RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Identifiering och förverkande av hjälpmedel och vinning av brott

Europeiska unionen (EU) avser att öka effektiviteten i EU-ländernas samarbete för att identifiera, spåra, spärra, beslagta och förverka vinning av brott för att motverka brottslig verksamhet på området organiserad brottslighet.

RÄTTSAKT

Gemensam åtgärd 98/699/RIF av den 3 december 1998 antagen av rådet på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen, om penningtvätt, identifiering, spårning, spärrande, beslag och förverkande av hjälpmedel och vinning av brott [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

För att förbättra samarbetet mellan länderna i Europeiska unionen (EU) i kampen mot organiserad brottslighet, sörjer denna gemensamma åtgärd för det tas fram, inom ramen för europeiska rättsliga nätverkets verksamhet, användarvänliga handledningar för att identifiera, spåra, frysa eller beslagta och förverka hjälpmedel och vinning av brottslighet. Varje EU-land måste säkerställa att dess handledning hålls uppdaterad och innehåller uppgifter om:

  • var rättshjälp finns att få;
  • vilken rättshjälp den är beredd att tillhandahålla och dess begränsningar;
  • vilken information de ansökande staterna ska tillhandahålla.

Dessa handledningar skickas till rådets generalsekretariat, som översätter dem och distribuerar dem till EU-länderna, det europeiska rättsliga nätverket och Europol.

EU-länderna ska uppmuntra till direkta kontakter genom tillgängliga former för samarbete mellan utredare, undersökningsdomare och åklagare, för att säkerställa att inga onödiga framställningar om rättshjälp görs genom formella kanaler.

För att framställa en formell begäran om rättshjälp, måste det ansökande EU-landet fastställa den exakta arten av den rättshjälp som behövs. Begäran om rättshjälp ska vara korrekt utformad och uppfylla samtliga krav som det anmodade EU-landet fastställt för en sådan begäran. Om en framställan har markerats med "brådskande", måste det ansökande landet förklara skälen för detta. Om det anmodade landet inte kan verkställa framställan om rättshjälp på det sätt som förväntas av den ansökande staten, måste den samråda med det ansökande landet och sträva efter att tillgodose framställningen på något annat sätt.

EU-länder måste säkerställa att det finns ett system för att göra deras domstolar förtrogna med bästa rutiner vid internationellt samarbete när det gäller att identifiera, spåra, spärra eller beslagta och förverka hjälpmedel och vinning av brott, samt att lämplig utbildning ges till alla tjänsteman som berörs av internationellt samarbete på detta område.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Gemensam åtgärd 98/699/RIF

9.12.1998

-

EUT L 333, 9.12.1998

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Rambeslut 2001/500/RIF

5.7.2001

31.12.2002

EUT L 182, 5.7.2001

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till Gemensam åtgärd 98/699/RIF har inarbetats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets rambeslut 2005/212/RIF av den 24 februari 2005 om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott [EUT L 68, 15.3.2005].
Detta rambeslut kompletterar de åtgärder som sörjts för i rambeslut 2001/500/RIF om penningtvätt, identifiering, spårande, spärrande, beslag och förverkande av hjälpmedel till och vinning av brott. Det kräver att varje EU-land ska vidta nödvändiga åtgärder för att låta det förverka, helt eller delvis, hjälpmedel till och vinning av brott som kan straffas med frihetsberövande i minst ett år, eller egendom till ett värde som motsvarar sådan vinning.
När det gäller skattebrott, får EU-länderna tillämpa andra förfaranden än straffrättsliga för att frånta gärningsmannen vinningen av brottet. Målet med rambeslutet är att säkerställa att alla EU-länder har effektiva regler som styr förverkande av vinning av brott, särskilt vad gäller bevisbördan avseende de tillgångar som innehas av en person som dömts för ett brott med anknytning till organiserad brottslighet.

Denna sammanfattning tjänar endast som information. Avsikten är inte att tolka eller ersätta referensdokumentet, som även fortsättningsvis är den enda juridiskt bindande texten.

Senast ändrat den 14.03.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början