RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Puitepäätös rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta

Puitepäätöksen tavoitteena on varmistaa, että rasismi ja muukalaisviha ovat Euroopan unionissa (EU) rikosoikeudellisesti rangaistavia tehokkain, oikeasuhteisin ja varoittavin rangaistuksin. Tavoitteena on myös parantaa ja edistää oikeudellista yhteistyötä tällä alalla.

SÄÄDÖS

Neuvoston puitepäätös 2008/913/YOS, tehty 28 päivänä marraskuuta 2008, rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin.

TIIVISTELMÄ

Puitepäätös on jatkoa yhteiselle toiminnalle968/443/YOS, ja siinä säädetään rasismiin ja muukalaisvihaan liittyviä rikoksia koskevien jäsenvaltioiden lakien ja asetusten lähentämisestä. Rasismiin ja muukalaisvihaan perustuva käyttäytyminen on katsottava rikokseksi kaikissa jäsenvaltioissa, ja siitä on määrättävä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia rangaistuksia, joiden enimmäispituus on vähintään yhdestä kolmeen vuotta vankeutta.

Puitepäätöstä sovelletaan kaikkiin rikoksiin, jotka

 • on tehty Euroopan unionin (EU) alueella, myös tietojärjestelmän avulla tehtyihin rikoksiin
 • jotka on tehnyt jäsenvaltion kansalainen tai jotka on tehty jäsenvaltioon sijoittautuneen oikeushenkilön lukuun. Puitepäätöksessä säädetään tätä varten perusteita, joiden mukaan määritellään oikeushenkilön vastuu.

Rikosoikeudellisesti rangaistavia ovat määrätyt jäljempänä luetellut rasistiset tai muukalaisvihamieliset teot:

 • julkinen yllyttäminen väkivaltaan tai vihaan, joka kohdistuu rodun, ihonvärin, syntyperän, uskonnon tai vakaumuksen taikka kansallisen tai etnisen alkuperän mukaan määräytyvään ihmisryhmään tai tällaisen ryhmän jäseneen
 • rasistisia tai muukalaisvihamielisiä ilmauksia sisältävien kirjoitusten, kuvien tai muun vastaavan aineiston julkinen levittäminen
 • kansainvälisen rikostuomioistuimen perussäännön 6, 7 ja 8 artiklassa määriteltyjen joukkotuhonnan, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ja sotarikosten julkinen puolustelu, kieltäminen tai vakava vähätteleminen sekä kansainvälisen sotarikostuomioistuimen perussäännön 6 artiklassa määriteltyjen rikosten julkinen puolustelu, kieltäminen tai vakava vähätteleminen, jos teko on suoritettu tavalla, joka on omiaan yllyttämään väkivaltaan tai vihaan tällaista ryhmää tai tällaisen ryhmän jäsentä kohtaan.

Myös yllytys ja avunanto edellä mainittuihin rikoksiin ovat rangaistavia.

Puitepäätöksen 1 artiklassa lueteltujen rikosten osalta jäsenvaltioiden on otettava käyttöön

 • tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia rangaistuksia
 • vankeusrangaistuksia, joiden enimmäispituus on vähintään yhdestä kolmeen vuotta vankeutta.

Rasistisia ja muukalaisvihamielisiä vaikuttimia pidetään joka tapauksessa raskauttavina asianhaaroina, tai vaihtoehtoisesti tällaiset vaikuttimet voidaan ottaa huomioon määritettäessä rangaistuksia rikoksille.

Oikeushenkilöä on rangaistava tehokkain, oikeasuhteisin ja varoittavin seuraamuksin, joihin kuuluu rikosoikeudellisia tai muita sakkoja. Muita oikeushenkilöihin kohdistuvia seuraamuksia ovat

 • oikeuden menettäminen julkisista varoista myönnettyjen etuisuuksien tai tuen saamiseen
 • väliaikainen tai pysyvä liiketoimintakielto
 • oikeudelliseen valvontaan asettaminen
 • oikeudellinen määräys lopettaa toiminta.

Rasismia ja muukalaisvihaa käsittävien rikosten tutkinnan tai syytetoimien aloittaminen ei edellytä uhrien tekemää rikosilmoitusta tai heidän nostamaansa syytettä.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Puitepäätös 2008/913/YOS

6.12.2008

28.11.2010

EUVL L 328, 6.12.2008

Viimeisin päivitys 23.03.2009
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun