RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

Denna förordning omarbetar inrättandeförordningen för Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN), vilket ger centrumet ett utökat mandat. Centrumet har till uppgift att förse Europeiska unionen (EU) och dess medlemsstater med objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om narkotikasituationen och narkotikans konsekvenser på europanivå.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1920/2006 av den 12 december 2006 om Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (omarbetning).

SAMMANFATTNING

Det har blivit nödvändigt att omarbeta rådets förordning nr 302/93 om upprättande av ett europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) för att hålla jämna steg med händelseutvecklingen i Europeiska unionen (EU). Ett annat skäl till att det krävdes en anpassning av bestämmelserna var att centrumets ansvarsområde skulle utvidgas till att undersöka nya konsumtionsmönster, särskilt blandmissbruk av illegal narkotika och legal narkotika eller läkemedel.

Funktion och verksamhetsområden

Centrumet har till uppgift att behandla och ta fram uppgifter som rör statistik, dokumentation och teknisk information om narkotika och narkotikamissbruk i syfte att ge EU och dess medlemsländer en överblick över den europeiska narkotikasituationen när de vidtar eller utformar åtgärder inom sina respektive behörighetsområden. Centrumet får inte vidta åtgärder som går utöver dess informerande uppdrag och framför allt inte samla in personuppgifter.

Genom denna omarbetade rättsakt får centrumet en starkare roll. Den utvidgar centrumets arbete med insamling, registrering och analys av uppgifter till att också innefatta data om nya konsumtionsmönster. I den nya förordningen framhålls särskilt hur viktigt det är att utbyta information om bästa praxis i EU-länderna.

Följande arbetsområden ska enligt förordningen vara prioriterade för centrumet:

 • observera narkotikasituationen och nya trender, framför allt i fråga om blandmissbruk;
 • följa upp olika sätt att hantera narkotikaproblemen, tillhandahålla information om bästa praxis i EU-länderna och underlätta ett utbyte mellan länderna om sådan praxis;
 • upprätthålla ett system för snabbt informationsutbyte samt utvärdera riskerna med nya psykoaktiva substanser;
 • utveckla verktyg och instrument som hjälper EU-länderna och kommissionen att övervaka och utvärdera deras respektive narkotikapolitik.

Centrumets organisation och arbetsmetoder ska utformas så att det ger forskningsresultat som är objektiva, vilket innebär att de källor och metoder som tillämpas för narkotikainformation ska vara jämförbara. I samband med detta ska centrumet göra följande:

 • samla in och analysera befintliga uppgifter;
 • förbättra metoderna för att jämföra olika data;
 • sprida uppgifterna;
 • samarbeta med europeiska och internationella organ och organisationer samt med tredjeländer;
 • sprida information om nya utvecklingar och trender.

Centrumet ska bistås av en vetenskaplig kommitté.

Centrumet har också tillgång till det europeiska nätverket för information om narkotika och narkotikamissbruk (Reitox). Nätverket består av en kontaktpunkt för varje EU-land, för varje annat land som har ingått ett samarbetsavtal med centrumet samt en kontaktpunkt för kommissionen.

Detta gemenskapsorgan ska uppmärksamt följa den verksamhet som bedrivs av andra befintliga organisationer, t.ex. Europeiska polisbyrån (Europol).

Rättskapacitet och organisation

Centrumet ska vara en juridisk person. Europeiska unionens domstol är behörig i all talan som väcks emot det. Centrumets säte ligger i Lissabon (Portugal).

Centrumet leds av en direktör, som är ansvarig för den dagliga driften av centrumet. Styrelsen, som bistås av en verkställande kommitté, antar centrumets:

 • treåriga arbetsplaner;
 • årliga arbetsplaner (underställda de treåriga arbetsplanerna);
 • årliga aktivitetsrapporter.

Länder utanför EU som delar EU:S och EU-ländernas intressen i narkotikafrågan ska ha möjlighet att delta i centrumets verksamhet. I förordningen anges vilken ställning de styrelseledamöter ska ha som företräder dessa länder.

Centrumet ska steg för steg utföra sina uppgifter utifrån de mål som fastställs i de treåriga och årliga arbetsprogrammen och utifrån de resurser som finns tillgängliga. Kommissionen ska genomföra en extern utvärdering vart sjätte år. Utvärderingen ska även omfatta Reitox-nätverket.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gällaSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1920/2006

16.1.2007

-

EUT L 376, 27.12.2006

Senast ändrat den 17.05.2011

Se även

 • Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) (EN): webbplats
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början