RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Angreb på informationssystemer

Formålet med denne rammeafgørelse er at bekæmpe internetkriminalitet og fremme informationssikkerheden. Over for denne nye form for kriminalitet på tværs af nationalitet er rammeafgørelsens vigtigste mål at styrke samarbejdet mellem de juridiske myndigheder og andre kompetente myndigheder, takket være en tilnærmelse af disses strafferegler for at kunne slå ned på angreb på informationssystemer.

DOKUMENT

Rådets rammeafgørelse 2005/222/RIA af 24. februar 2005 om angreb på informationssystemer.

RESUMÉ

De væsentligste typer af strafferetslige overtrædelser, der dækkes af denne rammeafgørelse, er angreb på informationssystemer *, såsom piratkopiering, virus og angreb via tjenesteafvisning.

Det er muligt at forhindre og bekæmpe disse nye kriminelle aktiviteter, som ikke begrænser sig til at finde sted inden for landegrænserne:

  • ved at forbedre sikkerheden for informationsinfrastrukturen; og
  • ved at give ordensmagten midler til at handle.

Til dette formål foreslår denne rammeafgørelse en tilnærmelse af strafferetssystemerne og en forbedring af samarbejdet mellem de juridiske myndigheder hvad angår:

  • ulovlig adgang til informationssystemer
  • indgreb i et system
  • indgreb i data.

En strafbar handling skal under alle omstændigheder være begået med forsæt.

Opfordring og hjælp til, viden om eller forsøg på at begå en eller flere af ovennævnte handlinger vil være strafbare forhold.

Medlemsstaterne skal have mulighed for at straffe ovennævnte handlinger med en straf, der er effektiv, forholdsmæssig og afskrækkende.

Der vil være tale om skærpende omstændigheder, hvis lovovertrædelsen er begået inden for rammerne af en kriminel organisation som defineret i den fælles aktion 98/733/RIA eller har forårsaget væsentlig skade eller har skadet vigtige interesser. Hvis lovovertrædelsen derimod kun har forvoldt mindre skade, kan den kompetente retslige myndighed nedsætte straffen.

Rammeafgørelsen foreslår endvidere at indføre kriterier for at fastslå juridiske personers * ansvar og de sanktioner, der kan anvendes, når juridiske personer drages til ansvar (midlertidigt eller permanent forbud mod at udøve erhvervsaktivitet, likvidation, fratagelse af retten til at modtage offentlige ydelser eller støtte m.v.).

Medlemsstaterne vil være ansvarlige for de handlinger, der begås på deres område eller af deres statsborgere. Hvis lovovertrædelsen stammer fra flere medlemsstaters kompetence, skal de pågældende stater samarbejde for at udpege hvilken af dem, der skal forfølge ophavsmanden til den pågældende lovovertrædelse.

Medlemsstaterne udveksler alle oplysninger, der kan styrke samarbejdet. Der udpeges også nationale og operationelle kontaktpunkter i hvert medlemsstat, der fungerer 24 timer i døgnet alle ugens dage.

11. Medlemsstaterne har pligt til at underrette Rådets Generalsekretariat og Kommissionen om oprettelsen af sådanne kontaktpunkter samt om alle andre foranstaltninger vedrørende gennemførelsen af rammeafgørelsen.

Kontekst

Nødvendigheden, som er anerkendt af Europarådet i Tampere i oktober 1999, af en tilpasning af dispositionerne angående lovovertrædelser og straffe inden for internetkriminalitet er blevet yderligere bekræftet i meddelens benævnt ”Skabe et mere sikkert informationssamfund ved styrkelse af sikkerheden for informationsinfrastrukturen og bekæmpelse af internetkriminalitet ”.

Denne rammeafgørelse indgår i den større ramme for informationssamfundet og handlingsplanen eEurope.

Denne rammeafgørelse har også til hensigt at fuldføre og udvikle aktiviteterne, som afvikles på det internationale plan, såsom G8 arbejderne og Europa Rådets Konvention angående internetkriminalitet (EN) (FR).

Dokumentets nøgleord

  • Informationssystem: enhver enhed, isoleret eller i gruppe af forbundne enheder, som sikrer en automatisk behandling af digitale data, samt digitale data, der er lagret, behandlet, hentet eller overført via disse enheder med henblik på deres funktion, anvendelse, beskyttelse og vedligeholdelse.
  • Juridisk person: enhver enhed, for hvilken den gældende lov anerkender denne status, bortset fra stater og andre offentlige enheder i fuld vigør med offentlige magtbeføjelser, og internationale organisationer, der hører under den offentlig ret.

REFERENCER

Retsakt Ikrafttrædelse Frist for gennemførelse i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende
Rammeafgørelse 2005/222/RIA 16.3.2005 16.3.2007 EUT L 69 af 16.3.2005

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Rådet baseret på artikel 12 fra Rådets rammeafgørelse af 24. februar 2005 angående angreb på informationssystemer [KOM(2008) 448 endelig – Ikke offentligjort i den Europæiske Unions Tidende].

Kommissionen konstaterer, at rammeafgørelsen stadig er under gennemførelse i medlemsstaterne. Der er gennemført markante fremskridt i det tyve medlemsstater, der er blevet vurderet i denne rapport. Trods den store forskellighed i anvendelsesmåden, er graden af gennemførelse relativt tilfredsstillende. Kommissionen opfordrer de syv medlemsstater, som endnu ikke ved starten af juli 2008 har underrettet om foranstaltninger for gennemførelse af rammeafgørelsen i deres nationale ret, om at rette op på denne situation så hurtigt som muligt. Kommissionen beder endvidere medlemsstaterne om at gennemgå deres lovgivning med henblik på bedre at kunne bekæmpe angreb på informationssystemer.
På grund af udviklingen inden for internetkriminalitet forudser Kommissionen at inddrage nye tiltage efter adoptionen af rammeafgørelsen for at bekæmpe brugen af ”botnets” til kriminelle formål og for at fremme en afhjælpning for de samme kontaktpunkter, som dem der anvendes af Europa Rådet og G8 for at svare hurtigt på truslerne forbundet med den avancerede teknologi.

Seneste ajourføring: 23.08.2008
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top