RSS
Abecedný register
Táto lokalita je k dispozícii v 23 jazykoch
Nové jazyky k dispozícii:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Štokholmský program

Štokholmský program predstavuje plán práce Európskej únie (EÚ) v priestore spravodlivosti, slobody a bezpečnosti na obdobie rokov 2010 – 2014.

AKT

Štokholmský program – otvorená a bezpečná Európa, ktorá slúži občanom a chráni ich [Ú.v. C 115, 4.5.2010].

SÚHRN

Štokholmský program ustanovuje priority Európskej únie (EÚ) pre priestor spravodlivosti, slobody a bezpečnosti na obdobie rokov 2010 – 2014. V nadväznosti na úspechy svojich predchodcov – programu z Tampere a Haagskeho programu – si kladie za cieľ reagovať na budúce úlohy a ďalej posilňovať priestor spravodlivosti, slobody a bezpečnosti pomocou opatrení zameraných na záujmy a potreby občanov.

Štokholmský program sa sústredí na nasledujúce priority s cieľom vytvoriť bezpečnú Európu, kde sa dodržiavajú základné práva a slobody občanov:

Európa práv

Európske občianstvo sa musí zmeniť z abstraktnej myšlienky na konkrétnu realitu. Štátnym príslušníkom EÚ musí priznávať základné práva a slobody ustanovené v Charte základných práv Európskej únie a Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Občania EÚ musia mať možnosť využívať tieto práva v rámci EÚ aj mimo nej a zároveň vedieť, že sa rešpektuje ich súkromie, a to najmä v oblasti ochrany osobných údajov. Európa práv musí byť priestor, v ktorom:

 • občania a ich rodinní príslušníci môžu v plnej miere uplatňovať právo na voľný pohyb;
 • rešpektuje sa rozmanitosť, najohrozenejšie skupiny obyvateľstva (deti, menšiny, ako napríklad Rómovia, obete násilia atď.) sú chránené a problémy rasizmu a xenofóbie sa riešia;

 • práva podozrivých a obvinených osôb sú v trestnom konaní chránené;
 • občianstvo EÚ podporuje účasť občanov na demokratickom živote EÚ prostredníctvom transparentného rozhodovania, prístupu k dokumentom a dobrej správy, ako aj záruky konzulárnej ochrany občanov mimo územia EÚ.

Európa spravodlivosti

Európsky priestor spravodlivosti sa musí vytvoriť v rámci celej EÚ. Je nevyhnutné uľahčiť prístup k spravodlivosti, aby sa dosiahlo lepšie presadzovanie práv občanov v EÚ. Zároveň sa musí ďalej rozvíjať spolupráca medzi súdnymi orgánmi a vzájomné uznávanie súdnych rozhodnutí v rámci EÚ rovnako v občianskych, ako aj v trestných veciach. Krajiny EÚ by v tomto smere mali využívať elektronickú justíciu (informačné a komunikačné technológie v oblasti súdnictva), prijať spoločné minimálne pravidlá pre aproximáciu trestnoprávnych a občianskoprávnych noriem a posilňovať vzájomnú dôveru. EÚ sa musí usilovať aj o dosiahnutie súladu s medzinárodným právnym poriadkom s cieľom vytvoriť bezpečné právne prostredie pre styky s nečlenskými krajinami EÚ.

Európa, ktorá chráni

V Štokholmskom programe sa EÚ odporúča vypracovať stratégiu vnútornej bezpečnosti s cieľom zlepšiť ochranu občanov a bojovať proti organizovanému zločinu a terorizmu. Stratégia sa v duchu solidarity bude usilovať o posilnenie policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach, ako aj o spoluprácu v oblasti riadenia hraníc, civilnej ochrany a zvládania katastrof. Stratégia vnútornej bezpečnosti bude postavená na aktívnom, horizontálnom a prierezovom prístupe s jasne rozdelenými úlohami pre EÚ a jej krajiny. Bude sa zameriavať na boj s cezhraničnou trestnou činnosťou, ako napríklad s nasledujúcimi trestnými činmi:

 • obchodovanie s ľuďmi;
 • sexuálne zneužívanie, sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia;
 • počítačová kriminalita;
 • hospodárska trestná činnosť, korupcia, falšovanie a pirátstvo;
 • drogy.

Vnútorná bezpečnosť v rámci boja proti cezhraničnej trestnej činnosti nutne súvisí s vonkajšou bezpečnosťou. Treba preto vziať do úvahy aj stratégiu vonkajšej bezpečnosti EÚ a posilniť spoluprácu s nečlenskými krajinami.

Prístup k Európe

EÚ musí naďalej rozvíjať politiku riadenia hraníc a vízovú politiku, aby sa zefektívnil zákonný vstup štátnych príslušníkov tretích krajín do Európy a zároveň bola zaistená bezpečnosť vlastných občanov. Silné kontroly na hraniciach sú nevyhnutné v boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu a cezhraničnej trestnej činnosti. Súčasne je nutné zaručiť vstup osobám, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, ako aj zraniteľným skupinám osôb, napríklad maloletým osobám bez sprievodu. V dôsledku toho sa musí posilniť úloha agentúry Frontex (Európskej agentúry pre vonkajšie hranice) tak, aby dokázala účinnejšie reagovať na existujúce i budúce problémy. Pre posilnenie systému kontrol na vonkajších hraniciach je nevyhnutná aj druhá generácia Schengenského informačného systému (SIS II) a Vízový informačný systém (VIS), ktoré teda musia byť plne funkčné. Práca na rozvoji spoločnej vízovej politiky a intenzívnejšom posilnení regionálnej konzulárnej spolupráce musí pokračovať naďalej.

Európa solidarity

EÚ musí vypracovať komplexnú a pružnú migračnú politiku na základe Európskeho paktu o prisťahovalectve a azyle. Táto politika by sa mala sústrediť na solidaritu a zodpovednosť, reagujúc na potreby krajín EÚ aj migrantov. Mala by brať do úvahy potreby trhu práce v krajinách EÚ, a pritom minimalizovať odlev mozgov z krajín mimo EÚ. Súčasne je nevyhnutné zaviesť intenzívne integračné politiky, ktoré zaručujú práva migrantov. Spoločná migračná politika musí navyše zahŕňať účinnú a udržateľnú politiku návratu, pričom je potrebné i naďalej pracovať na prevencii nelegálneho prisťahovalectva, jeho kontrole a boji proti nemu. Otvára sa aj potreba posilnenia sociálneho dialógu a partnerstva s nečlenskými krajinami EÚ (krajinami tranzitu aj pôvodu), a to najmä formou ďalšieho rozvoja globálneho prístupu k migrácii.

Treba vyvinúť úsilie na vytvorenie spoločného európskeho azylového systému (CEAS) do roku 2012. V tomto smere je nevyhnutné vytvorenie Európskeho podporného úradu pre azyl. Zabezpečením spoločného azylového postupu pre krajiny EÚ a jednotného štatútu osôb, ktorým bola priznaná medzinárodná ochrana, by sa v EÚ prostredníctvom systému CEAS vytvoril priestor ochrany a solidarity.

Európa v globalizovanom svete

V oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti sa musí zohľadňovať aj vonkajší rozmer politiky EÚ. Pomôže pri riešení súvisiacich problémov, ktorým dnes EÚ čelí, a zároveň posilní možnosti spolupráce s tretími krajinami. Konanie EÚ v tejto oblasti sa riadi dodržiavaním nasledujúcich zásad:

 • zachovávanie jednotnej politiky vonkajších vzťahov v EÚ;
 • postupovanie v partnerstve s nečlenskými krajinami (vrátane kandidátskych a susedných krajín, krajín EHP/krajín schengenského priestoru, Spojených štátov amerických a Ruskej federácie);
 • presadzovanie európskych a medzinárodných noriem a hodnôt, ako aj ratifikácia dohovorov Organizácie Spojených národov, Rady Európy a Haagskej konferencie o medzinárodnom súkromnom práve;
 • výmena informácií o dvojstranných a mnohostranných aktivitách;
 • konanie v duchu solidarity, súdržnosti a komplementárnosti;
 • efektívne využívanie všetkých dostupných nástrojov a zdrojov;
 • informovanie, monitorovanie a vyhodnocovanie opatrení v oblasti vonkajšieho rozmeru spravodlivosti a vnútorných vecí;
 • aktívny prístup k vonkajším vzťahom.

Štokholmský program sa realizuje prostredníctvom akčného plánu, ktorý bod prijatý v júni 2010.

Posledná aktualizácia: 16.03.2010

Pozrite tiež:

 • Webová stránka Štokholmského programu (EN) (FR) (SV)
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok