RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 14 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tavoitteena yleinen toimintalinja tietoverkkorikollisuuden torjumiseksi

Tiedonannon tarkoituksena on hahmotella yleinen toimintapolitiikka tietoverkkorikollisuuden torjunnan tehostamiseksi Euroopan tasolla ja kansainvälisesti. Siinä esitellään toimenpidekokonaisuus, jonka avulla pyritään hillitsemään kyseistä rikollisuutta ja parantamaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä Euroopan unionissa (EU). Tarkoituksena on parantaa lainvalvontaviranomaisten välistä yhteistyötä, tehostaa jäsenvaltioiden toimien keskinäistä koordinointia, tehdä poliittista ja oikeudellista yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, lisätä elinkeinoelämän kanssa käytävää vuoropuhelua sekä toteuttaa asiaan liittyviä valistus-, koulutus- ja tutkimustoimia.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja alueiden komitealle - Tavoitteena yleinen toimintalinja tietoverkkorikollisuuden torjumiseksi, 22. toukokuuta 2007 [KOM(2007) 267 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Komissio esittelee tiedonannossa aloitteen yleisestä toimintalinjasta, jota sovellettaisiin kaikenlaisen tietoverkkorikollisuuden torjuntaan *. Koska komission toimivalta rikosoikeuden alalla on rajoitettu, tämän toimintapolitiikan avulla pyrittäisiin ainoastaan täydentämään kansallisia toimenpiteitä. Komissio tarkentaa, että keskeisiä toimenpiteitä on tarkoitus tukea rikosten ehkäisemistä ja torjuntaa koskevasta ohjelmasta.

Komissio suosittaa seuraavaa:

 • kehitetään kansallisten lainvalvontaviranomaisten välille operatiivinen keskinäisen avun järjestelmä. Toiminta aloitetaan vuonna 2007 järjestettävällä asiantuntijakokouksella, ja sen tuloksena voitaisiin perustaa EU:hun keskitetty yhteyspiste tietoverkkorikollisuuteen liittyviä asioita varten;
 • lisätään taloudellista tukea aloitteille, joilla edistetään tietoverkkorikollisuuteen liittyviä asioita käsitteleville lainvalvontaviranomaisille annettavaa koulutusta;
 • autetaan viranomaisia toteuttamaan tehokkaampia toimenpiteitä tietoverkkorikollisuutta vastaan sekä sitomaan siihen tarvittavat voimavarat;
 • avustetaan tietoverkkorikollisuuden torjuntaan liittyvää tutkimustyötä;
 • järjestetään vuoden 2007 aikana lainvalvontaviranomaisten ja yksityissektorin edustajien kokous näiden keskinäisen yhteistyön edistämiseksi;
 • käynnistetään julkisen sektorin ja yksityissektorin yhteisiä toimia, joilla yleisölle tiedotetaan tietoverkkorikollisuudesta aiheutuvista kustannuksista ja vaaroista;
 • osallistutaan tietoverkkorikollisuuden torjuntaa koskevaan kansainväliseen yhteistyöhön;
 • toteutetaan toimenpiteitä jäsenvaltioiden ja asianomaisten kolmansien maiden kannustamiseksi ratifioimaan tietoverkkorikollisuutta koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus;
 • toteutetaan jäsenvaltioiden kanssa toimia kansallisiin tietoinfrastruktuureihin kohdistuvien koordinoitujen ja laajojen hyökkäysten ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

Sähköisissä verkoissa esiintyvän perinteisen rikollisuuden torjunta käsittää seuraavaa:

 • tehdään perusteellinen selvitys, jonka pohjalta voidaan panna vireille väärän henkilöllisyyden käytön ehkäisemiseen liittyvä EU:n säädöshanke;
 • parannetaan teknisiä menetelmiä, joilla torjutaan petoksia ja laitonta kauppaa internetissä;
 • tehostetaan tiettyihin osa-alueisiin liittyviä toimia, esimerkkinä muiden maksuvälineiden kuin käteisen rahan käyttöön sähköisissä verkoissa liittyvien petosten torjuntatoimet.

Laittomia sisältöjä koskevan komission aloitteen tarkoituksena on

 • kehitellä edelleen toimenpiteitä tietynlaisten laittomien sisältöjen, kuten terrorismiin kannustamisen ja lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan, torjumiseksi;
 • auttaa jäsenvaltioita asettamaan käyttöön tarvittavat rahavarat, jotta lainvalvontaviranomaiset voisivat hoitaa tietyt tehtävät, kuten seksuaalisen väkivallan uhrien tunnistamisen internetissä välitettyjen kuvien perusteella;
 • tukea toimia sellaisia laittomia sisältöjä vastaan, jotka saattavat yllyttää alaikäisiä väkivaltaiseen käyttäytymiseen;
 • tehostaa jäsenvaltioiden kesken ja kolmansien maiden kanssa käytävää vuoropuhelua laittomien sisältöjen torjunnassa käytettävistä teknisistä menetelmistä ja menettelyistä, joilla suljetaan laittomia internet-sivustoja;
 • tehdä EU:n tasolla sopimuksia viranomaisten ja yksityissektorin, erityisesti internet-palvelujen tarjoajien, välillä menettelyistä, joilla laittomat verkkosivustot voidaan lukita ja sulkea kokonaan.

Taustaa

Tiedonannossa esitellään toimenpidekokonaisuus tietoverkkorikollisuuden torjumiseksi sekä eri toimijoiden (hallintoviranomaiset, lainvalvontaviranomaiset, yksityissektori) välisen yhteistyön parantamiseksi EU:n tasolla. Komissio aikoo arvioida suositeltujen toimenpiteiden täytäntöönpanon edistymistä ja raportoida siitä neuvostolle ja Euroopan parlamentille.

Keskeiset termit
 • Tietoverkkorikollisuus: Käsitteellä tarkoitetaan kolmenlaista rikollista toimintaa. Ensinnäkin sillä tarkoitetaan rikollisuuden perinteisiä muotoja. Toiseksi sillä tarkoitetaan laittomien sisältöjen julkaisemista sähköisessä muodossa. Kolmantena merkityksenä ovat sähköisille verkoille ominaiset rikokset eli tietojärjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset, palvelunesto ja hakkerointi.
Viimeisin päivitys 12.07.2007
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun