RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 14 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Hen imod en generel politik til bekæmpelse af cyberkriminalitet

Denne meddelelse sigter på at udarbejde en generel politik, der skal sikre en bedre koordinering af kampen mod cyberkriminalitet på europæisk og internationalt plan. Meddelelsen beskriver en række tiltag, der skal imødegå cyberkriminalitet og fremme samarbejdet mellem de forskellige EU-aktører, så som samarbejdet mellem politimyndigheder, koordineringen mellem medlemsstaterne, det politiske og juridiske samarbejde med tredjelande, dialogen med erhvervslivet, oplysningskampagner, uddannelse og forskning.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Regionsudvalget af 22. maj 2007 - "Hen imod en generel politik til bekæmpelse af cyberkriminalitet" [KOM(2007) 267 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

I denne meddelelse foreslår Kommissionen et politisk initiativ med henblik på en generel politik til bekæmpelse af enhver form for cyberkriminalitet *. Kommissionens begrænsede kompetence inden for strafferet taget i betragtning, sigter denne politik udelukkende mod at supplere de nationale tiltag. Kommissionen understreger, at de vigtigste tiltag vil modtage støtte inden for rammerne af finansieringsprogrammet om forebyggelse og kriminalitetsbekæmpelse.

Kommissionen anbefaler at:

 • indføre et operationelt samarbejde mellem de nationale politimyndigheder. Dette tiltag indledes med et ekspertmøde i 2007 med henblik på etableringen af et centralt EU-kontaktsted for cyberkriminalitet
 • øge den finansielle bistand til tiltag for bedre uddannelse af politimyndighederne med hensyn til behandling af sager om cyberkriminalitet
 • hjælpe de offentlige myndigheder til at træffe effektive foranstaltninger mod cyberkriminalitet og tilskynde dem til at afsætte tilstrækkelige midler til at bekæmpe denne form for forbrydelser
 • støtte forskning inden for bekæmpelse af cyberkriminalitet
 • indkalde til en konference i 2007, der skal samle politimyndighederne og den private sektor med henblik på sikre et bedre samarbejde
 • tage initiativ til offentligt-private tiltag, der skal skabe større bevidsthed i offentligheden om omkostningerne og farerne ved cyberkriminalitet
 • deltage i et internationalt samarbejde om bekæmpelse af cyberkriminalitet
 • vedtage tiltag, der skal opfordre alle medlemsstaterne og relevante tredjelande til at ratificere Europarådets konvention om cyberkriminalitet
 • gennemføre aktioner i samarbejde med medlemsstaterne med henblik på forebyggelse og bekæmpelse af koordinerede, omfattende angreb mod medlemsstaters informationsinfrastruktur.

Kampen mod traditionel kriminalitet i forbindelse med de elektroniske net består i at:

 • foretage en dybdegående undersøgelse til forberedelse af et forslag om en specifik EU-lovgivning, der skal imødegå identitetstyveri
 • videreudvikle tekniske metoder til bekæmpelse af svig og ulovlig handel på internettet
 • styrke de aktioner, der er gennemført i visse sektorer, så som aktioner til forebyggelse af svig i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter i elektroniske net.

Kommissionens initiativ om ulovligt indhold har til formål at:

 • videreudvikle tiltag, der skal imødegå visse former for ulovligt indhold, såsom materiale om forherligelse af terrorisme eller seksuelt misbrug af børn
 • opfordre medlemsstaterne til at afsætte tilstrækkelige finansielle ressourcer til arbejdet i politiet, især med henblik på at identificere de ofre for seksuelt misbrug, som er med i det materiale, der distribueres på nettet
 • igangsætte og støtte aktioner mod ulovligt indhold, der kan tilskynde mindreårige til voldelig adfærd
 • fremme dialogen mellem medlemsstaterne og med de relevante tredjelande om tekniske metoder til bekæmpelse af ulovligt indhold samt om procedurer til at lukke ulovlige internetsteder
 • indgå frivillige aftaler på EU-plan mellem offentlige myndigheder og den private sektor, især udbydere af internettjenester, med hensyn til procedurer til blokering og lukning af ulovlige internetsteder.

Kontekst

Denne meddelelse omtaler en række tiltag, der skal imødegå fænomenet cyberkriminalitet og fremme samarbejdet mellem de forskellige aktører på EU-plan (offentlige myndigheder, politimyndigheder, den private sektor). Kommissionen vil vurdere de fremskridt, der er gjort med implementeringen af de anbefalede aktioner, og aflægge rapport til Rådet og Parlamentet.

Dokumentets nøglebegreber
 • cyberkriminalitet: denne betegnelse omfatter tre kategorier af kriminel aktivitet. Den første kategori omhandler de traditionelle former for kriminalitet. Den anden kategori omhandler offentliggørelse af ulovligt indhold via elektroniske medier. Den tredje kategori omfatter kriminalitet, der udelukkende er rettet mod elektroniske net, det vil sige angreb mod informationssystemer, denial of service og hacking.
Seneste ajourføring: 12.07.2007
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top