RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Információs rendszerek elleni támadások

Ennek a kerethatározatnak a célja a számítógépes bűnözés elleni küzdelem és az információbiztonság előmozdítása. A transznacionális bűnözés ezen új formáját tekintve a kerethatározat fő célja az igazságügyi és egyéb illetékes hatóságok közötti együttműködés javítása az információs rendszerek elleni támadások területére vonatkozó büntetőjogi szabályok közelítése által.

JOGI AKTUS

A Tanács 2005/222/IB kerethatározata (2005. február 24.) az információs rendszerek elleni támadásokról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az e kerethatározat által lefedett bűncselekmények legfontosabb típusai az információs rendszerek * ellen intézett támadások, például kalózkodás, vírusok és hozzáférés megtagadásával járó (ún. „denial of service”) támadások.

Ez az új bűnözői tevékenység, amely nem ismer határokat, megelőzhető és leküzdhető:

  • az információs infrastruktúrák biztonságának javításával, valamint
  • a bűnüldöző hatóságok megfelelő eszközökkel való felruházásával.

E célból ez a kerethatározat a büntetőjogi rendszerek közelítését és az igazságügyi hatóságok közötti együttműködés bővítését javasolja a következő területekkel kapcsolatban:

  • információs rendszerekhez való jogsértő hozzáférés;
  • rendszerekbe való jogsértő beavatkozás;
  • adatokba való jogsértő beavatkozás.

A bűncselekménynek minden esetben szándékosnak kell lennie.

A fenti cselekmények bármelyikére való felbujtás, azokban való bűnrészesség, valamint bűnpártolás, illetve az elkövetésükre irányuló kísérlet is büntetendő.

A tagállamoknak rendelkezniük kell arról, hogy ezeket a bűncselekményeket hatékony, arányos és visszatartó erejű büntetőjogi szankciókkal sújtsák.

Súlyosbító körülménynek minősül, ha egy bűncselekményt a 98/733/IB együttes fellépés meghatározása szerint bűnszervezetben követték el, illetve az súlyos kárt vagy alapvető érdeksérelmet okozott. Másfelől az illetékes igazságügyi hatóság enyhébb szankciót is alkalmazhat, amennyiben a bűncselekmény csupán csekély kárt okozott.

A kerethatározat a jogi személyek * felelősségének megállapítására vonatkozóan is javasol kritériumokat, és meghatározza a felelősségük megállapítása esetén kivethető szankciókat (tevékenység folytatásától való átmeneti vagy végleges eltiltás, bíróság által elrendelt felszámolás, állami kedvezmények elvesztése stb.).

Minden tagállam joghatósággal rendelkezik a területén, illetve állampolgára által elkövetett bűncselekmények tekintetében. Amennyiben egy bűncselekmény egynél több tagállam joghatósága alá tartozik, az érintett tagállamoknak együtt kell működniük annak eldöntésében, hogy melyikük indít eljárást az említett bűncselekmény elkövetője ellen.

A tagállamok megosztanak egymással minden olyan információt, amely elősegíti az együttműködést. Nevezetesen a hét minden napjának huszonnégy órájában rendelkezésre álló operatív kapcsolattartókat jelölnek ki minden tagállamban.

A tagállamok tájékoztatják a Tanács Főtitkárságát és a Bizottságot a kijelölt kapcsolattartójukról és bármely egyéb intézkedésekről, amelyeket azért hoznak, hogy megfeleljenek a kerethatározatnak.

Kontextus

Az Európai Tanács 1999 októberében Tamperében tartott ülésszakán felismerte, hogy szükség van a számítógépes bűnözés területén elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban alkalmazott rendelkezések és ítélkezési gyakorlat közelítésére, majd ezt egy közlemény is megerősítette, amelynek címe: Biztonságosabb információs társadalom megteremtése az információs infrastruktúrák biztonságának javítása és a számítógépes bűncselekmények elleni küzdelem révén.

Ez a kerethatározat általánosságban az információs társadalom és az eEurópa cselekvési terv része.

Ezenkívül a kerethatározat arra törekszik, hogy kiegészítse és továbbfejlessze a nemzetközi szinten végrehajtott olyan tevékenységeket, mint amilyen a G8 munkája és az Európa Tanács számítógépes bűnözésről szóló egyezménye (EN) (FR).

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

  • Információs rendszerek: minden olyan eszköz vagy összekapcsolt vagy kapcsolódó eszközökből álló eszközcsoport, amelyek közül egy vagy több automatikus adatfeldolgozást hajt végre számítógépes adatokon, valamint a működése, használata, védelme és karbantartása céljából általa tárolt, feldolgozott, helyreállított vagy továbbított számítógépes adatok.
  • Jogi személy: bármely jogalany, amely az alkalmazandó nemzeti jog szerint ilyen jogállással bír, kivéve az államokat, illetve az állami hatáskört gyakorló közjogi szervezeteket, valamint a nemzetközi közjogi szervezeteket.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap

A Tanács 2005/222/IB kerethatározata

2005.3.16.

2007.3.16.

HL L 69., 2005.3.16.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése a Tanácsnak az információs rendszerek elleni támadásokról szóló 2005. február 24-i tanácsi kerethatározat 12. cikke alapján [COM(2008) 448 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság megállapítja, hogy a tagállamok még nem készültek el a kerethatározat átültetésével. Ugyanakkor számottevő előrehaladás történt az ebben a jelentésben értékelt húsz tagállamban. Bár az alkalmazott módszerekben jelentős eltérések vannak, viszonylag kielégítő a végrehajtás mértéke. A Bizottság felkéri azt a hét tagállamot, amelyek 2008 júliusáig még nem tettek bejelentést a kerethatározatnak a nemzeti jogukba történő átültetését célzó intézkedéseikről, hogy a lehető leghamarabb orvosolják a helyzetet. Emellett azt is kéri a tagállamoktól, hogy vizsgálják felül a jogszabályaikat annak érdekében, hogy sikeresebben ki tudják védeni az információs rendszereik ellen irányuló támadásokat.
Tekintettel a számítógépes bűnözés fejlődésére a Bizottság új intézkedések megtételén gondolkodik a kerethatározat elfogadását követően, amelyek a botnetek bűncselekmények elkövetésére való felhasználása elleni harcot szolgálnák, illetve az Európa Tanáccsal és a G8-cal közösen igénybe vett kapcsolattartók alkalmazását mozdítanák elő a fejlett technológiát alkalmazó fenyegetésekre való gyors reagálás érdekében.

Utolsó frissítés: 23.08.2008
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére