RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 12 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Stärkt kontroll av den syntetiska drogen bensylpiperazin (BZP)

Europeiska kommissionen vill skydda EU-medborgarna mot BZP, ett psykoaktivt ämne som förekommer i form av tabletter, kapslar eller pulver. Syftet med detta förslag är därför att införa kontrollåtgärder och straffrättsliga bestämmelser i fråga om BZP.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2008/206/RIF av den 3 mars 2008 om att definiera BZP som en ny psykoaktiv drog som ska underställas kontrollåtgärder och straffrättsliga bestämmelser.

SAMMANFATTNING

BZP (1-bensylpiperazin) är en ny psykoaktiv drog som stimulerar det centrala nervsystemet. Denna substans har inget etablerat eller erkänt medicinskt värde. Den säljs endast i avkopplande syfte via Internetsidor eller i "herbal shops" eller "smart shops".

Man vet ännu inte så mycket om riskerna med att använda detta ämne. På basis av en gemensam rapport från Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) och Europol har kommissionen därför lagt fram ett för rådet om att de sociala och hälsorelaterade riskerna med detta ämne ska mätas på grundval av rådets beslut 2005/387/RIF om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll avseende nya psykoaktiva ämnen.

Riskbedömningen för BZP har lett till följande resultat: tretton medlemsstater liksom Norge har redan anmält beslag av BZP på upp till 64 900 tabletter. Det finns emellertid inga belägg för att den organiserade brottsligheten ska vara inblandad.

BZP är en psykoaktiv substans. Användning av denna substans kan leda till följande risker:

 • Ökad hjärtrytm.
 • Höjt blodtryck.
 • Agitation (motorisk oro) och hyperaktivitet.

Denna drog kan också ge biverkningar, som kan uppträda under nedåtfasen i upptill 24 timmar efter intag. Dessa yttrar sig i form av:

 • Kräkningar och illamående.
 • Ont i huvudet och magen.
 • Bristande aptit.
 • Oro och sömnsvårigheter.
 • Humörsvängningar och lättretlighet.
 • Udda tankar.
 • Förvirring.
 • Hjärtklappning och darrningar.

Vissa effekter beror förmodligen på BZP, men det har ännu inte bevisats. Enligt kliniska rapporter finns det sådant som tyder på ett samband mellan användning av drogen och epilepsianfall, men denna slutsats bygger på ett mycket begränsat antal fall. BZP har också påträffats i obduktionsprover, men det har inte kunnat fastställas i vilken utsträckning som denna substans var dödsorsaken, eftersom det i samtliga fall förekom andra faktorer.

Riskbedömningen visar att det saknas avgörande vetenskapliga bevis för de övergripande riskerna med denna nya drog. Men med tanke på risken för folkhälsan och försiktighetsprincipen måste man ändå införa en kontroll och vidta åtgärder när det gäller drogen.

Slutbestämmelser

Medlemsstaterna ska låta BZP omfattas av de kontrollåtgärder och straffrättsliga påföljder som föreskrivs i den nationella lagstiftningen i enlighet med de förpliktelser som fastställs i 1971 års FN-konvention om psykotropa ämnen.

Bakgrund

Flera initiativ har redan genomförts. I den utvärdering som gjordes av Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk drogs slutsatsen att man inte känner till de långsiktiga hälsoeffekterna av en användning av BZP. Mot denna bakgrund begär kommissionen att BZP ska underställas kontrollåtgärder, vilket föreskrivs i FN-konventionen om psykotropa ämnen. Detta förslag utgör också ett resultat av material som har samlats in genom riskbedömningsförfarandet för nya psykoaktiva ämnen.

I rådets beslut 2005/387/RIF av den 10 maj 2005 fastställs ett trestegsförfarande för att kontrollera den här typen av substanser. Den första etappen består i att fastställa en rapport om all tillgänglig information om BZP. Denna utvärdering har upprättats av ECNN och Europol för att därefter läggas fram för rådet den 22 februari 2007. Rådets svarade med att begära en fördjupad undersökning av riskerna i samband med BZP. Denna undersökning ska utföras av:

 • Den utvidgade vetenskapliga kommittén vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk.
 • Kommissionen.
 • Europol.
 • Europeiska läkemedelsmyndigheten.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gällaSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Beslut 2008/206/RIF8.3.2008-EUT L 63, 7.3.2008

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 2005/387/RIFav den 10 maj 2005 om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll avseende nya psykoaktiva ämnen [EUT L 127, 20.5.2005].

Senast ändrat den 18.04.2008
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början