RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 12 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Posílit kontrolu nad syntetickou drogou benzylpiperazin (BZP)

Evropská komise si klade za cíl chránit evropské občany před BZP, což je psychoaktivní látka, která se objevuje ve formě tablet, kapslí nebo prášku. Cílem tohoto návrhu je podrobit látku BZP kontrolním opatřením a v tomto ohledu zavést trestní sankce.

AKT

Rozhodnutí Rady 2008/206/JVV ze dne 3. března 2008 o o vymezení 1-benzylpiperazinu (BZP) jako nové psychoaktivní látky, která má podléhat kontrolním opatřením a trestněprávním ustanovením

PŘEHLED

Látka BZP (1-benzylpiperazin) je nová psychoaktivní droga, která stimuluje centrální nervovou soustavu. Tato látka nemá prokázanou a uznávanou lékařskou hodnotu. Prodává se pouze pro zábavu prostřednictvím internetových stránek s „přírodními léčivy“ nebo v tzv. „smart shops“.

Nebezpečí plynoucí z užívání této látky jsou dosud jen málo známá. Komise proto navrhla Radě - na základě společné zprávy Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) a Europolu, aby vyhodnotila společenská a zdravotní rizika této látky prostřednictvím posouzení rizik podle rozhodnutí Rady 2005/387/JVV o výměně informací, posouzení rizik a kontrole nových psychoaktivních látek.

Výsledky posouzení rizik látky BZP jsou následující: třináct členských států a Norsko oznámilo zabavení látky BZP v množství od jedné po 64 900 tablet. Neexistuje však důkaz o zapojení organizovaného zločinu.

BZP je psychoaktivní látka. Mezi rizika užívání může patřit:

 • zrychlení srdečního tepu;
 • zvýšení krevního tlaku;
 • tělesný neklid a hyperaktivita.

Tato droga rovněž může vykazovat druhotné efekty, které se mohou projevit ve fázi „poklesu účinku“ a až dvacet čtyři hodin po užití. Formy projevu:

 • zvracení a nevolnost;
 • bolesti hlavy a žaludku;
 • nechuť k jídlu;
 • úzkost a nespavost;
 • změny nálad a podrážděnost;
 • podivné myšlenky;
 • zmatenost;
 • bušení srdce a třesy.

Některé projevy pravděpodobně způsobuje látka BZP, ale je třeba to prokázat. Klinické zprávy zpravidla ukazují na závislost mezi jejím užitím a epileptickými záchvaty, i když tento závěr vychází z velmi omezeného množství případů. Látka BZP byla zjištěna v odběrech uskutečněných post mortem, ale její vliv na úmrtí není známý, neboť ve všech případech hrály roli i další okolnosti.

Posouzení rizik ukazuje, že neexistují přesvědčivé vědecké důkazy o celkových rizicích této nové drogy. Avšak vzhledem k tomu, že látka BZP představuje zdravotní riziko, a s ohledem na zásadu předběžné opatrnosti je třeba ji podrobit kontrole a přijmout odpovídající opatření.

Závěrečná ustanovení

Členské státy podrobí látku BZP kontrolním opatřením a trestním sankcím podle svých vnitrostátních právních předpisů, které jsou v souladu s jejich závazky vyplývajícími z Úmluvy Organizace spojených národů o psychotropních látkách z roku 1971.

Kontext

Bylo již podniknuto několik iniciativ. Posudek Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) dospěl k závěru, že látka BZP může způsobit zdravotní problémy, jejichž důsledky jsou z dlouhodobého hlediska neznámé. Vzhledem k tomuto konstatování Komise žádá, aby látka BZP byla podrobena kontrolním opatřením vyplývajícím z Úmluvy Organizace spojených národů o psychotropních látkách. Tento návrh je rovněž výsledkem zjištění z řízení o posouzení rizik v souvislosti s novými psychotropními látkami.

Rozhodnutí Rady 2005/387/JVV ze dne 10. května 2005 počítá s tím, že řízení s cílem podrobit tento typ látky kontrole proběhne ve třech etapách. První etapou je vypracování zprávy se všemi použitelnými informacemi o látce BZP. Toto posouzení připravily EMCDDA a Europol před předložením Radě dne 22. února 2007. Rada v odpovědi požádala o hlubší studii rizik související s látkou BZP, kterou měl vypracovat:

 • rozšířený vědecký výbor EMCDDA;
 • Komise;
 • Europol;
 • Evropská agentura pro hodnocení léčivých přípravků (EMA).

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Rozhodnutí 2008/206/JVV

8. 3. 2008

-

Úř. věst. L 63 
ze dne 7. 3. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 2005/387/JVV ze dne 10. května 2005 o výměně informací, posouzení rizik a kontrole nových psychoaktivních látek (Úř. věst. L 127 ze dne 20.5.2005)

Poslední aktualizace: 18.04.2008
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky