de gegevens onjuist blijken te zijn deze te verbeteren of te verwijderen. Zij moet tevens de gegevens verwijderen wanneer zij niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verstrekt.

Deze regels treden in werking de dag volgende op de goedkeuring ervan. Met ingang van 1 januari 2005 zullen de regels worden geëvalueerd onder toezicht van de Raad van bestuur van Europol die het advies van het gemeenschappelijke controleorgaan inwint.

REFERENTIES

Besluit Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten Publicatieblad
Besluit van de Raad van 12 maart 1999 13.3.1999 - C 88 van 30.3.1999

Wijzigingsbesluiten Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten Publicatieblad
Besluit van de Raad van 28 februari 2002 1.3.2002 - C 58 van 5.3.2002
Laatste wijziging: 06.09.2005

Zie ook

Nadere inlichtingen kunt u vinden op de website van Europol (EN) en in SCADplus: de bestrijding van georganiseerde criminaliteit.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven