RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 14 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Naar een algemeen beleid voor de bestrijding van cybercriminaliteit

De onderhavige mededeling wil zowel op Europees als op internationaal vlak een algemeen beleid voor de bestrijding van cybercriminaliteit uitwerken. In de mededeling worden een aantal maatregelen tegen dit verschijnsel opgesomd die ook de samenwerking tussen de verschillende spelers op het niveau van de Europese Unie (EU) beogen te verbeteren, zoals een betere samenwerking tussen de rechtshandhavingsdiensten, een betere coördinatie tussen de lidstaten, politieke en juridische samenwerking met de derde landen, versterking van de dialoog met de industrie, bewustmaking, opleidingen en onderzoek.

MAATREGEL

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Comité van de Regio’s, van 22 mei 2007, «Naar een algemeen beleid voor de bestrijding van cybercriminaliteit» [COM(2007) 267 definitief – Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

In de onderhavige mededeling biedt de Commissie een initiatief aan ten gunste van een algemeen beleid voor de bestrijding van alle mogelijke vormen van cybercriminaliteit *. Aangezien de Commissie op het gebied van het strafrecht slechts beperkte bevoegdheden kent, is dit beleid uitsluitend gericht op het aanvullen van nationale maatregelen. De Commissie verduidelijkt dat de voornaamste maatregelen steun van het programma "Preventie en de bestrijding van criminaliteit"genieten.

De Commissie beveelt aan het:

 • Vaststellen van operationele samenwerking tussen de rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten, een maatregel die zal beginnen met de organisatie van een deskundigenvergadering in 2007 en die de oprichting van een centraal EU-contactpunt voor cybercriminaliteit zou kunnen omvatten;
 • Verhogen van de financiële ondersteuning van initiatieven voor betere opleiding van rechtshandhavingsinstanties wat het behandelen van zaken van cybercriminaliteit betreft;
 • Bevorderen van een sterker engagement van de lidstaten en alle overheidsinstanties om doeltreffender maatregelen te nemen tegen cybercriminaliteit en om voldoende financiële middelen uit te trekken voor de bestrijding ervan;
 • Ondersteunen van onderzoek dat bijdraagt tot de bestrijding van cybercriminaliteit;
 • Organiseren van een grote conferentie in 2007 met rechtshandhavingsinstanties en private ondernemers, vooral om de samenwerking op gang te brengen;
 • Initiatief nemen voor en deelnemen aan publiek-private maatregelen die gericht zijn op de bewustmaking der consument van de kosten en de risico’s van cybercriminaliteit;
 • Actief deelnemen aan en bevorderen van wereldwijde internationale samenwerking ter zake;
 • Concrete maatregelen treffen om alle lidstaten en relevante derde landen aan te moedigen het Verdrag inzake cybercriminaliteit van de Raad van Europa te ratificeren;
 • Samen met de lidstaten het fenomeen van gecoördineerde en grootschalige aanvallen tegen de informatie-infrastructuur van lidstaten onderzoeken om deze te voorkomen en te bestrijden.

De bestrijding van traditionele misdrijven op elektronische netwerken bestaat uit:

 • Een diepgaande analyse starten om een voorstel voor te bereiden voor specifieke EU-wetgeving tegen identiteitsdiefstal;
 • Het bevorderen van de ontwikkeling van technische methoden om fraude en illegale handel op het internet te bestrijden;
 • Werkzaamheden op specifieke gebieden voortzetten en ontwikkelen, zoals voor preventie van fraude met girale betaalmiddelen op elektronische netwerken.

Het initiatief van de Commissie betreffende illegaal materiaal wil:

 • Maatregelen tegen specifiek illegaal materiaal verder ontwikkelen, vooral wat materiaal aangaande seksueel misbruik van kinderen en het aanzetten tot terrorisme betreft;
 • De lidstaten oproepen om voldoende financiële middelen uit te trekken om de werkzaamheden van de rechtshandhavingsinstanties te versterken met bijzondere aandacht voor de identificatie van de slachtoffers van materiaal betreffende seksueel misbruik dat online is verspreid;
 • Maatregelen nemen en ondersteunen tegen illegaal materiaal dat minderjarigen zou kunnen aanzetten tot gewelddadig gedrag;
 • De aanzet geven tot en het bevorderen van de dialoog tussen de lidstaten en met derde landen over technische methoden om illegaal materiaal te bestrijden alsook over procedures om illegale websites te sluiten;
 • Op EU-niveau vrijwillige overeenkomsten ontwikkelen tussen overheidsinstanties en private ondernemers, vooral internetproviders, betreffende procedures om illegale internetsites te blokkeren en te sluiten.

Context

In de onderhavige mededeling worden een aantal maatregelen tegen cybercriminaliteit opgesomd en wordt tot meer samenwerking tussen de verschillende spelers op het niveau van de EU (overheidsdiensten, rechtshandhavingsdiensten, private sector) opgeroepen. De Commissie laat weten dat zij de vooruitgang bij de uitvoering van de aanbevolen maatregelen zal evalueren en daarover aan de Raad en het Parlement verslag zal uitbrengen.

Kernbegrippen van de maatregel
 • cybercriminaliteit: onder deze term worden drie categorieën strafbare activiteiten verstaan. Tot de eerste behoren traditionele vormen van criminaliteit. De tweede categorie heeft betrekking op de publicatie van illegaal materiaal via elektronische media. De derde categorie omvat misdrijven die alleen op elektronische netwerken voorkomen, dat wil zeggen aanvallen tegen informatiesystemen, "denial of service" (niet-functioneren) en hacking.
Laatste wijziging: 12.07.2007
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven