RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Aanvallen op informatiesystemen

Dit kaderbesluit heeft tot doel computercriminaliteit te bestrijden en de beveiliging van informatie te bevorderen. Ten aanzien van deze nieuwe vorm van grensoverschrijdende misdaad, bestaat het hoofddoel van dit kaderbesluit erin de samenwerking tussen de gerechtelijke en andere bevoegde instanties te versterken door een harmonisatie van de bepalingen betreffende strafzaken die aanvallen op informatiesystemen strafbaar maken.

BESLUIT

Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad van 24 februari 2005 over aanvallen op informatiesystemen.

SAMENVATTING

De voornaamste strafbare feiten die onder dit kaderbesluit vallen, zijn aanvallen tegen informatiesystemen *, zoals het kraken van gegevens, virussen en "denial of service"-aanvallen.

Deze nieuwe criminele activiteiten, die zich niet tot de landsgrenzen beperken, kunnen worden voorkomen en bestreden:

  • door de informatie-infrastructuur beter te beveiligen;
  • door de politiediensten middelen ter beschikking te stellen om actie te ondernemen.

Daarom stelt dit kaderbesluit voor om het strafrecht in de verschillende landen op elkaar af te stemmen en de samenwerking tussen de gerechtelijke instanties te verbeteren op het gebied van:

  • onrechtmatige toegang tot informatiesystemen
  • onrechtmatige systeemverstoring
  • onrechtmatige gegevensverstoring.

In alle gevallen wordt de criminele handeling gekenmerkt door opzet.

Ook aanzetting tot, hulp bij of medeplichtigheid aan de bovenvermelde feiten, of poging om een of meer van bovenvermelde feiten te plegen, wordt strafbaar gesteld.

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat bovenvermelde feiten strafbaar worden gesteld met doeltreffende, evenredige en afschrikkende strafrechtelijke sancties.

Er is sprake van verzwarende omstandigheden, indien het strafbare feit werd gepleegd in het kader van een criminele organisatie in de zin van Gemeenschappelijk optreden 98/733/JBZ, of indien door het strafbare feit aanzienlijke schade werd toegebracht of essentiële belangen in het gedrang zijn gebracht. Indien het strafbare feit daarentegen slechts onbeduidende schade heeft veroorzaakt, kan de bevoegde justitiële autoriteit de straf verlichten.

Verder worden in het kaderbesluit criteria voorgesteld om rechtspersonen * aansprakelijk te kunnen stellen en om de eventuele straffen vast te stellen die een aansprakelijk verklaarde rechtspersoon kunnen worden opgelegd (tijdelijk of permanent verbod op het uitoefenen van commerciële activiteiten, gerechtelijk bevel tot liquidatie, verlies van steun van de overheid, enz.).

Elke lidstaat is verantwoordelijk voor de feiten die op zijn grondgebied of door een van zijn onderdanen worden gepleegd. Indien de overtreding onder de bevoegdheid van meerdere lidstaten valt, dienen de betrokken lidstaten samen te werken om te bepalen wie van hen de dader van het desbetreffende misdrijf zal vervolgen.

De lidstaten wisselen alle informatie uit die de samenwerking kan versterken. In dit verband stelt elke lidstaat met name nationale meldpunten in die 24 uur per dag en zeven dagen per week operationeel zijn.

De lidstaten dienen het Secretariaat-generaal van de Raad en de Commissie in kennis te stellen van de gegevens van het meldpunt en van alle maatregelen die zij nemen om aan dit kaderbesluit te voldoen.

Achtergrond

De noodzaak om de bepalingen inzake strafbare feiten en straffen op het gebied van computercriminaliteit, die werd onderkend door de Europese Raad van Tampere in oktober 1999, werd bevestigd in de mededeling “De informatiemaatschappij veiliger maken door de informatie-infrastructuur beter te beveiligen en computercriminaliteit te bestrijden”.

Dit kaderbesluit maakt deel uit van het ruimere kader van de informatiemaatschappij en het eEurope-actieplan urope-actieplan.

Dit kaderbesluit heeft tevens tot doel de activiteiten die op internationaal niveau plaatsvinden, zoals de werkzaamheden van de G8 en het Verdrag inzake cybercriminaliteit van de Raad van Europa, aan te vullen en verder te ontwikkelen (EN) (FR).

Sleutelbegrippen van het besluit

  • Informatiesysteem: apparaat of groep van onderling verbonden of met elkaar verband houdende apparaten, waarvan er één of meer op basis van een programma automatisch computergegevens verwerkt, alsmede de computergegevens die daarmee worden opgeslagen, verwerkt, opgehaald of verzonden met het oog op de werking, het gebruik, de beveiliging en het onderhoud daarvan.
  • Rechtspersoon: ieder lichaam dat deze hoedanigheid krachtens het toepasselijke recht bezit, met uitzondering van staten of andere overheidslichamen in de uitoefening van het openbaar gezag en van publiekrechtelijke internationale organisaties.

REFERENTIES

Besluit Inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht Publicatieblad
Kaderbesluit 2005/222/JBZ 16.3.2005 16.3.2007 L 69 van 16.3.2005

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan de Raad op basis van artikel 12 van het kaderbesluit van de Raad van 24 februari 2005 over aanvallen op informatiesystemen [COM(2008) 448 definitief – Niet in het Publicatieblad verschenen].

De Commissie stelt vast dat de lidstaten nog steeds bezig zijn met de omzetting van het kaderbesluit in nationaal recht. In de twintig lidstaten die in het verslag worden geëvalueerd, zijn goede vorderingen gemaakt. Ondanks de vele verschillende toepassingsmodaliteiten, is de stand van uitvoering vrij bevredigend. De Commissie verzoekt de zeven lidstaten die begin juli 2008 nog geen uitvoeringsmaatregelen voor het kaderbesluit in hun nationaal recht hadden meegedeeld, deze situatie zo snel mogelijk te verhelpen. Zij vraagt de lidstaten ook hun wetgeving opnieuw te bekijken om hun inspanningen om aanvallen op informatiesystemen tegen te gaan, te vergroten.
Ten aanzien van de ontwikkeling van de computercriminaliteit overweegt de Commissie sinds de goedkeuring van het kaderbesluit nieuwe maatregelen om te strijden tegen het gebruik van "botnets" voor criminele doeleinden en het gebruik aan te moedigen van dezelfde contactpunten als de Raad van Europa en de G8 om snel een antwoord te kunnen bieden op hightech-criminaliteit.

Laatste wijziging: 23.08.2008
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven