RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Identifikace a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní

Evropská unie (EU) má za cíl zvýšit účinnost spolupráce mezi zeměmi EU v identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní s cílem potírat trestnou činnost v oblasti organizovaného zločinu.

AKT

Společná akce 98/699/SVV ze dne 3. prosince 1998 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnost a výnosů z ní (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Pro zlepšení spolupráce mezi zeměmi Evropské unie (EU) v boji proti organizovanému zločinu tato společná akce zajišťuje v rámci působení Evropské soudní sítě přípravu uživatelsky přátelských průvodců o identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnost a výnosů z ní. Každá země EU musí zajistit, aby její příručka byla aktuální a zahrnovala tyto informace:

  • kde získat pomoc;
  • typ pomoci, kterou je možno poskytnout, a omezení týkající se takové pomoci;
  • jaké informace musí země vyžadující pomoc dodat.

Uvedené příručky jsou zaslány generálnímu sekretariátu Rady, který zajistí jejich překlad a rozešle je zemím EU, Evropské soudní síti a Europolu.

Země EU musí podporovat přímé kontakty mezi vyšetřovateli, vyšetřujícími soudci a státními zástupci a vhodným způsobem použijí stávající pravidla spolupráce k zajištění toho, že formální žádosti nebudou podávány v případech, kdy to není nezbytně nutné.

Země EU, která chce podat formální žádost o pomoc, musí nejprve určit přesnou povahu požadované pomoci. Žádost o pomoc musí být řádně připravena a odpovídat požadavkům, které dožadovaná země EU stanovila pro takové požadavky. Pokud je žádost označena jako „naléhavá“, musí dožadující země uvést důvody naléhavosti. Pokud dožadovaná země nemůže žádost o pomoc vyřídit způsobem, který dožadující země očekává, musí se poradit s dožadující zemí a pokusit se vyřídit žádost alternativním způsobem.

Země EU musí zajistit informování soudů o nejlepší praxi v mezinárodní spolupráci při identifikaci, sledování, zmrazení nebo zajišťování a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní a také to, aby bylo poskytnuto náležité školení úředníkům, kteří mají na starosti mezinárodní spolupráci v této oblasti.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Společná akce 98/699/SVV

9. 12. 1998

-

Úř. věst. L 333

 ze dne 9. 12. 1998

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Rámcové rozhodnutí 2001/500/SVV

5. 7. 2001

31. 12. 2002

Úř. věst. L 182 

ze dne 5. 7. 2001

Postupné změny a opravy společné akce 98/699/SVV byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rámcové rozhodnutí Rady 2005/212/SVV ze dne 24. února 2005 o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti (Úř. věst. L 68 ze dne 15.3.2005).
Toto rámcové rozhodnutí doplňuje opatření stanovená rámcovým rozhodnutím 2001/500/SVV o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a konfiskaci nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní. Vyžaduje, aby každá země EU přijala nezbytná opatření, která jí umožní uložit úplnou nebo částečnou konfiskaci nástrojů trestných činů a výnosů z trestných činů, za něž lze uložit trest odnětí svobody s horní hranicí sazby přesahující jeden rok, nebo majetku, jehož hodnota odpovídá těmto výnosům.
Ve vztahu k daňovým trestným činům mohou země EU používat i jiné než trestní řízení k odnětí výnosů z trestného činu pachateli. Účelem tohoto rámcového rozhodnutí je zajistit, aby všechny země EU měly účinná pravidla pro konfiskaci výnosů z trestné činnosti, mimo jiné i ve vztahu k důkaznímu břemeni týkajícímu se zdroje majetku osoby odsouzené za trestný čin související s organizovanou trestnou činností.

Tento přehled se vydává pro informaci. Jeho cílem není interpretovat nebo nahradit referenční dokument, který i nadále představuje jediný právně závazný základ.

Poslední aktualizace: 14.03.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky