RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 14 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


K obecné politice v boji proti počítačové kriminalitě

Cílem tohoto sdělení je vytvořit obecnou politiku určenou ke zlepšení koordinace boje proti počítačové kriminalitě v evropském i světovém měřítku. Sdělení stanovuje soubor opatření na potírání tohoto jevu a zlepšení spolupráce mezi různými subjekty na úrovni Evropské unie (EU), zejména jde o zdokonalenou operativní spolupráci v oblasti prosazování právních předpisů, lepší politickou spolupráci a koordinaci mezi členskými státy, politickou a právní spolupráci se třetími zeměmi, posílený dialog s daným odvětvím, zlepšování obecného povědomí, odbornou přípravu a výzkum.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému výboru regionů ze dne 22. května 2007 k obecné politice v boji proti počítačové kriminalitě (KOM(2007) 267 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

V tomto sdělení Komise zahajuje obecnou politickou iniciativu zaměřenou na boj proti počítačové kriminalitě *. Vzhledem k omezeným pravomocem Komise v oblasti trestního práva může tato politika pouze doplňovat kroky podniknuté členskými státy a jinými orgány. Komise upřesňuje, že nejdůležitější opatření budou podporována prostřednictvím finančního programu „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní“.

Komise doporučuje:

 • zavést posílenou operativní spolupráci mezi orgány činnými v trestním řízení a soudními orgány členských států. Toto opatření bude zahájeno uspořádáním tematického setkání odborníků v roce 2007 a může zahrnovat zřízení ústředního kontaktního bodu Evropské unie (EU) pro počítačovou kriminalitu;
 • zvýšit finanční podporu na iniciativy určené pro lepší odbornou přípravu orgánů činných v trestním řízení a soudních orgánů v souvislosti s projednáváním případů počítačové kriminality;
 • prosazovat silnější angažovanost členských států a všech veřejných orgánů při přijímání účinných opatření proti počítačové kriminalitě a přidělit dostatečné zdroje na boj proti ní;
 • podporovat výzkum prospěšný v boji proti počítačové kriminalitě;
 • zorganizovat konferenci v roce 2007 za účasti orgánů činných v trestním řízení a soukromých subjektů, zejména s cílem zahájit spolupráci;
 • vyvinout úsilí v oblasti veřejně-soukromých činností a účastnit se těchto činností zaměřených na zvyšování povědomí veřejnosti o nákladech a nebezpečích vyplývajících z počítačové kriminality;
 • aktivně se podílet na celosvětové mezinárodní spolupráci v boji proti tomuto jevu;
 • podniknout konkrétní kroky při podpoře všech členských států a příslušných třetích zemí v ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o počítačové trestné činnosti;
 • prošetřit společně s členskými státy fenomén koordinovaných a velkoplošných útoků proti informačním infrastrukturám členských států s ohledem na jejich prevenci a boj proti nim.

Boj proti tradičním formám trestných činů v oblasti elektronických sítí se zaměřuje na tyto aktivity:

 • zahájit podrobnou analýzu s cílem připravit návrh zvláštních právních předpisů EU zaměřených proti krádeži identity;
 • podporovat rozvoj technických metod a postupů v boji proti podvodu a nezákonnému obchodu na internetu;
 • pokračovat v činnosti – a dále ji rozvíjet – v konkrétně vytyčených oblastech, jako například při boji proti podvodům v elektronických sítích a podvodům v oblasti bezhotovostních platebních prostředků.

Cílem iniciativy Komise týkající se nezákonného obsahu je:

 • nadále rozvíjet opatření proti specifickému nezákonnému obsahu, především s ohledem na materiál týkající se obhajování terorismu nebo pohlavního zneužívání a násilí na dětech;
 • vyzvat členské státy, aby přidělily dostatečné finanční zdroje na posílení činnosti orgánů činných v trestním řízení, přičemž zvláštní pozornost bude věnována identifikaci materiálu týkajícího se obětí pohlavního zneužívání, který je rozšiřován online;
 • podporovat činnost zaměřenou proti nezákonnému obsahu, který může nezletilé podněcovat k násilnému a jinak závažnému nezákonnému chování;
 • zlepšit dialog vedený mezi členskými státy a se třetími zeměmi o technických metodách v boji proti nezákonnému obsahu, jakož i o postupech uzavírání nezákonných internetových stránek;
 • na úrovni EU vypracovat dobrovolné dohody a úmluvy mezi veřejnými orgány a soukromými subjekty, zejména poskytovateli internetových služeb, o postupech při zablokování a uzavírání nezákonných internetových stránek.

Kontext

Toto sdělení stanovuje soubor opatření na potírání jevu počítačové kriminality a na zlepšení spolupráce mezi různými subjekty na úrovni EU (veřejné orgány, orgány činné v trestním řízení, soukromý sektor). Komise informovala, že bude hodnotit pokrok dosažený při provádění navrhovaných činností a o výsledku předloží zprávu Radě a Parlamentu.

Klíčové pojmy aktu
 • Počítačová kriminalita: tento pojem se vztahuje na tři kategorie trestné činnosti. Do první patří tradiční formy kriminality. Do druhé kategorie patří zveřejňování nezákonného obsahu prostřednictvím elektronických médií. Třetí kategorie zahrnuje trestné činy postihující výlučně elektronické sítě, tj. napadení informačních systémů, útoky typu „denial of service“ a hackerství.
Poslední aktualizace: 12.07.2007
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky