RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 9 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A környezet büntetőjog általi védelme

Az irányelv meghatározza a környezet ellen elkövetett súlyos bűncselekmények minimális együttesét, és felszólítja a tagállamokat, hogy nagyobb visszatartó erejű szankciókat vezessenek be az ilyen jellegű bűncselekmények esetében, amennyiben azokat szándékosan vagy súlyos gondatlanságból követték el.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/99/EK irányelve (2008. november 19.) a környezet büntetőjog általi védelméről [Hivatalos Lap L 328., 2008.12.6.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ennek az irányelvnek a célja, hogy a tagállamokat kötelezze arra, hogy büntetőjogi szankciókkal sújtsa a környezetet súlyosan károsító magatartást. Ez a minimális harmonizációs küszöb az Európai Közösséget létrehozó szerződés (EK-Szerződés) 174. cikkében meghatározott, a környezet védelmére irányuló célkitűzéssel összhangban lehetővé teszi a környezetvédelmi jog megfelelőbb alkalmazását.

Szankcionált magatartások

A tagállamoknak bűncselekménynek kell minősíteniük az alábbi magatartásokat, amennyiben azok megsértenek egy környezetvédelemre vonatkozó közösségi szabályt, és azokat szándékosan vagy súlyos gondatlanságból követik el:

 • anyagok vagy ionizáló sugárzás levegőbe, talajba vagy vízbe történő jogellenes bejuttatása *, amely bármely személy halálát vagy súlyos sérülését vagy a környezet jelentős károsodását okozza vagy okozhatja;
 • hulladék jogellenes gyűjtése, szállítása, feldolgozása vagy ártalmatlanítása, amely bármely személy halálát vagy súlyos sérülését vagy a környezet jelentős károsodását okozza vagy okozhatja;
 • a nem elhanyagolható mennyiségben végzett jogellenes hulladékszállítás;
 • olyan üzem jogellenes működtetése, amelyben veszélyes tevékenységet végeznek, illetve olyan veszélyes anyagokat vagy készítményeket tárolnak vagy használnak, amelyek bármely személy halálát vagy súlyos sérülését vagy a környezet jelentős károsodását okozzák vagy okozhatják;
 • nukleáris anyagok vagy más veszélyes radioaktív anyagok jogellenes gyártása, kezelése, tárolása, használata, szállítása, kivitele vagy behozatala vagy ártalmatlanítása, amely bármely személy halálát vagy súlyos sérülését vagy a környezet jelentős károsodását okozza vagy okozhatja;
 • védett állat- vagy növényfajok jogellenes megölése, elpusztítása, birtoklása, begyűjtése vagy forgalomba hozatala;
 • védett élőhely jogellenes megrongálása;
 • ózonkárosító anyagok jogellenes forgalomba hozatala vagy felhasználása.

A tagállamoknak emellett biztosítaniuk kell, hogy a bűncselekményre való felbujtás vagy az abban bűnsegédként való részvétel is büntetendő legyen.

Szankciók

A büntetőjogi szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

A tagállamoknak elő kell írniuk, hogy a jogi személyeket * felelősségre lehessen vonni olyan bűncselekményért, amelyet javukra olyan személy követett el, aki a jogi személyen belül vezető beosztást tölt be, akár egyénileg vagy akár a jogi személy szervezeti egységének részeként eljárva, az alábbiak alapján:

 • a jogi személy képviseletének joga;
 • a jogi személy nevében történő döntéshozatal joga; vagy
 • a jogi személy szervezetében az ellenőrzés joga.

A jogi személyek felelőssége az érintett tagállam jogrendszerétől függően büntetőjogi vagy közigazgatási felelősség lehet.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a jogi személyeket is felelősségre lehessen vonni abban az esetben, ha a jogi személynek alárendelt személy által gyakorolt felügyelet vagy ellenőrzés hiánya tette lehetővé a jogi személy javára elkövetett bűncselekményt.

Háttér

2001-ben a Bizottság elfogadott egy, a környezet büntetőjog általi védelmére vonatkozó irányelvjavaslatot. A Tanács az EU-Szerződés tagállamok közötti büntetőjogi együttműködésről szóló rendelkezései alapján 2003-ban elfogadta a 2003/80/IB kerethatározatot. Ezt a kerethatározatot az Európai Bíróság 2005-ben helytelen jogalap miatt semmissé nyilvánította. A kerethatározatban szereplő intézkedéseket a Közösségnek a környezetvédelmi politika keretein belül kellett volna meghoznia. A Bizottság ennek megfelelően 2007. február 12-én új ajánlást fogadott el, amely ennek az irányelvnek az elfogadásához vezetett.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
 • Jogellenes: a környezetvédelemre vonatkozó közösségi jogszabályok vagy tagállami törvény, közigazgatási rendelet vagy tagállami illetékes hatóság által hozott határozat megsértése.
 • Jogi személy: bármely jogalany, amely az alkalmazandó nemzeti jog értelmében ilyen jogállással rendelkezik, kivéve az államokat vagy az államhatalmat gyakorló közjogi szerveket, illetve a nemzetközi közjogi szervezeteket.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

2008/99/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2008.12.26.

2010.12.26.

HL L 328., 2008.12.6.

Utolsó frissítés: 13.06.2009
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére