RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

Ο παρών κανονισμός προβαίνει σε ανασύνταξη του βασικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ), προβλέποντας παράταση της εντολής του Κέντρου. Το Κέντρο είναι επιφορτισμένο με την παροχή αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στις χώρες της σχετικά με τα ναρκωτικά, την τοξικομανία και τις επιπτώσεις τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ανασύνταξη).

ΣΥΝΟΨΗ

Η αναδιατύπωση του κανονισμού του Συμβουλίου αριθ. 302/93 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) κατέστη αναγκαία για την παρακολούθηση των εξελίξεων που έχουν επέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Θεωρήθηκε επίσης απαραίτητο να ενημερωθούν οι κανόνες αυτοί, ώστε να επεκταθεί ο ρόλος του ΕΚΠΝΤ και στην εξέταση νέων μορφών κατανάλωσης ναρκωτικών και, ιδίως, στην εξέταση της χρήσης πολλαπλών ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένου του συνδυασμού λήψης παράνομων ναρκωτικών και νόμιμων ναρκωτικών ή φαρμάκων.

Ρόλος και δραστηριότητες

Ο ρόλος του Κέντρου είναι η επεξεργασία και η παροχή πληροφοριών στατιστικού, τεκμηριωτικού και τεχνικού χαρακτήρα σχετικά με τα ναρκωτικά και την τοξικομανία, που έχουν στόχο να παρέχουν στην ΕΕ και στις χώρες της μια σφαιρική άποψη της κατάστασης αναφορικά με τα ναρκωτικά στην Ευρώπη, όταν λαμβάνουν μέτρα ή καθορίζουν ενέργειες στους αντίστοιχους τομείς αρμοδιότητάς τους. Το ΕΚΠΝΤ δεν μπορεί να υπερβεί τη γενική ενημερωτική αποστολή και, επομένως, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να προβεί στη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο αναδιατυπωμένος αυτός κανονισμός ενισχύει το ρόλο του ΕΚΠΝΤ. Επεκτείνει τις εργασίες συλλογής, καταγραφής και ανάλυσης που πραγματοποιούνται από το ΕΚΠΝΤ ώστε να καλύπτει και τα στοιχεία για τις σημερινές τάσεις όσον αφορά την κατανάλωση. Ο κανονισμός υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις καλύτερες πρακτικές που εφαρμόζονται στις χώρες της ΕΕ.

Οι τομείς προτεραιότητας για τις δραστηριότητες του ΕΚΠΝΤ είναι:

 • η παρατήρηση του φαινομένου των ναρκωτικών και των νέων μορφών κατανάλωσης, ιδίως της χρήσης πολλαπλών ναρκωτικών·
 • η παρακολούθηση των λύσεων που έχουν δοθεί σε προβλήματα που συνδέονται με τα ναρκωτικά, η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στις χώρες της ΕΕ και η διευκόλυνση της ανταλλαγής παρόμοιων πρακτικών μεταξύ τους·
 • η διατήρηση ενός συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών και η αξιολόγηση των κινδύνων των νέων ψυχοτρόπων ουσιών·
 • η ανάπτυξη οργάνων και μέσων που έχουν στόχο να διευκολύνουν την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, από τις χώρες της ΕΕ και την Επιτροπή, των αντίστοιχων πολιτικών όσον αφορά τα ναρκωτικά.

Η οργάνωση και οι μέθοδοι εργασίας του ΕΚΠΝΤ προσδιορίζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο αντικειμενικός χαρακτήρας των αποτελεσμάτων που επιδιώκονται, δηλ. η συγκρισιμότητα των πηγών και των μεθοδολογιών σχετικά με την ενημέρωση για τα ναρκωτικά. Στο πλαίσιο αυτό, οι δραστηριότητες του ΕΚΠΝΤ συνίστανται στα ακόλουθα:

 • συλλογή και ανάλυση των υπαρχόντων δεδομένων·
 • βελτίωση της μεθοδολογίας για τη σύγκριση των δεδομένων·
 • διάδοση των δεδομένων·
 • συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις καθώς και με χώρες εκτός ΕΕ·
 • διάδοση των πληροφοριών για τις νέες εξελίξεις και τάσεις.

Μια επιστημονική επιτροπή συντρέχει το ΕΚΠΝΤ στο έργο του.

Το ΕΚΠΝΤ διαθέτει επίσης ένα ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία (Reitox). Το δίκτυο αυτό αποτελείται από ένα ειδικευμένο κέντρο ανά χώρα της ΕΕ και ανά χώρα που έχει συνάψει συμφωνία για τη συμμετοχή της στο ΕΚΠΝΤ, καθώς και ένα ειδικευμένο κέντρο για την Επιτροπή.

Το Κέντρο πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις δραστηριότητες που διεξάγονται ήδη από άλλους οργανισμούς, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol).

Νομικό καθεστώς και οργάνωση

Το ΕΚΠΝΤ είναι νομικό πρόσωπο. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) είναι αρμόδιο για να αποφασίζει σχετικά με τυχόν προσφυγές που ασκούνται κατά του ΕΚΠΝΤ. Η έδρα του Κέντρου είναι στη Λισσαβόνα (Πορτογαλία).

Το ΕΚΠΝΤ τίθεται υπό τη διεύθυνση του διευθυντή, που είναι αρμόδιος για τα τρέχοντα διοικητικά θέματα του Κέντρου. Το διοικητικό συμβούλιο, επικουρείται από μία εκτελεστική επιτροπή, και εγκρίνει:

 • τριετή προγράμματα εργασίας·
 • ετήσια προγράμματα εργασίας (υποκατηγορία των τριετών προγραμμάτων)·
 • ετήσιες εκθέσεις προόδου.

Το ΕΚΠΝΤ είναι επίσης ανοικτό στις χώρες εκτός ΕΕ που συμμερίζονται το ενδιαφέρον της ΕΕ και των χωρών της για το θέμα των ναρκωτικών. Ο κανονισμός ορίζει το καθεστώς των μελών του διοικητικού συμβουλίου που εκπροσωπούν τις χώρες αυτές.

Το ΕΚΠΝΤ εκτελεί προοδευτικά τα καθήκοντά του σε συνάρτηση με τους στόχους που έχουν οριστεί στα τριετή και ετήσια προγράμματα εργασίας και σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα μέσα. Η Επιτροπή εκτελεί εξωτερική αξιολόγηση κάθε έξι χρόνια. Η αξιολόγηση αυτή αφορά επίσης το δίκτυο Reitox.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006

16.1.2007

 -

ΕΕ L 376, 27.12.2006

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17.05.2011

βλέπε και

 • Το δικτυακό τόπο του ΕΚΠΝΤ (EN)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας