RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rambeslut om bekämpning av rasism och främlingsfientlighet

Syftet med detta rambeslut är att se till att rasism och främlingsfientlighet beläggs med effektiva, proportionella och avskräckande påföljder i Europeiska unionen (EU). Det syftar vidare till att förbättra och stimulera det rättsliga samarbetet på området.

RÄTTSAKT

Rådets rambeslut 2008/913/RIF av den 28 november 2008 om bekämpande av vissa former och uttryck för rasism och främlingsfientlighet med hjälp av straffrättslig lagstiftning.

SAMMANFATTNING

Enligt förslaget, som är en uppföljning av den gemensamma åtgärden96/443/RIF, sörjer detta rambeslut för en tillnärmning av medlemsstaternas lagar och författningar avseende brott som rör rasism och främlingsfientlighet. Rasistiskt och främlingsfientligt beteende ska utgöra brott i samtliga medlemsstater och beläggas med effektiva, proportionella och avskräckande påföljder som minst uppgår till mellan ett och tre års fängelse.

Detta rambeslut gäller samtliga brott som begås

 • på Europeiska unionens (EU) territorium, även via informationssystem,
 • av en medborgare i en medlemsstat, eller till förmån för en juridisk person som har sitt säte i en medlemsstat. I rambeslutet föreskrivs därför kriterier för fastställande av en juridisk persons ansvar.

Vissa handlingar med rasistiskt eller främlingsfientligt uppsåt ska vara straffbara. Det gäller bland annat följande:

 • Offentlig uppmaning till våld eller hat som är riktad mot en grupp av personer eller en medlem av en sådan grupp, grundad på ras, hudfärg, härkomst, religion eller övertygelse, etniskt eller nationellt ursprung.
 • Offentlig spridning eller distribution av skrifter, bilder eller annat material som innehåller uttryck för rasism eller främlingsfientlighet.
 • Offentligt urskuldande, förnekande eller flagrant förringande av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser enligt definitionen i stadgan för Internationella brottmålsdomstolen (artiklarna 6, 7 och 8) och brott som definieras i artikel 6 i Internationella militärtribunalens stadga, om gärningen begås på ett sådant sätt att den är ägnad att uppmana till våld eller hat gentemot en sådan grupp eller en medlem av en sådan grupp.

Även anstiftan till, avsiktligt deltagande i eller medhjälp till att begå sådana gärningar som nämns ovan är straffbart.

Med avseende på de brott som anges i artikel 1 ska medlemsstaterna införa följande:

 • Effektiva, proportionella och avskräckande påföljder.
 • Straffbestämmelser som minst uppgår till mellan ett och tre års fängelse.

Under alla omständigheter betraktas rasistiska och främlingsfientliga motiv som en försvårande omständighet eller alternativt att sådana motiv kan tas i beaktande vid fastställande av de sanktioner som ska tillämpas.

Med avseende på juridiska personer, ska påföljderna vara effektiva, proportionella och avskräckande och utgöras av bötesstraff eller administrativa avgifter. Juridiska personer kan dessutom straffas enligt följande

 • fråntagande av rätt till offentliga förmåner eller stöd,
 • tillfälligt eller permanent näringsförbud,
 • placering under rättslig övervakning,
 • rättsligt beslut om avveckling av verksamheten.

Inledande av utredningar eller rättsliga åtgärder mot rasistiska och främlingsfientliga brott får inte vara beroende av en anmälan eller anklagelse från ett offer för gärningarna.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförande i medlemsländernaEuropeiska unionens officiella tidning
Rambeslut 2008/913/RIF

6.12.2008

28.11.2010

OJ L 328, 6.12.2008

Senast ändrat den 23.03.2009
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början