RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 14 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zvláštní program „Drogová prevence a informovanost o drogách“ (2007–2013)

Evropská unie (EU) zavádí program „Drogová prevence a informovanost o drogách“, který zahrnuje období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013. Tento projekt je součástí obecného programu „Základní práva a spravedlnost“. Jeho cílem je podpora projektů zaměřených na prevenci užívání drog.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1150/2007/ES ze dne 25. září 2007, kterým se na období let 2007–2013 zavádí zvláštní program „Drogová prevence a informovanost o drogách“ jako součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost“

PŘEHLED

Úmrtnost spojená s drogovou závislostí v Evropě vzrostla. Je důležité uvědomit si závažné bezprostřední i dlouhodobé důsledky drog pro zdraví, duševní a sociální vývoj včetně rovných příležitostí dotyčných osob.

Program „Drogová prevence a informovanost o drogách“ prováděný Evropskou unií (EU) má tři cíle:

 • předcházet užívání drog, závislosti na drogách a škodlivým účinkům drog a omezovat je;
 • přispívat k zlepšení informovanosti o užívání drog;
 • podporovat provádění protidrogové strategie EU.

Za tím účelem program podporuje akce na nadnárodní úrovni zaměřené na:

 • vytváření víceoborových sítí;
 • rozšiřování základny poznatků, výměnu informací a určování a šíření osvědčených postupů;
 • zvýšení informovanosti o zdravotních a sociálních problémech způsobených užíváním drog;
 • předcházení užívání drog.

Oblast působnosti

Z programu jsou financovány:

 • konkrétní akce prováděné Komisí (studie a výzkum, průzkumy veřejného mínění a šetření, konference, veřejné kampaně a akce, tvorba a provoz internetových stránek atd.);
 • specifické nadnárodní projekty v zájmu Společenství, předložené členskými státy nebo kandidátskými zeměmi na přistoupení k EU;
 • činnosti nevládních organizací nebo jiných subjektů sledujících cíl obecného evropského zájmu.

Činnosti programu jsou otevřeny veřejným či soukromým organizacím a institucím působícím v oblasti informování o užívání drog a drogové prevence.

Program je zaměřen na všechny skupiny, které se přímo či nepřímo zabývají problematikou drog, ale zaměřuje se zejména na rizikové skupiny, jako je mládež, ženy, zranitelné skupiny a lidé žijící v sociálně znevýhodněných oblastech.

K dalším cílovým skupinám patří mimo jiné učitelé a další pedagogičtí pracovníci, rodiče, sociální pracovníci, místní a vnitrostátní orgány, lékaři a ostatní zdravotníci, pracovníci v soudnictví, donucovací a vězeňské orgány, nevládní organizace, odbory a náboženské obce.

Financování

Rozpočet na období 2007–2013 činí 21,35 milionů EUR. Granty přiděluje Komise na základě výzev k předkládání návrhů. Při udělování se zohledňují tato kritéria:

 • navrhovaná akce je v souladu s ročním pracovním programem;
 • očekávané výsledky jsou v souladu s cíli programu;
 • požadovaná částka je přiměřená vzhledem k očekávaným výsledkům;
 • akce mají dopad na veřejnost a zeměpisný a sociální dopad;
 • občané jsou zapojeni do organizační struktury.

Kontext

EU podniká různé iniciativy v boji proti drogám. Kromě protidrogové strategie schválené na období 2005–2012 byl přijat i akční plán jako nástroj k převedení strategie do konkrétních akcí.

Zvláštní program „Drogová prevence a informovanost o drogách“ je součástí obecného programu „Základní práva a spravedlnost“ 2007–2013, jehož cílem je podpora svobody, bezpečnosti a spravedlnosti v EU. Tento obecný program dále zahrnuje zvláštní programy „Trestní soudnictví“, „Civilní soudnictví“, „Základní práva a občanství“ a program Daphné III zaměřený na potlačování násilí.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Rozhodnutí 1150/2007/ES

23. 10. 2007

Úř. věst. L 257 ze dne 3. 10. 2007

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 5. května 2011 – Zpráva o průběžném hodnocení zvláštního programu „Drogová prevence a informovanost o drogách“ 2007–2013 (nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)
Hodnocení programu ukazuje, že za první tři roky provádění program dosáhl dobrých výsledků a bylo splněno několik cílů. Komise však konstatuje, že rozpočet programu je nedostačující, což mu znemožňuje zaznamenat skutečný dopad v celoevropském měřítku. Proto navrhuje navýšit finanční zdroje programu, ale také upřednostnit projekty evropského rozměru, zjednodušit administrativní postupy a zlepšit zveřejňování dosažených výsledků.

Tento přehled se vydává pro informaci. Jeho cílem není interpretovat nebo nahradit referenční dokument, který i nadále představuje jediný právně závazný základ.

Poslední aktualizace: 07.11.2011

Viz také

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky