RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 14 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Προς μια σφαιρικότερη πολιτική στον τομέα καταπολέμησης του εγκλήματος πληροφορικής

Στόχος της παρούσας κοινοποίησης είναι η εκπόνηση μιας σφαιρικής πολιτικής η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση του συντονισμού της καταπολέμησης του εγκλήματος πληροφορικής σε διεθνή και ευρωπαϊκή κλίμακα. Προσδιορίζει ένα σύνολο μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων φορέων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όπως είναι η βελτίωση της συνεργασίας με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, η ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, η πολιτική και νομική συνεργασία με τις τρίτες χώρες, η ενίσχυση του διαλόγου με τη βιομηχανία, η ευαισθητοποίηση, η κατάρτιση και η έρευνα.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή Περιφερειών, της 22ας Μαΐου 2007, « Προς μια σφαιρικότερη πολιτική σε θέματα καταπολέμησης του εγκλήματος πληροφορικής » [COM(2007) 267 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Στην παρούσα κοινοποίηση, η Επιτροπή παρουσιάζει μια πρωτοβουλία υπέρ της σφαιρικότερης πολιτικής στόχος της οποίας είναι η καταπολέμηση κάθε είδους εγκλήματος πληροφορικής *. Σε σχέση με την περιορισμένη εξουσία της Επιτροπής στον τομέα του ποινικού δικαίου, η πολιτική αυτή αποσκοπεί μόνον να συμπληρώνει τα εθνικά μέτρα. Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι τα κυριότερα μέτρα θα τύχουν οικονομικής στήριξης από το πρόγραμμα «πρόβλεψη και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος».

Η Επιτροπή συνιστά να:

 • συσταθεί ένα λειτουργικό δίκτυο αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου. Η δράση αυτή θα αρχίσει με μια συνάντηση εμπειρογνωμόνων το 2007 και θα μπορούσε να καταλήξει στη δημιουργία ενός κεντρικού σημείου επαφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε θέματα εγκλήματος πληροφορικής·
 • αυξηθεί η οικονομική υποστήριξη υπέρ των πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της κατάρτισης των αρχών επιβολής του νόμου όσον αφορά την αντιμετώπιση των υποθέσεων εγκλήματος της πληροφορικής·
 • βοηθηθούν οι δημόσιες υπηρεσίες για να λάβουν αποτελεσματικότερα μέτρα κατά του φαινομένου αυτού και να πεισθούν να διαθέσουν αρκετούς πόρους προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτό·
 • δοθεί βοήθεια για την έρευνα στον τομέα της καταπολέμησης της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο·
 • διοργανωθεί, το 2007, διάσκεψη η οποία θα συγκεντρώνει τις αρχές επιβολής του νόμου και τον ιδιωτικό τομέα ώστε να προωθηθεί η καλύτερη συνεργασία·
 • αρχίσει η εφαρμογή δράσεων που συνδέουν το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά το κόστος και τους κινδύνους που αντιπροσωπεύει η πληροφορική εγκληματικότητα·
 • προωθηθεί η διεθνής συνεργασία κατά του φαινομένου αυτού·
 • ληφθούν μέτρα κατάλληλα για την ενθάρρυνση του συνόλου των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων τρίτων χωρών για την επικύρωση της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πληροφορική εγκληματικότητα·
 • διεξαχθούν δράσεις στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης με τα κράτη μέλη, για την πρόληψη και καταπολέμηση των συντονισμένων επιθέσεων μεγάλης εμβέλειας που διαπράττονται κατά των εθνικών υποδομών πληροφορικής.

Η καταπολέμηση του παραδοσιακού εγκλήματος πληροφορικής στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών δικτύων συνίσταται:

 • στη διεξαγωγή μιας σε βάθος εξέτασης με σκοπό την εφαρμογή ενός σχεδίου ειδικής νομοθεσίας της ΕΕ ώστε να αντιμετωπισθεί η κλοπή ταυτότητας·
 • στη βελτίωση των τεχνικών στόχος των οποίων είναι η καταπολέμηση της απάτης και του παράνομου εμπορίου στο Διαδίκτυο·
 • στην ενίσχυση των δράσεων που διεξάγονται σε ορισμένους τομείς, όπως, για παράδειγμα, εκείνων που πραγματοποιούνται κατά της απάτης που διαπράττεται στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών δικτύων και αφορά μέσα πληρωμής άλλα από εκείνα που γίνονται σε ρευστό.

Η πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με τα παράνομα περιεχόμενα έχει ως στόχο:

 • να επιδιώξει την εκπόνηση μέτρων για την αντιμετώπιση ορισμένων παρανόμων περιεχομένων όπως, για παράδειγμα, είναι εκείνα που συνδέονται με την παρότρυνση ή απολογία της τρομοκρατίας ή τη σεξουαλική βία κατά των παιδιών·
 • να οδηγηθούν τα κράτη μέλη να κινητοποιήσουν επαρκή οικονομικά μέσα, ώστε να επιτραπεί στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου να πραγματοποιήσουν ορισμένες αποστολές, ιδίως σχετικά με τον εντοπισμό των θυμάτων σεξουαλικής βίας με αφετηρία ηλεκτρονικές εικόνες·
 • να προωθηθούν οι δράσεις κατά των παρανόμων περιεχομένων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τους ανηλίκους να υιοθετήσουν βίαιες συμπεριφορές·
 • να βελτιωθεί ο διάλογος μεταξύ των κρατών μελών και με τις τρίτες χώρες στα θέματα των τεχνικών που επιτρέπουν την καταπολέμηση των παράνομων περιεχομένων και των διαδικασιών κλεισίματος των παράνομων δικτυακών τόπων·
 • να συναφθούν συμφωνίες σε επίπεδο της ΕΕ μεταξύ της δημόσιας εξουσίας και του ιδιωτικού τομέα, ειδικότερα εκείνων που εφοδιάζουν τις υπηρεσίες του Διαδικτύου, όσον αφορά τις διαδικασίες μπλοκαρίσματος και κλεισίματος των παράνομων δικτυακών τόπων.

Πλαίσιο

Η παρούσα κοινοποίηση προσδιορίζει ένα σύνολο μέτρων με στόχο να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο της πληροφορικής εγκληματικότητας και να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων συναλλασσομένων σε επίπεδο της ΕΕ (δημόσιος τομέας, υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ιδιωτικός τομέας). Η Επιτροπή αναφέρει ότι θα αξιολογήσει την πρόοδο που θα πραγματοποιηθεί σχετικά με την εφαρμογή των συνιστώμενων δράσεων και θα υποβάλει σχετική έκθεση στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Όροι-κλειδιά της πράξης
 • έγκλημα πληροφορικής: ο όρος αυτός περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες εγκληματικών ενεργειών. Η πρώτη περιλαμβάνει τις παραδοσιακές μορφές εγκληματικότητας. Η δεύτερη αφορά τη δημοσίευση παρανόμων περιεχομένων με ηλεκτρονικό τρόπο. Η τρίτη στοχεύει στις παραβάσεις που προσιδιάζουν στα ηλεκτρονικά δίκτυα, δηλ. τις επιθέσεις στόχος των οποίων είναι τα συστήματα πληροφορικής, την άρνηση πρόσβασης στα στοιχεία, στις υπηρεσίες και την πειρατεία.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12.07.2007
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας