RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kaderbesluit betreffende de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat

Dit kaderbesluit heeft ten doel ervoor te zorgen dat racisme en vreemdelingenhaat binnen de Europese Unie in aanmerking komen voor doeltreffende, evenredige en afschrikkende strafrechtelijke sancties. Voorts strekt het ook tot het verbeteren en aanmoedigen van de justitiële samenwerking op het gebied.

BESLUIT

Kaderbesluit 2008/913/JBZ van de Raad van 28 november 2008 betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht.

SAMENVATTING

Dit voorstel, dat aansluit bij het gemeenschappelijk optreden96/443/JBZ, is bedoeld voor de harmonisatie van de wet- en regelgeving van de lidstaten in verband met racisme en vreemdelingenhaat. Racistische en xenofobe gedragingen moeten in alle lidstaten strafbaar worden gesteld door middel van doeltreffende, evenredige en afschrikkende gevangenisstraffen met een maximum van ten minste één tot drie jaar.

Dit kaderbesluit geldt voor alle misdrijven die worden gepleegd:

 • op het grondgebied van de Europese Unie (EU), inclusief via informatiesystemen;
 • door onderdanen van een lidstaat of voor rekening van een rechtspersoon met vestigingsplaats in een lidstaat. In dit verband voorziet het kaderbesluit in criteria voor de vaststelling van de aansprakelijkheid van rechtspersonen.

Bepaalde gedragingen die uit racistische en xenofobe motieven voortvloeien, worden strafbaar gesteld, zoals:

 • publiekelijk aanzetten tot geweld of haat jegens een groep personen, of een lid van die groep, die op basis van ras, huidskleur, afstamming, godsdienst, overtuiging dan wel nationale of etnische afkomst wordt gedefinieerd;
 • de verspreiding door alle mogelijke middelen van geschriften, beelden of ander materiaal met racistische of xenofobe inhoud;
 • uit racistische of xenofobe motieven publiekelijk vergoelijken, ontkennen of verregaand bagatelliseren van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden zoals gedefinieerd in het Statuut van het Internationaal Strafhof (artikelen 6, 7 en 8) en misdaden zoals gedefinieerd in artikel 6 van het Handvest van het Internationale Militaire Tribunaal, indien de gedraging van dien aard is dat zij het geweld of de haat tegen een dergelijke groep of een lid van een dergelijke groep dreigt aan te wakkeren.

Aanzetting tot, doelbewuste deelneming aan of pogingen om de bedoelde handelingen te plegen, zijn eveneens strafbaar.

De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat de in artikel 1 vermelde misdrijven bestraft worden met:

 • doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties;
 • gevangenisstraffen met een maximum van ten minste één tot drie jaar.

In alle gevallen worden racistische of xenofobe motieven als verzwarende omstandigheid beschouwd of worden ze in aanmerking genomen bij de bepaling van de strafmaat.

De sancties voor rechtspersonen dienen doeltreffend, evenredig en afschrikkend te zijn en moeten al dan niet strafrechtelijke boetes omvatten. Bovendien kunnen rechtspersonen andere sancties worden opgelegd, zoals:

 • uitsluiting van toelagen of steun van de overheid;
 • tijdelijk of permanent verbod op het uitoefenen van commerciële activiteiten;
 • plaatsing onder toezicht van de rechter;
 • rechterlijk bevel tot ontbinding.

Het instellen van onderzoek naar of vervolging wegens racistische of xenofobe misdrijven mag niet afhankelijk zijn van aangifte of beschuldiging door een slachtoffer.

REFERENTIES

BesluitInwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Kaderbesluit 2008/913/JBZ

6.12.2008

28.11.2010

L 328 van 6.12.2008

Laatste wijziging: 23.03.2009
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven