RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 11 sprog

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europols videregivelse af personoplysninger

Arkiv

EU's bekæmpelse af organiseret kriminalitet støttes af Europol, Den Europæiske Politienhed, der har til opgave at forbedre samarbejdet mellem EU-landenes kompetente tjenester. Denne retsakt sætter Europol i stand til at videregive personoplysninger til EU-landene og eksterne organisationer for derved effektivt at bidrage til bekæmpelsen af organiseret kriminalitet.

DOKUMENT

Rådets retsakt af 12. marts 1999 om fastsættelse af regler for Europols videregivelse af personoplysninger til tredjelande og eksterne organisationer [De Europæiske Fællesskabers Tidende C 88 af 60.3.1999] [Se ændringsretsakt(er)]

RESUMÉ

I denne retsakt defineres visse centrale udtryk vedrørende videregivelse af personoplysninger såsom: tredjelande, eksterne organisationer, aftale og kompetente myndigheder. I særdeleshed forstås ved "personoplysninger" enhver oplysning vedrørende en direkte eller indirekte identificeret eller identificerbar fysisk person (id-nummer eller et element vedrørende den pågældendes fysiske, fysiologiske, psykiske, økonomiske og kulturelle eller sociale identitet). Ved "behandling af oplysninger" forstås enhver operation - med eller uden brug af elektronisk databehandling - der gøres til genstand for indsamling, registrering, organisering, lagring, videregivelse, ændring, søgning, anvendelse og bearbejdning af oplysninger.

Europol kan videregive personoplysninger i følgende tilfælde:

  • efter indgåelse af en aftale med tredjelande eller en ekstern organisation
  • i undtagelsestilfælde for at beskytte en medlemsstats væsentlige interesser eller for at afværge en overhængende fare for en forbrydelse.

Aftaler, der indgås mellem Europol og tredjelande eller eksterne organisationer, skal indeholde bestemmelser om modtagerne af oplysningerne, hvilken type oplysninger der skal videregives, og til hvilket formål oplysningerne skal videregives. Endvidere skal aftalerne indeholde bestemmelser om placering af ansvar i tilfælde af ulovlig eller ukorrekt behandling af oplysninger. Efter udtalelse fra Europols styrelsesråd og Den Fælles Kontrolinstans for Europol indleder Europols direktør forhandlinger om ovennævnte aftaler.

Videregivelse af personoplysninger til tredjelande skal begrænses til de kompetente myndigheder, som er ansvarlige for forebyggelse og bekæmpelse af strafbare handlinger. Endvidere afviser Europol at videregive personoplysninger, som der anmodes om uden angivelse af formålet med anmodningen.

Yderligere videregivelse af oplysninger fra en ekstern organisation, med hvem Europol har indgået en aftale, kan dog finde sted:

  • med Europols forudgående samtykke, eller
  • efter tilladelse fra Europols direktør, når direktøren anser det for strengt nødvendigt at videregive oplysningerne for at beskytte de berørte medlemsstaters væsentlige interesser inden for rammerne af Europols målsætninger eller for at afværge en overhængende fare for en forbrydelse.

Der tillades ingen yderligere videregivelse af oplysninger, som er meddelt Europol af en medlemsstat, uden den berørte medlemsstats samtykke.

Videregivelse af personoplysninger, der vedrører race, politisk, religiøs eller anden overbevisning samt oplysninger vedrørende helbred og seksuel orientering begrænses til absolut nødvendige tilfælde.

Den myndighed, der modtager personoplysninger, skal sikre, at oplysningerne kun bruges til de formål, hvortil de blev videregivet. Samme myndighed er ansvarlig for rettelser eller sletning, når der opstår fejl. Den forpligter sig også til at lade oplysningerne slette, når de ikke længere er nødvendige for det formål, hvortil de blev videregivet.

Disse regler træder i kraft dagen efter deres vedtagelse. Fra 1. januar 2004 evalueres disse regler under tilsyn af Styrelsesrådet, der indhenter udtalelse fra Den Fælles Kontrolinstans.

REFERENCER

Retsakt Ikrafttrædelse Gennemførelse i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende
Rådets retsakt af 12. marts 1999 13.3.1999 - EFT C 88 af 30.3.1999

Ændringsretsakt(er) Ikrafttrædelse Gennemførelse i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende
Rådets retsakt af 28. februar 2002 1.3.2002 - EFT C 58 af 5.3.2002
 
Seneste ajourføring: 06.09.2005

Se endvidere

For yderligere informationer, se: Europols netsted (EN) SCADPlus: Bekæmpelse af organiseret kriminalitet

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top