RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Protokollen om bekæmpelse af menneskesmugling til lands, ad søvejen og ad luftvejen

Protokollen har til formål at bekæmpe denne form for handel samt fremme samarbejdet mellem deltagerstaterne og beskytte ofrenes rettigheder. Den er et supplement til De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet og udgør et internationalt instrument til bekæmpelse af menneskesmugling.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2006/616/EF og 2006/617/EF af 24. juli 2006 om indgåelse af protokollen om bekæmpelse af menneskesmugling til lands, ad søvejen og ad luftvejen til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet.

RESUMÉ

Denne protokol til De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet har til formål at forebygge og bekæmpe menneskesmugling samt fremme samarbejdet mellem deltagerstaterne på dette område.

Deltagerstaterne skal behandle nedenstående handlinger som strafbare handlinger, når de begås med det formål at opnå en økonomisk eller materiel fordel:

 • menneskesmugling, hvilket vil sige at medvirke til en persons ulovlige indrejse i en stat, i hvilken vedkommende hverken er statsborger eller har fast opholdstilladelse
 • at fremstille falske rejsedokumenter eller identitetspapirer
 • at en person anvender identitetspapirer, som ikke er vedkommendes egne
 • at anskaffe og tilvejebringe dokumenter på ulovlig vis
 • at gøre det muligt for en person at opholde sig i en stat, hvis vedkommende ikke opfylder de nødvendige betingelser for lovligt ophold.

At sætte migranters liv og sikkerhed på spil og behandle dem umenneskeligt eller nedværdigende skal betragtes som skærpende omstændigheder. Desuden skal ofre for menneskesmugling ikke retsforfølges.

Protokollen finder anvendelse på forebyggelse, undersøgelser og retsforfølgelse af lovovertrædelser, når de er af grænseoverskridende karakter, og en organiseret kriminel gruppe er involveret. Den skal også bidrage til at beskytte de rettigheder, som ofrene for disse lovovertrædelser har.

Foranstaltninger til bekæmpelse af menneskesmugling ad søvejen

Når en deltagerstat mistænker et statsløst skib for at deltage i menneskesmugling, kan den visitere det.

Når en deltagerstat har mistanke om, at et udenlandsk registreret skib deltager i menneskesmugling, anmelder den det til flagstaten og beder denne om at bekræfte registreringen. Denne anmodning skal behandles hurtigst muligt. Hvis mistanken er begrundet, kan den anmodende stat visitere skibet og efterfølgende træffe passende foranstaltninger over for skibet, de ombordværende og lasten. Den skal ligeledes sørge for sikkerheden om bord og behandle de ombordværende humant. Medmindre der er tale om overhængende fare, kan der ikke træffes beslutninger uden flagstatens bemyndigelse.

Kun skibe i statens tjeneste må foretage visitering.

Internationalt samarbejde

Deltagerstaterne arbejder for at styrke deres grænser og har ret til at afvise indrejsende personer, der er involveret i menneskesmugling.

Lande, der har fælles grænse eller ligger på menneskesmuglernes rute, har pligt til at udveksle relevant information om smuglernes valg af indskibningssteder og destinationer, ruter, transportmidler, måder at skjule migranterne på osv.

Immigrationsembedsmænd og andre relevante embedsmænd skal uddannes i forebyggelse af smugling, menneskelig behandling af migranter og hensyntagen til disses rettigheder. Deltagerstaterne samarbejder med hinanden og med internationale organisationer, ngo'er og andre relevante organisationer samt andre dele civilsamfundet om at sikre en tilstrækkelig uddannelse.

Deltagerstater, der har ekspertisen og de fornødne tekniske ressourcer, bistår i øvrigt migranternes oprindelseslande eller transitlandene.

Foranstaltninger til forebyggelse, beskyttelse, bistand og tilbagetagelse

Hver deltagerstat iværksætter oplysningskampagner til bevidstgørelse af offentligheden. Den fremmer og styrker desuden udviklings- og samarbejdsprogrammer på nationalt, regionalt og internationalt plan med henblik på at bekæmpe de samfundsøkonomiske årsager til menneskesmugling, især underudvikling og fattigdom.

I øvrigt skal deltagerstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre beskyttelsen af rettighederne for migranter, som har været ofre for menneskesmugling, under hensyntagen til kvinders og børns særlige behov. De skal yde migranterne tilstrækkelig beskyttelse mod vold, de måtte blive udsat for, og yde hensigtsmæssig bistand til de migranter, hvis liv eller sikkerhed er i fare som følge af menneskesmuglingen.

Endelig – uden at det berører de rettigheder, som personer, der har været udsat for menneskesmugling, måtte nyde i henhold til modtagerstatens nationale lovgivning – forpligter deltagerlandene sig til at lette tilbagetagelsen af deres statsborgere og personer, som har ret til permanent opholdstilladelse på deres område, og som har været ofre for menneskesmugling. Deltagerstaterne træffer de fornødne foranstaltninger med henblik på at sikre personen en lovlig tilbagetagelse under hensyntagen til vedkommendes sikkerhed og værdighed.

REFERENCER

Retsakt Ikrafttrædelsesdato Gennemførelsesdato i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2006/616/EF og 2006/617/EF

24.7.2006

-

EUT L 262 af 22.9.2006

TILHØRENDE RETSAKTER

Rådets afgørelse 2006/618/EF og 2006/619/EF af 24. juli 2006 om indgåelse af protokollen om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn, til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet [EUT L 262 af 22.9.2006].
Denne protokol har til formål at forebygge og bekæmpe handel med mennesker, især kvinder og børn, og at beskytte og hjælpe ofrene. Den fremmer internationalt samarbejde med henblik på at nå disse mål.

Rådets direktiv 2004/81/EF af 29. april 2004 om udstedelse af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, der har været ofre for menneskehandel, eller som er indrejst som led i ulovlig indvandring, og som samarbejder med de kompetente myndigheder [EUT L 261 af 6.8.2004].

Rådets direktiv 2002/90/EF af 28. november 2002 om definition af hjælp til ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold [EUT L 328 af 5.12.2002].

Rådets rammeafgørelse 2002/946/RIA af 28. november 2002 om styrkelse af de strafferetlige rammer med henblik på bekæmpelse af hjælp til ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold [EUT L 328 af 5.12.2002].

Seneste ajourføring: 22.12.2011

Se endvidere

 • Webstedet for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Indre anliggender:
  1. Bekæmpelse af menneskehandel (EN)
  2. Bekæmpelse af illegal indvandring (EN)
 • EU's websted for kampen mod menneskehandel (DE) (EN) (FR)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top