RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Decyzja ramowa w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii

Celem niniejszej decyzji ramowej jest zapewnienie, by w Unii Europejskiej (UE) rasizm i ksenofobia podlegały skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom karnym. Ponadto jej celem jest ulepszenie współpracy sądowej w tej dziedzinie i zachęcanie do niej.

AKT

Decyzja ramowa Rady 2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych.

STRESZCZENIE

Będąca uzupełnieniem wspólnego działania96/443/WSiSW, niniejsza decyzja ramowa przewiduje zbliżenie przepisów ustawowych i wykonawczych państw członkowskich dotyczących przestępstw na tle rasistowskim i ksenofobicznym. Wszelkie czyny o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym muszą być uznawane za przestępstwa we wszystkich państwach członkowskich i podlegać skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym karom o maksymalnym wymiarze co najmniej od jednego roku do trzech lat pozbawienia wolności.

Niniejsza decyzja ramowa ma zastosowanie do wszystkich przestępstw popełnianych:

 • na terytorium Unii Europejskiej (UE), z uwzględnieniem czynów popełnianych w obrębie systemu informatycznego,
 • przez obywatela danego państwa członkowskiego lub na korzyść osoby prawnej mającej siedzibę w danym państwie członkowskim. W związku z tym w decyzji ramowej przewidziano kryteria dotyczące sposobu ustalania odpowiedzialności osób prawnych.

Określone poniżej czyny, które są popełniane na tle rasistowskim lub ksenofobicznym, podlegają sankcjom karnym jako przestępstwa kryminalne:

 • publiczne nawoływanie do przemocy lub nienawiści skierowanej przeciwko grupie osób, którą definiuje się według rasy, koloru skóry, pochodzenia, wyznawanej religii lub światopoglądu albo przynależności narodowej lub etnicznej, lub przeciwko członkowi takiej grupy,
 • publiczne rozpowszechnianie lub rozprowadzanie tekstów, obrazów lub innych materiałów zawierających treści rasistowskie i ksenofobiczne,
 • publiczne aprobowanie, negowanie lub rażące pomniejszanie zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości oraz zbrodni wojennych w rozumieniu art. 6, 7 i 8 statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz zbrodni określonych w art. 6 Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego, jeśli czyny takie mogą podburzać do przemocy lub wzbudzać nienawiść skierowaną przeciwko takiej grupie lub jej członkowi.

Karalne jest również podżeganie do określonych powyżej czynów oraz pomocnictwo w ich popełnieniu.

W odniesieniu do przestępstw wymienionych w art. 1 państwa członkowskie muszą zapewnić możliwość stosowania

 • skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji,
 • kar pozbawienia wolności o maksymalnym wymiarze co najmniej od jednego roku do trzech lat.

We wszystkich przypadkach pobudki rasistowskie i ksenofobiczne stanowią okoliczność obciążającą lub pobudki takie mogą być uwzględniane przez sądy przy wymiarze kary.

Sankcje stosowane wobec osób prawnych muszą być skuteczne, proporcjonalne oraz odstraszające i obejmować grzywny lub kary pieniężne o innym charakterze. Ponadto osoby prawne mogą podlegać następującym karom:

 • pozbawienie prawa do wsparcia publicznego lub pomocy publicznej,
 • czasowy lub stały zakaz działalności handlowej,
 • nadzór sądowy,
 • sądowy nakaz likwidacji.

Rozpoczęcie dochodzenia w sprawie przestępstw popełnianych z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych i ściganie karne takich przestępstw nie może zależeć od tego, czy ofiara złoży doniesienie lub wniesie skargę.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Decyzja ramowa 2008/913/WSiSW

6.12.2008

28.11.2010

Dz.U. L 328 z 6.12.2008

Ostatnia aktualizacja: 23.03.2009
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony