RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 14 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


W kierunku ogólnej strategii zwalczania cyberprzestępczości

Niniejszy komunikat ma na celu opracowanie polityki na rzecz poprawy koordynacji zwalczania cyberprzestępczości na szczeblu europejskim i międzynarodowym. Proponuje on zestaw środków mających na celu walkę z tym zjawiskiem i polepszenie współpracy między różnymi podmiotami w Unii Europejskiej (UE) w zakresach, takich jak poprawa współpracy między organami ścigania, wzmocnienie koordynacji między państwami członkowskimi, polityczna i prawna współpraca z krajami trzecimi, wzmocnienie dialogu z przemysłem, podnoszenie świadomości, szkolenia i badania.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komitetu Regionów z dnia 22 maja 2007 r. - W kierunku ogólnej strategii zwalczania cyberprzestępczości [COM(2007) 267 wersja ostateczna - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

W tym komunikacie Komisja przedstawiła inicjatywę na rzecz ogólnej strategii zwalczania wszelkich form cyberprzestępczości *. Ze względu na ograniczone uprawnienia Komisji w dziedzinie prawa karnego, polityka ta ma na celu wyłącznie uzupełnienie środków krajowych. Komisja stwierdza, że główne działania będą wspierane w ramach programu „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości”.

Komisja zaleca:

 • ustanowienie wsparcia operacyjnego między krajowymi organami ścigania. Działanie rozpoczęło się od spotkania ekspertów w 2007 r. i jego wynikiem mogło być stworzenie centralnego punktu kontaktowego Unii Europejskiej (UE) w sprawach cyberprzestępczości,
 • zwiększenie wsparcia finansowego dla inicjatyw mających na celu szkolenia organów ścigania w zakresie spraw dotyczących cyberprzestępstw,
 • udzielanie pomocy władzom publicznym w podejmowaniu bardziej skutecznych środków w walce z tym zjawiskiem i przeznaczaniu odpowiednich zasobów do walki z nim,
 • wspieranie badań pomagających w walce z przestępczością w cyberprzestrzeni,
 • zwołanie w 2007 r. konferencji z udziałem organów ścigania oraz podmiotów prywatnych w celu promowania skuteczniejszej współpracy,
 • podjęcie działań publiczno-prywatnych służących zwiększaniu świadomości konsumentów o kosztach i niebezpieczeństwach spowodowanych cyberprzestępczością,
 • udział w światowej współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania cyberprzestępczości,
 • podejmowanie środków w celu zachęcenia wszystkich państw członkowskich i krajów trzecich do ratyfikowania konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości,
 • podejmowanie działań we współpracy z państwami członkowskimi w celu zapobiegania i zwalczania skoordynowanych ataków w wielkiej skali kierowanych przeciwko krajowej infrastrukturze informacyjnej.

Walka z tradycyjnymi formami przestępczości w sieciach łączności elektronicznej polega na:

 • prowadzeniu dogłębnych badań w celu opracowania wniosku w sprawie specjalnego aktu prawnego UE dotyczącego kradzieży tożsamości,
 • rozwijaniu metod i procedur technicznych służących zwalczaniu oszustw i nielegalnego handlu w Internecie,
 • wzmacnianiu działań w konkretnych dziedzinach, takich jak zwalczanie nadużyć finansowych w sieciach łączności elektronicznej i w trakcie użycia bezgotówkowych środków płatniczych.

Inicjatywa Komisji dotycząca nielegalnych treści ma na celu:

 • dalsze opracowywanie działań przeciwko konkretnym nielegalnym treściom w Internecie, szczególnie w odniesieniu do materiałów związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci,
 • zachęcanie państw członkowskich do przydzielenia odpowiednich środków finansowych na zwiększenie skuteczności działań organów ścigania, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji ofiar w materiałach związanych z wykorzystywaniem seksualnym rozprowadzanych online,
 • wspieranie działań przeciwko nielegalnym treściom, które mogą nawoływać nieletnich do przemocy lub innych poważnych nielegalnych zachowań,
 • usprawnianie dialogu między państwami członkowskimi i krajami trzecimi na temat technicznych metod zwalczania nielegalnych treści, jak również procedur w zakresie zamykania nielegalnych witryn internetowych,
 • zawieranie porozumień i konwencji na szczeblu unijnym między organami publicznymi i podmiotami prywatnymi, zwłaszcza dostawcami usług internetowych, w odniesieniu do procedur blokowania i zamykania nielegalnych stron internetowych.

Kontekst

Niniejszy komunikat przedstawia pakiet środków mających na celu walkę ze zjawiskiem cyberprzestępczości i poprawę współpracy między różnymi podmiotami na szczeblu UE (organy państwowe, organy ścigania, sektor prywatny). Komisja informuje, że będzie dokonywać oceny postępów w realizacji zalecanych działań i będzie przedstawiać sprawozdania Radzie i Parlamentowi.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
 • Cyberprzestępczość: terminu cyberprzestępczość używa się w odniesieniu do trzech rodzajów przestępstw. Pierwszy obejmuje tradycyjne formy przestępstw. Drugi rodzaj stanowi publikacja nielegalnych treści w mediach elektronicznych. Trzeci rodzaj obejmuje przestępstwa typowe dla sieci łączności elektronicznej, tj. ataki przeciwko systemom informatycznym, ataki typu odmowa usługi (denial of service) oraz hakerstwo.
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2007
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony