RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 14 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Program działań „Profilaktyka narkotykowa i informacja o narkotykach” (2007–2013)

Unia Europejska ustanawia program „Profilaktyka narkotykowa i informacja o narkotykach” na okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. Projekt ten jest częścią programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”. Zadaniem programu jest wspieranie projektów mających na celu zapobieganie zażywaniu narkotyków.

AKT

Decyzja 1150/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 września 2007 r. ustanawiająca na lata 2007–2013 program szczegółowy Profilaktyka narkotykowa i informacja o narkotykach jako część programu ogólnego Prawa podstawowe i sprawiedliwość.

STRESZCZENIE

Śmiertelność związana z uzależnieniem od narkotyków w Europie jest wysoka. Konieczne jest mierzenie bezpośrednich oraz długotrwałych skutków wpływu narkotyków na zdrowie, rozwój społeczny i psychologiczny oraz na równość szans dotkniętych osób.

Program „Profilaktyka narkotykowa i informacja o narkotykach” ustanowiony przez Unię Europejską (UE) ma trzy cele:

 • zapobieganie zażywaniu narkotyków, uzależnieniu od narkotyków oraz szkodliwym skutkom narkotyków i ograniczanie tych zjawisk,
 • przyczynianie się do poprawy informacji na temat zażywania narkotyków,
 • wspieranie wdrożenia strategii antynarkotykowej w UE.

W tym celu program wspiera działania ponadnarodowe mające na celu:

 • tworzenie multidyscyplinarnych sieci,
 • zapewnienie rozwoju bazy wiedzy oraz wymiany informacji i najlepszych praktyk,
 • zwiększanie świadomości publicznej w zakresie problemów zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem narkotyków,
 • zapobieganie zażywaniu narkotyków.

Zakres zastosowania

W ramach programu są finansowane następujące działania:

 • działania Komisji (prace badawcze, sondaże, konferencje, kampanie publiczne, wydarzenia publiczne, analizy, tworzenie stron internetowych itp.),
 • projekty ponadnarodowe o znaczeniu europejskim przedstawiane przez państwa członkowskie lub kraje kandydujące do członkostwa w UE,
 • działalność organizacji pozarządowych lub innych podmiotów realizujących cele leżące w ogólnym interesie europejskim.

Podejmowane działania są otwarte dla organizacji publicznych i prywatnych działających w dziedzinie zapobiegania zażywaniu narkotyków i informowania o nich.

Program jest skierowany do wszystkich grup dotkniętych zażywaniem narkotyków, ale jest szczególnie ukierunkowany na grupy ryzyka takie jak młodzież, kobiety, grupy szczególnie narażone i osoby mieszkające w dzielnicach mniej uprzywilejowanych.

Inne grupy docelowe obejmują nauczycieli i wychowawców, rodziców, pracowników socjalnych, władze lokalne i krajowe, personel medyczny i paramedyczny, pracowników wymiaru sprawiedliwości, organy ścigania i zakłady karne, organizacje pozarządowe, związki zawodowe i wspólnoty religijne.

Ramy finansowania

Budżet na lata 2007–2013 wynosi 21,35 mln euro. Dotacje są przyznawane przez Komisję w następstwie zaproszeń do składania wniosków. Istnieje wiele kryteriów kwalifikowalności:

 • zgodność proponowanych działań z rocznym programem prac,
 • zgodność oczekiwanych wyników z celami określonymi przez program,
 • adekwatność kwoty przedstawionej we wniosku względem oczekiwanych wyników,
 • wpływ działań na społeczeństwo oraz zasięg geograficzny i społeczny,
 • udział obywateli w strukturach.

Kontekst

UE podejmuje wiele inicjatyw w dziedzinie zwalczania narkotyków. Oprócz strategii antynarkotykowej zaplanowanej na lata 2005–2012, został przyjęty plan działania mający na celu przekształcenie strategii w konkretne działania.

Program „Profilaktyka narkotykowa i informacja o narkotykach” jest częścią programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość” na lata 2007–2013 mającego na celu wspieranie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w UE. Wspomniany program ogólny obejmuje również programy szczegółowe „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych”, „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych”, „Prawa podstawowe i obywatelstwo” oraz program Daphne III w dziedzinie walki z przemocą.

ODNIESIENIA

AKTWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Decyzja 1150/2007/WE

23.10.2007

Dz.U. L 257 z 3.10.2007

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2011 r. - Sprawozdanie w sprawie oceny okresowej programu szczegółowego „Profilaktyka narkotykowa i informacja o narkotykach” (DPIP) 2007–2013 [nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].
Ocena programu wykazuje, że osiągnął on dobre wyniki w ciągu pierwszych trzech lat realizacji i wiele celów zostało zrealizowanych. Komisja wyraża ubolewanie z powodu niewystarczającego budżetu, którym dysponuje, uniemożliwiającym uzyskanie realnego wpływu w skali europejskiej. W związku z tym Komisja proponuje zwiększyć środki finansowe programu, a także skupić się na projektach w skali europejskiej, uprościć procedury administracyjne oraz polepszyć upowszechnianie osiągniętych wyników.

Niniejsze streszczenie jest rozpowszechniane w celach informacyjnych. Jego celem nie jest interpretacja ani zastąpienie dokumentu referencyjnego, który stanowi jedyną wiążącą podstawę prawną.

Ostatnia aktualizacja: 07.11.2011

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony