RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 14 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Att införa en allmän politik för kampen mot IT-relaterad brottslighet

Syftet med det här meddelandet är att utforma en allmän politik för att förbättra samordningen på europeisk och internationell nivå i kampen mot IT-relaterad brottslighet. Det innehåller en rad förslag till åtgärder för att ta itu med denna typ av brottslighet och för att förbättra samarbetet mellan de olika aktörerna på EU-nivå, t.ex. samarbete mellan de brottsbekämpande myndigheterna, samordning mellan medlemsländerna, politiskt och rättsligt samarbete med tredjeländer, stärkt dialog med industrin, ökad medvetenhet, utbildning och forskning.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska unionens regionkommitté – Att införa en allmän politik för kampen mot IT-relaterad brottslighet [KOM(2007) 267 – Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

I det här meddelandet lägger kommissionen fram ett initiativ till förmån för en allmän politik för kampen mot alla former av IT-relaterad brottslighet *. Eftersom kommissionens befogenheter på det straffrättsliga området är begränsade, utgör denna politik endast ett komplement till de åtgärder som vidtas på nationell nivå. Kommissionen preciserar att de viktigaste åtgärderna kommer att understödjas genom det särskilda programmet ”Förebyggande och bekämpande av brott”.

Kommissionen förespråkar följande:

 • Inrättande av ett operativt samarbete mellan medlemsländernas brottsbekämpande myndigheter. Denna åtgärd ska inledas med ett expertmöte under 2007 som kan mynna ut i inrättandet av en central EU-kontaktpunkt för kampen mot IT-relaterad brottslighet.
 • Ökat finansiellt stöd till initiativ att utbilda brottsbekämpande myndigheter i att handlägga IT-relaterade brott.
 • Hjälp till de offentliga myndigheterna att vidta effektivare åtgärder mot IT-relaterad brottslighet och att anslå tillräckliga resurser för kampen mot denna.
 • Stöd till forskning som kan bidra till kampen mot IT-relaterad brottslighet.
 • Anordnande av en stor konferens under 2007 med de brottsbekämpande myndigheterna och den privata sektorn i syfte att främja ett ökat samarbete.
 • Initiativ till gemensamma åtgärder för den offentliga och den privata sektorn i syfte att öka allmänhetens medvetenhet om de kostnader och risker som IT-relaterad brottslighet medför.
 • Verka för ett internationellt samarbete i kampen mot IT-relaterad brottslighet.
 • Vidta åtgärder för att uppmuntra alla medlemsländer och berörda tredjeländer att ratificera Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet.
 • Vidta åtgärder i samarbete med medlemsländerna för att förebygga och bekämpa samordnade och storskaliga angrepp mot medlemsländers informationsinfrastruktur.

Kampen mot traditionell brottslighet inom elektroniska nät omfattar följande:

 • En ingående analys i syfte att utarbeta förslag till specifik EU-lagstiftning mot identitetsstöld.
 • Förbättrade tekniska metoder för bekämpning av bedrägeri och olaglig handel på Internet.
 • Intensifierade åtgärder på vissa områden, t.ex. bekämpning av bedrägeri avseende andra betalningsmedel än kontanter i elektroniska nät.

Kommissionens initiativ beträffande olagligt innehåll har följande mål:

 • Fortsatt utarbetande av åtgärder mot vissa typer av olagligt innehåll, t.ex. sexuellt våld mot barn och uppmaning till terrorism.
 • Förmå medlemsländerna att anslå tillräckliga finansiella medel för att de brottsbekämpande myndigheterna ska kunna utföra vissa uppgifter, i synnerhet identifiera offren för sexuellt våld via bilder på Internet.
 • Stödja åtgärder mot olagligt innehåll som kan påverka minderåriga att begå våldshandlingar.
 • Förbättrad dialog mellan medlemsländerna och med tredjeländer om metoderna för bekämpande av olagligt innehåll och om förfarandena för att stänga olagliga webbplatser.
 • Avtal på EU-nivå mellan de offentliga myndigheterna och den privata sektorn, särskilt Internetleverantörer, om förfaranden för att blockera och stänga olagliga webbsidor.

Bakgrund

Det här meddelandet innehåller en rad förslag på åtgärder för att ta itu med den IT-relaterade brottsligheten och för att förbättra samarbetet mellan de olika aktörerna på EU-nivå (de offentliga myndigheterna, de brottsbekämpande myndigheterna och den privata sektorn). Kommissionen kommer att utvärdera framstegen när det gäller genomförandet av de förespråkade åtgärderna och rapportera till rådet och parlamentet.

Rättsaktens nyckelbegrepp
 • IT-relaterad brottslighet: Detta begrepp avser tre olika kategorier av brottslig verksamhet. Den första omfattar traditionella brottsformer. Den andra rör offentliggörande av olagligt innehåll via elektroniska medier. Den tredje avser brott som uteslutande riktas mot elektroniska nät , dvs. angrepp mot informationssystem, överbelastningsattacker och olaga intrång i informationssystem (s.k. hackning).
Senast ändrat den 12.07.2007
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början