RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 12 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Wzmocnienie kontroli syntetycznego narkotyku benzylopiperazyny (BZP)

Komisja Europejska stawia sobie za cel ochronę obywateli europejskich przed BZP, która jest substancją psychoaktywną występującą w postaci tabletek, kapsułek czy proszku. Celem niniejszego rozporządzenia jest poddanie BZP środkom kontroli i wprowadzenie sankcji karnych.

AKT

Decyzja 2008/206/WSiSW Rady z 3 marca 2008 r. dotycząca uznania 1-benzylopiperazyny (BZP) za nową substancję psychoaktywną, którą należy objąć środkami kontroli i sankcjami karnymi.

STRESZCZENIE

BZP (1-benzylopiperazyna) jest nowym narkotykiem psychoaktywnym stymulującym ośrodkowy układ nerwowy. Substancja nie ma żadnej uznanej wartości medycznej. Jest sprzedawana wyłącznie w celach rozrywkowych przez strony internetowe lub sklepy specjalistyczne.

Niebezpieczeństwa związane ze spożywaniem tej substancji nie są jeszcze w pełni znane. Z tego powodu Komisja zwróciła się do Rady z propozycją – w oparciu o wspólne sprawozdanie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) i Europolu - zmierzenia zagrożeń społecznych i zdrowotnych, które niesie ze sobą ta substancja poprzez ocenę ryzyka opartą na decyzji Rady 2005/387/WSiSW w sprawie wymiany informacji, oceny ryzyka i kontroli nowych substancji psychoaktywnych.

Wyniki oceny zagrożeń BZP są następujące: trzynaście państw członkowskich oraz Norwegia poinformowały o przejęciach BZP w ilości od jednej do 64 900 tabletek. Nie ma jednak dowodów pozwalających stwierdzić, że mamy do czynienia z przestępczością zorganizowaną.

BZP jest substancją psychoaktywną. Zagrożenia związane z jej spożyciem mogą prowadzić do:

 • przyspieszenia rytmu serca,
 • wzrostu ciśnienia tętniczego,
 • niepokoju i nadaktywności.

Zażywanie tego narkotyku może powodować także skutki uboczne, które mogą być odczuwalne w czasie „zejścia”, nawet dwadzieścia cztery godziny po zażyciu. Objawiają się one w postaci:

 • wymiotów i nudności,
 • bólów głowy i żołądka,
 • braku apetytu,
 • lęków i bezsenności,
 • wahań nastrojów i zdenerwowania,
 • dziwnych myśli,
 • konfuzji,
 • palpitacji i trzęsawek.

Niektóre z tych efektów są prawdopodobnie wywołane przez BZP, ale należy to udowodnić. Sprawozdania kliniczne mają tendencję doszukiwać się związku między jej spożywaniem a atakami epilepsji, choć ten wniosek opiera się na bardzo ograniczonej liczbie przypadków. Obecność BZP została wykryta w próbkach pobranych podczas sekcji zwłok, ale jej związek ze śmiercią nie może zostać zbadany, ponieważ we wszystkich stwierdzonych przypadkach wystąpiły także inne czynniki.

Sprawozdanie oceniające zagrożenia dowodzi niewystarczającego charakteru dowodów naukowych pozwalających na nakreślenie ogólnych zagrożeń związanych z pojawieniem się tego nowego narkotyku. Jednak ponieważ stanowi on zagrożenie dla zdrowia oraz w celu przestrzegania zasady ostrożności, należy kontrolować jego obecność i podejmować odpowiednie, związane z nim środki.

Postanowienia końcowe

Państwa członkowskie poddają BZP środkom kontroli i sankcjom karnym przewidzianym przez przepisy krajowe zgodnie z obowiązkami wynikającymi z porozumienia Narodów Zjednoczonych z 1971 r. o substancjach psychotropowych.

Kontekst

Podjęto już wiele inicjatyw. Ocena przeprowadzona przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) pozwoliła na stwierdzenie, że spożywanie BZP może być przyczyną problemów zdrowotnych, których długoterminowe skutki są nieznane. Wychodząc od tego stwierdzenia, Komisja zwraca się z wnioskiem objęcia BZP środkami kontrolnymi, tak jak przewiduje to porozumienie ONZ o substancjach psychotropowych. Niniejsza propozycja jest także następstwem informacji zebranych w czasie procedury oceniającej zagrożenia związane z nowymi substancjami psychoaktywnymi.

Decyzja Rady 2005/387/SWiSW z dnia 10 maja 2005 r. przewiduje trzyetapową procedurę, która pozwoli kontrolować substancje tego typu. Pierwszy etap polega na przygotowaniu sprawozdania z zestawieniem wszystkich informacji dostępnych na temat BZP. Niniejsza ocena, zanim została przedstawiona Radzie w dniu 22 lutego 2007 r., została przygotowana przez EMCDDA i Europol. W odpowiedzi Rada zleciła pogłębione badanie zagrożeń związanych z BZP, które zostanie wykonane przez:

 • komitet naukowy Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w poszerzonym składzie,
 • Komisję,
 • Europol,
 • Europejską Agencję ds. Oceny Produktów Leczniczych.

ODNIESIENIA

AktWejście w życie Termin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Decyzja 2008/206/WSiSW

8.3.2008

-

Dz.U. L 63 z 7.3.2008

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Rady 2005/387/SWiSW z dnia 10 maja 2005 r. dotycząca wymiany informacji, oceny zagrożeń i kontroli nowych substancji psychoaktywnych [Dz.U. L 127 z 20.5.2005].

Ostatnia aktualizacja: 18.04.2008
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony